Činnost Městské policie za rok 2021

Vážení občané města Slavkova, ráda bych Vás informovala o činnosti městské policie za rok 2021.

Strážníci městské policie za loňský rok řešili 423 přestupků z toho

  • 407 přestupků spáchaných v dopravě
  • 16 přestupků proti veřejnému pořádku
  • 1 přestupek proti majetku

Správnímu orgánu bylo oznámeno 87 přestupků z toho

  • 79 přestupků oznámeno na odbor dopravy
  • 3 přestupek proti majetku
  • 1 přestupek proti občanskému soužití
  • 1 přestupek proti veřejnému pořádku
  • 1 porušení veřejné vyhlášky
  • 2 porušení tabákového zákona

 

Odchyceno bylo 15 psů a to jak ze Slavkova, tak z okolních obcí, se kterými má město Slavkov uzavřené veřejnoprávní smlouvy na volný pohyb psů.

Strážnici 2 x odváželi podnapilou osobu do protialkoholní záchytné stanice do Brna.

Řešili 2 podezření ze spáchání trestného činu loupeže a řízení pod vlivem návykové látky, oba případy byly předány na Obvodní oddělení policie ČR Slavkov u Brna k dalšímu šetření.

Jak již minulý rok, tak i letošní rok není výjimkou, že strážnici MP řeší v OD Lidl, drobné krádeže, které buď vyřeší na místě blokovou pokutou, nebo oznámí správnímu orgánu.

Dne 10. 2. 2022 ve večerních hodinách bylo hlídce oznámeno, že neznámý muž odcizil láhev vodky a utekl směrem k vlakovému nádraží. Hlídce městské policie se podařilo muže zadržet na ulici Nádražní. Muž měl u sebe odcizenou nepoškozenou láhev vodky, ke krádeži se doznal. Lustrací osob bylo zjištěno, že se jedná o celostátně hledanou osobu, proto byla osoba předvedena na Obvodní oddělení policie ČR ve Slavkově a předána k dalším úkonům. Odcizené zboží bylo vráceno zpět do Lidlu.

 

Strážníkům Městské policie Slavkov u Brna se za rok 2021 podařilo odstranit 11 vraků z ulic a parkovišť města Slavkov.

Níže zmiňuji co je to vrak a jaký je postup při jeho odstranění.

https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/02/Rover.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/02/Rover-I.jpg

Co je to vlastně vrak ?

Před novelizací zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích se vrakem rozumělo silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění, nebo opravu podstatných částí mechanismu, nebo konstrukce silničního vozidla.  Takové vozidlo je, dle ustanovení § 19, odstavce 2, písmene g) uvedeného zákona, zakázáno na pozemních komunikacích odstavovat a při jeho zjištění, uloží silniční správní úřad provozovateli či majiteli vozidla příkaz k jeho odstranění. Není-li vozidlo po uplynutí 2 měsíců od pravomocně uložené povinnosti odstraněno, předá vlastník pozemní komunikace nebo pozemku, vozidlo provozovateli oprávněnému ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků, a to na náklady provozovatele, majitele, vozidla.

Lze tedy konstatovat, že i před novelizací existoval způsob jak se zbavit vraků z ulic našich měst a obcí. Problém však spočíval v samotné zákonné definici „ vraku“. Policisté, strážníci a úředníci silničního správního úřadu nebyli kvalifikováni odborně posoudit, zda se dle zákona o vrak jedná či nikoli. Když byla u vozidla rozbitá okna, chyběla kola, a byla poškozená karoserie, vyjma nosných částí, nejednalo se o poškození „podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla“. Některé obce se snažily situaci řešit tím, že na vozidlo nechají vypracovat znalecký posudek, ale narazily na skutečnost, že tomuto předchází ohledání vozidla soudním znalcem, což nelze provádět bez souhlasu provozovatele, majitele, vozidla, který byl zpravidla i po opakovaných pokusech nekontaktní.

 

Jak pomůže a co umožňuje novelizace zákona?

 

Tato situace se změnila novelizací zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích která vešla v platnost dne 15. 4. 2020. K výše uvedené definici vraku přibyla slova „nebo které není možné identifikovat prostřednictvím identifikačního čísla vozidla umístěného na karoserii nebo rámu vozidla, za čelním sklem nebo na výrobním štítku“. Zákon se v § 19, odstavec 2, rozšířil o písmeno h) kde se zakazuje “odstavovat silniční vozidlo, které po dobu více než 6 měsíců nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozováno z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou“. Dále se  novelou zákona upravuje i postup při odstraňovaní silničního vozidla z pozemní komunikace.

Pokud se tedy zjistí, že na pozemní komunikaci je odstavené vozidlo po uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky, tedy že vozidlo má tzv. „ propadlou technickou“ déle jak 6 měsíců, je vlastník pozemní komunikace oprávněn vyzvat provozovatele či majitele silničního vozidla, aby odstranil důvod, pro který nesmí být vozidlo na pozemních komunikacích provozováno, nebo aby vozidlo odstranil, nebo odstavil mimo pozemní komunikaci.

Není-li s vozidlem po uplynutí 2 měsíců od výzvy nijak naloženo, je vlastník pozemní komunikace oprávněn vozidlo z pozemní komunikace odstranit a odstavit jej na vhodném místě. V takovém případě oznámí provozovateli, majiteli, místo uložení a způsob vyzvednutí vozidla, veškeré náklady spojené s odstraněním a odstavením silničního vozidla nese jeho provozovatel, majitel. Nevyzvedne-li si provozovatel, majitel, vozidlo ve lhůtě 3 měsíců od doručení oznámení, rozhodne silniční správní úřad příslušný podle pozemní komunikace, ze které bylo silniční vozidlo odstraněno, na návrh vlastníka pozemní komunikace o povolení prodeje silničního vozidla ve veřejné dražbě. Pokud se silniční vozidlo ve veřejné dražbě neprodá, vlastník pozemní komunikace jej předá na náklady jeho provozovatele, majitele, provozovateli oprávněnému ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků.

 

Strážníci Městské policie Slavkov u Brna v současné době provádějí intenzivně kontroly a dokumentaci silničních vozidel, které jsou odstaveny v rozporu s výše uvedenými zákonnými ustanoveními, a v této souvislosti je třeba zmínit i skutečnost, že u takto odstavených vozidel se bude prověřovat, zda si provozovatel, majitel, plní svoji povinnost dle ustanovení § 16 odst. 1, zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Věříme, že touto činností se nám podaří nepříjemný nešvar doby vymýtit ku prospěchu a spokojenosti všech občanů města.

V současné době jsme odstranili 4 vraky a 2 vraky na ulici Zlatá Hora jsou v šetření.

 

velitelka MP Slavkov u Brna

Mgr. Radmila Fialová