Informace o výsledcích kontrolní činnosti Živnostenského úřadu Slavkov u Brna za rok 2018

Tato informační zpráva Živnostenského úřadu Slavkov u Brna o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2018 je splněním informační povinnosti kontrolního orgánu dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, v plném znění.

 

V roce 2018 provedl Živnostenský úřad Slavkov u Brna u podnikatelských subjektů 48 živnostenských kontrol.

 

Živnostenské kontroly dle předem vyhotoveného kontrolního plánu byly zaměřeny, stejně jako  v minulých letech, na dodržování zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a na dodržování povinností vyplývajících z ostatních právních předpisů v souvislosti s podnikáním. Prioritou roku 2018 byla kontrolní činnost zaměřená na nově ohlášené provozovny, v nichž je provozována podnikatelská činnost. Dále byly řešeny podněty od spotřebitelů a podněty z jiných úřadů.

 

V rámci kontrolní činnosti nebyla uložena podnikatelům za neposkytnutí součinnosti ke kontrole žádná pokuta.

 

Živnostenský úřad Slavkov u Brna uložil 9 blokových pokut v celkové výši 5 600 Kč.

 

Dále pak v sedmi správních řízeních (zrušení živnostenského oprávnění podle § 58 odst. 1 písm. d) živnostenského zákona) byly uloženy náklady řízení v částce 7.000 Kč. Jednalo se o šetření zaměřené na změny adres bydliště a následný nesoulad bydliště s adresou sídla.

 

Z výsledků kontrol Živnostenského úřadu Slavkov u Brna za rok 2018 vyplynulo, že velmi častou pokutou spojenou s výkonem kontrolní činnosti živnostenského úřadu, byla pokuta za:

  • předem neoznámení živnostenskému úřadu zahájení nebo ukončení činnosti v provozovně,
  • absence oznámení živnostenskému úřadu, kde lze vypořádat závazky při ukončení činnosti v provozovně,
  • nedostatečné označení provozovny povinně stanovenými údaji (jméno a příjmení podnikatele, IČO, provozní nebo prodejní doba, jméno a příjmení osoby odpovědné za činnosti provozovny).
  • nesplnění povinnosti zajistit způsobilost provozovny, ve které je živnost provozována.
  •  

Živnostenský úřad Slavkov u Brna v roce 2018 při výkonu dozorové činnosti spolupracoval, jako i v minulých letech, s Českou obchodní inspekcí, Inspektorátem pro Jihomoravský a Zlínský kraj.

Spolupráce s Českou obchodní inspekcí byla zaměřena především na poctivost prodeje, seznamování spotřebitele s cenami a to i s měrnými cenami, vydávání dokladů o koupi popř. poskytnutí služby na žádost spotřebitele a jejich zákonem stanovené náležitosti, používání ověřených měřidel (jako jsou váhy, cejchované sklo apod.), informační povinnosti ohledně vlastností a způsobu použití výrobků, řádná informace o uplatňování reklamace spotřebitelem a formálně správný průběh reklamačního řízení.