Slavkov se připravuje na budoucí klimatické změny. Lidé se seznámili se základními fakty.

Kde je ve Slavkově v létě nejtepleji a kde je naopak nejpříjemněji? Kde a jak ohrožuje občany sucho? Nejen na tyto otázky dostali odpověď lidé, kteří se vydali v sobotu 18. září na nádvoří zámku. Město zde prezentovalo výsledky analytické části zpracovávané adaptační strategie, která má Slavkov připravit na klimatické změny.

(Pokračování textu…)

Úřad otevíráme úplně. I nadále prosíme o maximální online kontakt

Od pondělí 27. dubna se otevírá městský úřad tak, jak jste byli zvyklí – budovy znovu odemykáme a fungujeme v běžném režimu (kromě pátečního provozu přepážek).

Stále však žádáme o upřednostnění dálkové komunikace (datové schránky, e-mail, telefon) a osobní návštěvu pouze v nezbytných případech a po předchozí domluvě nebo objednání v rezervačním systému, abychom předešli shlukování čekajících lidí na chodbách. Děláme tak maximum proto, abyste se v budovách úřadu cítili bezpečně.

Pravidelně desinfikujeme prostory a jednání se budou odehrávat v určených místnostech.  I nadále preferujeme stále dálkovou komunikaci (doporučujte datové schránky, e-mail, telefon), osobně jen v nejnutnějších případech. Prosíme respektujte nutnost dodržovat odstupy, používejte roušky a využívejte desinfekci připravenou na chodbách.

 

Úřední hodiny úřadu se obnovují v rozsahu:

 

Pondělí                7:30 – 17:00

Úterý    8:00 – 13:00 (pouze pasy, řidičské průkazy, občanské průkazy, registr vozidel a matrika)

Středa  7:30 – 17:00

 

 

Podatelna

 

Pondělí                7:00 – 17:00

Úterý    7:00 – 14:00

Středa  7:00 – 17:00

Čtvrtek 7:00 – 14:00

Pátek    7:00 – 14:00

 

Pokladna

 

Pondělí                7:30 – 17:00

Úterý    8:00 – 13:00

Středa  7:30 – 17:00

 

Svatby se můžou konat maximálně v deseti lidech. Všichni kromě snoubenců musí mít roušky. Znáte další podmínky?

DOPORUČENÍ PRO OBCE

K REALIZACI MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ  V SOUVISLOSTI S PROKÁZÁNÍM VÝSKYTU KORONAVIRU (OZNAČOVANÝ JAKO SARS COV-2)
DOPORUČENÍ PRO OBCE

POKYN K POSTUPU PŘI KONÁNÍ SŇATEČNÝCH OBŘADŮ              

OD 20. DUBNA 2020

Úvod

Dne 14.4.2020 vláda zveřejnila harmonogram uvolňování opatření ve školách, školských zařízeních, podnikatelských a dalších činností. Z tohoto harmonogramu plyne, že s účinností od 20.4.2020 bude možno konat svatební obřady do 10 osob. Harmonogram je dostupný zde https://www.vlada.cz/cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-ve-skolach-podnikatelskych-a-dalsich-cinnosti-180969/​.

V návaznosti na tento harmonogram vydalo dne 15.4.2020 Ministerstvo zdravotnictví pod č.j. MZDR 16195/2020-1/MIN/KAN mimořádné opatření o zákazu volného pohybu osob, v němž je stanovena výjimka z tohoto zákazu pro konání sňatečných obřadů od 20.4.2020.

 

Text relevantních výňatků mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví

 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

 

 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

 

 1. Zákaz volného pohybu osob podle bodu 1 se nevztahuje na účast na sňatečném obřadu, a to pro snoubence, jejich dva svědky, osobu jednající za orgán veřejné moci, anebo osobu, jednající za orgán oprávněné církve, matrikáře a nejvýše čtyři další osoby, včetně cesty na sňatečný obřad; snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének. Účastníci sňatečného obřadu dodržují odstupy nejméně 2 metry od jiných osob
  s výjimkou členů domácnosti a snoubenců. Po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých pomůcek. Věta první až třetí se obdobně použijí v případě prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství.

 

 1. Toto mimořádné opatření se vydává s účinností od 20. dubna 2020 od 0:00 hod.

 

 

S účinností ode dne 20. dubna 2020 od 0:00 hod. se ruší mimořádné opatření ze dne 10. dubna 2020 č. j. MZDR 15190/2020-5/MIN/KAN.

