Dvanáct hodnotitelů evropské soutěže Rozkvetlých sídel (Entente florale) po jednodenní návštěvě Slavkova u Brna vyjádřilo své první dojmy. Město považují za jedno z nejzelenějších, které na svých cestách Evropou viděli.

Ocenili také začlenění města do krajiny, péči města o stavební památky, sladění barev fasád a květin na náměstí i čistotu města.
„Máte neuvěřitelně mnoho stromů. Tolik jsme jich v městské zástavbě ještě neviděli. Oceňujeme proto vaši snahu o jejich péči, která je velmi náročná a přejeme vám, abyste v této práci pokračovali,” uvedl předseda komise Rudi Geerardyn z Belgie, krajinný architekt a urbanista.
Město má podle nich také velký podíl zeleně, parků a sportoviště. Porota ocenila výsadbu nových stromů a činnost zahrádkářů. Kladně hodnotila i protipovodňová opatření na řece Litavě a soustavu poldrů na severu města.
„V oblasti vodohospodářství jste udělali velký kus práce a ještě máte kus před sebou. Postrádáme však i větší zapojení samotných občanů. Dnes je mnoho cest jak zachytávat a využívat dešťovou vodu,” poznamenal předseda Geerardyn.
Na komisi negativně zapůsobila kvalita povrchů cest a chodníků, viditelné popelnice a kontejnery na odpad. Nedostatky vnímali odborníci v umístění reklamních nosičů, které svou nejednotností a častým poškozením kazí malebný dojem. Postrádali také větší spolupráci se zahradními architekty.
Vedení města již dříve deklarovalo tato negativně postupně odstraňovat. V rozpočtu na tento rok se počítá s opravou Slovanské ulice a další projekty budou následovat. Letos se začne také s úpravou několika prostranství.
„Pustili jsme se do plánování nových pěších stezek ať už pro delší procházky nebo pro pohodlnější propojení s centrem města. Vysadíme novou zeleň na rozlivové louce u rybníka nebo dosadíme stromy u autobusového nádraží. A architekty také konzultujeme možnosti zkultivování centrálního náměstí. Už nyní jsme tam osadili nový mobiliář, vysadili nové květiny a v následujících letech se chceme vypořádat s rozpadajícími se zídkami,” uvedla města místostarostka Marie Jedličková.
Radnice chce z historického jádra vytlačit i další nešvar: vizuální smog. Městský úřad tak pracuje na vyhlášce, která bude podle vzoru dalších evropských měst regulovat reklamu a umožní podnikatelům jednotnou prezentaci na společných místech.
Hodnotitelé ocenili i turistickou nabídku. Doporučili se zaměřit na jiné uspořádání a zkvalitnění služeb pro zahraniční turisty na Informačním centru.
Entente florale má v Evropě už třicetiletou tradici, Česká republika se jí zúčastňuje od roku 2002. V letošním roce se této soutěže zúčastní zástupci Irska, Německa, Holandska, Belgie, Maďarska, Slovinska, Rakouska a naší republiky, celkem tedy dvanáct obcí a měst. Hodnocení se za každou zemi zúčastní jeden komisař.

„Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě naší účasti v této soutěži a zejména všem, kteří nám pomohli naše město prezentovat v nejlepším světle. Věřím, že závěrečné hodnocení, které si vyslechneme v září v Brně při společném setkání všech zapojených měst, bude pro nás veskrze pozitivní. Největším přínosem je však pro nás zpětná vazba a také odborná doporučení, jimiž se můžeme inspirovat a uvádět je do života,” zhodnotila místostarostka města Marie Jedličková.

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }