Hledáme členy volebních komisí

Zájemci o členství v okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstva města konané 23. – 24.9.2022 se mohou hlásit na tel. č. 544 121 119 nebo e-mailovou adresu tajemnik@meuslavkov.cz.

Členem okrskové volební komise může podle ustanovení § 17 odst. 1 volebního zákona být

  • státní občan České republiky a státní občan jiného státu, jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv,
  • jenž je přihlášen k trvalému pobytu v obci na území České republiky, v případně státního občana jiného členského státu EU i k registrovanému přechodnému pobytu,
  • který alespoň v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let,
  • u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) až d) volebního zákona (tj. zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva, zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí),
  • a který není kandidátem pro volby do zastupitelstva obce, pro které je okrsková volební komise vytvořena.

 

Odměna členů okrskové volební komise:

  • člen 1.800 Kč
  • místopředseda, zapisovatel 2.100 Kč
  • předseda 2.200 Kč

 

První schůze volebních komisí, na níž členové zvolí předsedu a místopředsedu proběhne 31. 8. 2022 ve velké zasedací místnosti městského úřadu, Palackého nám. 65, 1. patro.