 

DOPORUČENÍ PRO MATRIČNÍ ÚŘADY K REALIZACI OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ Č.J. MZDR 16195/2020-1/MIN/KAN ÚČINNÉHO OD 20. DUBNA 2020[1] 

 

 1. PRŮBĚH OBŘADU A PODMÍNKY KONÁNÍ OBŘADU

Matriční úřady by při provádění sňatečných obřadů měly od 20. dubna 2020 postupovat následovně:

 

 1. Osoby účastnící se sňatečného obřadu

Účast na svatbě umožnit pouze osobám uvedeným v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví, tj. oddávajícímu, matrikáři, snoubencům, svědkům, dále pak maximálně dalším 4 osobám. Do tohoto počtu 4 osob se započítává i tlumočník účastnící se obřadu v zákonem stanovených případech[2]. Sňatečného obřadu se nemohou účastnit jiné osoby ze strany orgánu veřejné moci než oddávající a matrikář (tedy např. různé asistentky zajišťující organizaci obřadu, hudebník zajišťovaný obcí atp.).

 

 1. Ověřování totožnosti

Při ověřování totožnosti snoubenců, svědků a případně tlumočníka postupovat tak, že nejprve přistoupí k matrikáři jednotlivě snoubenci, předají mu doklad totožnosti
a neprodleně od něj odstoupí do vzdálenosti 2 m. Matrikář snoubence postupně ztotožní a vrátí jim doklady totožnosti. Poté k matrikáři přistoupí jednotlivě svědci, vždy předají doklad totožnosti, odstoupí na vzdálenost 2 m, na pokyn matrikáře si na několik vteřin odkryjí obličej a po ztotožnění jej opět zakryjí. Stejně bude postupováno v případě účasti tlumočníka.

 

 1. Hygienická opatření

Osoby účastnící se sňatečného obřadu jsou (s výjimkou snoubenců během konání obřadu) povinny nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének. S ohledem na mimořádné opatření snoubenci při obřadu zakrytý nos a ústa mít nemusí.

Účastníci sňatečného obřadu dodržují odstupy nejméně 2 metry od jiných osob
s výjimkou členů domácnosti a snoubenců.

Obecní úřad musí zajistit další potřebná hygienická opatření v souvislosti s konáním sňatečného obřadu. Mezi tato opatření patří zejména zabezpečení dostatečného množství psacích potřeb tak, aby každá z osob, která se v průběhu obřadu podepisuje, měla vlastní pero. Psací potřeby i stůl, na němž docházelo k podpisu potřebných dokumentů, případně další potřeby užité při obřadu, je nutno po každém obřadu vydezinfikovat. Doporučujeme, aby přinejmenším matrikářka měla při obřadu a všech úkonech s ním spojených gumové rukavice, které je nutno po každém obřadu buď vyhodit (jsou-li pouze jednorázové), nebo dezinfikovat. Písemná dokumentace se nedezinfikuje.

Je nezbytné dodržovat hygienu rukou. Podání ruky ke gratulaci je možné pouze po vzájemné dohodě všech dotčených osob. V případě podání rukou je následně nutno je dezinfikovat.

podpisu protokolu o uzavření manželství přistupují osoby, které jej podepisují, jednotlivě s dodržením dvoumetrových rozestupů. Je-li to potřebné, ukáže matrikář snoubencům, svědkům, případně tlumočníkovi místo na protokolu, kam je nutno se podepsat a na dobu podpisu odstoupí od podepisující osoby.

 

 1. Místa konání obřadů

Podle § 11a odst. 3 zákona o matrikách se manželství  uzavírá v místě určeném obcí pro konání slavnostních obřadů. Jelikož ani zákon o matrikách, ani zákon o obcích nestanoví jinak, je příslušným orgánem k určení místa pro uzavírání manželství rada obce podle § 102 odst. 3 zákona o obcích. Pokud by s ohledem na požadavky uvedené v mimořádném opatření nebylo možné uzavírat manželství v nyní určeném místě, může rada obce (a v obcích, v nichž není rada obce volena, starosta) určit jiné vhodné místo.

Obřady je možno konat jak v místech stanovených pro konání obřadů radou obce, tak na jiných vhodných místech povolených na základě § 12 zákona o matrikách.

Vnitřní prostory, kde se svatby konají, je vhodné co nejvíce větrat. Povrchy, jichž se osoby zúčastněné při obřadu dotýkaly po každém obřadu vydezinfikovat.

Má-li matriční úřad možnost konat obřady na důstojném místě pod širým nebem (ideálně ve vlastnictví obce a v bezprostřední blízkosti obecního úřadu), přičemž může zajistit, aby se na tomto prostoru neshromažďovaly jiné osoby než svatebčané (v povoleném počtu), doporučujeme takové místo pro konání obřadů za příznivého počasí využít (zahrnout jej alespoň po dobu epidemiologických opatření mezi místa určená obcí ke konání svatebních obřadů, tj. nechat schválit radu rozšíření míst pro konání svateb). Je-li to možné, je vhodné mít alespoň jeden vnitřní a jeden venkovní prostor pro konání obřadů.

