Důvod a způsob založení

Důvod a způsob založení

  • Obec je základním samosprávným společenstvím občanů.
  • Tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce, a řídí se zejména zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
  • Slavkov u Brna je městem.
  • Jeho hlavními orgány jsou zastupitelstvo města, rada města a starosta.
  • Obec spravuje své záležitosti samostatně  v samostatné působnosti obce.
  • Státní orgány a orgány krajů mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který zákon stanoví.
  • Rozsah samostatné působnosti může být omezen jen zákonem.
  • Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu obce, vykonává tento orgán jako svou přenesenou působnost.
  • Nadřízeným správním orgánem orgánů obce je Krajský úřad Jihomoravského kraje.
  • Orgánem kontrolním a dozorovým je ve vztahu k samostatné působnosti Ministerstvo vnitra a ve vztahu k působnosti přenesené Krajský úřad Jihomoravského kraje.