Informace o výsledcích kontrolní činnosti Živnostenského úřadu Slavkov u Brna za rok 2019

Tato informační zpráva Živnostenského úřadu Slavkov u Brna o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2019 je splněním informační povinnosti kontrolního orgánu dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, v plném znění.

V roce 2019 provedl Živnostenský úřad Slavkov u Brna u podnikatelských subjektů 87 živnostenských kontrol.

Živnostenské kontroly dle předem vyhotoveného kontrolního plánu byly zaměřeny, jako i v minulých letech na dodržování zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a na dodržování povinností vyplývajících z ostatních právních předpisů v souvislosti s podnikáním. Prioritou roku 2019 byla kontrolní činnost zaměřená na řádně označená sídla a provozovny, v nichž je provozována podnikatelská činnost. Dále byly řešeny podněty od spotřebitelů a podněty z jiných úřadů.

V rámci kontrolní činnosti nebyla uložena podnikatelům za neposkytnutí součinnosti ke kontrole žádná pokuta.

Živnostenský úřad Slavkov u Brna uložil 34 blokových pokut v celkové výši 13200,- Kč.

 

Z výsledků kontrol Živnostenského úřadu Slavkov u Brna za rok 2019 vyplynulo, že velmi častou pokutou spojenou s výkonem kontrolní činnosti živnostenského úřadu, byla pokuta za:

  • viditelné neoznačení objektu obchodní firmou, popřípadě názvem, nebo jménem a příjmením a identifikačním číslem osoby, v němž má sídlo
  • nedostatečné označení provozovny povinně stanovenými údaji (jméno a příjmení podnikatele, IČO, provozní nebo prodejní doba, jméno a příjmení osoby odpovědné za činnosti provozovny)
  • neoznámení zahájení nebo ukončení činnosti v provozovně předem živnostenskému úřadu
  • absence oznámení živnostenskému úřadu, kde lze vypořádat případné závazky při ukončení činnosti v provozovně.

Dále v průběhu šetření bylo zjištěno nesplnění povinnosti zajistit způsobilost provozovny, ve které je živnost provozována. Na základě těchto zjištění byly ve dvou případech odeslány podněty na odbor SÚÚPŽP Slavkov u Brna k dalšímu opatření.

 

Živnostenský úřad Slavkov u Brna v roce 2019 při výkonu dozorové činnosti spolupracoval, stejně jako v minulých letech, s Českou obchodní inspekcí, Inspektorátem pro Jihomoravský a Zlínský kraj.

Spolupráce s Českou obchodní inspekcí byla zaměřena především na poctivost prodeje, seznamování spotřebitele s cenami, a to i s měrnými cenami, vydávání dokladů o koupi zboží popř. poskytnutí služby na žádost spotřebitele a jejich zákonem stanovené náležitosti, používání ověřených měřidel (jako jsou váhy, cejchované sklo apod.), informační povinnosti ohledně vlastností a způsobu použití výrobků, řádná informace o uplatňování reklamace spotřebitelem a formálně správný průběh reklamačního řízení. V rámci spolupráce s ČOI byly provedeny kontroly provozoven solárií a prodej stavebního materiálu, přičemž nebyly zjištěny závady.