Byla-li povolena uzavření manželství na jiném vhodném místě podle § 12 zákona o matrikách, lze je na těchto místech uzavřít, vyhovují-li z hygienických hledisek (v obdobném rozsahu, jako jsou výše kladeny na prostory obce) a lze-li zajistit, aby se na tomto místě neshlukoval více než povolený počet osob.

 

 1. REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ

Prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství je možno od 20. dubna 2020 činit též, a to za obdobných podmínek, jako je tomu u vstupu do manželství (viz část I.).

 

III. INFORMOVÁNÍ VEŘEJNOSTI  

 1. Doporučujeme kontaktovat snoubence, kteří mají bezprostředně po 20. dubnu 2020 domluvený s matričním úřadem termín svatby a sdělit jim podmínky konání sňatečného obřadu.
 2. Doporučujeme informace o konání sňatečných obřadů a podmínkách, za nichž je možno je konat, zveřejnit na webových stránkách matričních úřadů a případně i na úředních deskách těchto úřadů.

[1] Dále jen „mimořádné opatření“.

[2] § 39 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o matrikách“).

 

 

Pokyn_snatecne_obrady (003)

Městský úřad obnovuje své služby. Do budovy však zatím můžete jen po předchozím objednání

Městský úřad obnovuje od pondělí 20. dubna svůj provoz. Vyřízení úředních záležitostí se ale bohužel neobejde bez omezení, která respektují mimořádná opatření a doporučení vlády a epidemiologů. Budovy i nadále zůstanou zamčené a dovnitř budou moci vstoupit občané pouze po předchozí domluvě. U vstupních dveří si je vždy vyzvedne daný pracovník.

(Pokračování textu…)

Používejte eObčanku a datovou schránku. Víte jak na to?

V současné situaci bychom Vám rádi připomenuli možnost komunikovat s veřejnou správou elektronicky, bez nutnosti osobního kontaktu a doporučili využívat eObčanku, tedy občanský průkaz s čipem vydaný po 01. 07. 2018, a datovou schránku. Aktivovaná eObčanka umožňuje ověření totožnosti pro přístup k některým online službám veřejné správy (např. informace z registru řidičů, informace ze zdravotní pojišťovny, upozornit na konec platnosti OP, STK, atd.) a také zřízení a přístup do datové schránky, která vám navíc umožní elektronickou formou komunikovat s orgány veřejné moci, tedy úřady, soudy, FÚ, katastrem nemovitostí, zdravotními pojišťovnami (např. činit podání, vyřídit živnostenské oprávnění, podat daňové přiznání, požádat o výpis z rejstříku trestů, atd.). Zjednodušeně řečeno – elektronický dokument odeslaný datovou schránkou má účinky podepsaného papírového dokumentu a jeho doručení je na rozdíl od poštovních služeb zdarma.

Základním předpokladem je aktivovaná eObčanka a čtečka karet připojená k počítači s přístupem k internetu. Po instalaci obslužné aplikace a příručky ze stránek ministerstva vnitra https://info.eidentita.cz/eOP/ se následně přihlaste na https://obcan.portal.gov.cz/prihlaseni , a v Portálu občana buď připojte svoji existující datovou schránku, nebo požádejte online o zřízení nové na portálu datových schránek https://www.mojedatovaschranka.cz.

 

Čtečky karet jsou běžně dostupné v obchodech i e-shopech s elektronikou, potřebné parametry jsou uvedeny na adrese https://info.eidentita.cz/eop/CteckyKaret.aspx.

Pokud jste si zatím eObčanku neaktivovali, bude k tomu nutná osobní návštěva na pracovišti občanských průkazů na městském úřadě (za současných krizových opatření bohužel pouze v nezbytných případech po telefonickém objednání).

 

K čemu slouží eObčanka

máte ji všichni, kteří jste si ji vyřídili po 1. červenci 2018

 

Návod k registraci eObčanky

 

Jak si zřídit datovou schránku?

Jsem občan a chci datovou schránku. Jak na to?

 

Jsem podnikající fyzická osoba (živnostník). Jak na to?

Průzkum názorů občanů města Slavkov u Brna

Město Slavkov u Brna prověřuje názor občanů na rozvoj volnočasové a kulturní infrastruktury. Zapojte se prosím a přispějte svým názorem a zkušenostmi. Požádejte o vyplnění i své blízké a přátele. Průzkum je anonymní.

Názory můžete sdělit do 30. července 2019.

Online dotazník vyplňte zde

 

Dotazník ke stažení zde

Vyplněný dotazník ve wordu můžete odevzdat na podatelně městského úřadu nebo zaslat na e-mail veronika.slamova@slavkov.cz

 

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }