Informace o výsledcích kontrolní činnosti Živnostenského úřadu Slavkov u Brna za rok 2020

Tato informační zpráva Živnostenského úřadu Slavkov u Brna o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2020 je splněním informační povinnosti kontrolního orgánu dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, v plném znění.

V roce 2020 provedl Živnostenský úřad Slavkov u Brna u podnikatelských subjektů 36 živnostenských kontrol.

Živnostenské kontroly dle předem vyhotoveného kontrolního plánu byly zaměřeny, jakož to i v minulých letech na dodržování zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a na dodržování povinností vyplývajících z ostatních právních předpisů v souvislosti s podnikáním. Prioritou roku 2019 byla kontrolní činnost zaměřená na řádně označená sídla a provozovny, v nichž je provozována podnikatelská činnost. Dále byly řešeny podněty od spotřebitelů a podněty z jiných úřadů.

V rámci kontrolní činnosti nebyla uložena podnikatelům za neposkytnutí součinnosti ke kontrole žádná pokuta.

Živnostenský úřad Slavkov u Brna uložil 17 blokových pokut v celkové výši 13 500,- Kč a vydal 1 příkaz ve výši 1000,-Kč.

Z výsledků kontrol Živnostenského úřadu Slavkov u Brna za rok 2020 vyplynulo, že velmi častou pokutou spojenou s výkonem kontrolní činnosti živnostenského úřadu, byla pokuta za:

  • viditelné neoznačení objektu obchodní firmou, popřípadě názvem, nebo jménem a příjmením a identifikačním číslem osoby, v němž má sídlo
  • nedostatečné označení provozovny povinně stanovenými údaji (jméno a příjmení podnikatele, IČO, provozní nebo prodejní doba, jméno a příjmení osoby odpovědné za činnosti provozovny)
  • neoznámení zahájení nebo ukončení činnosti v provozovně předem živnostenskému úřadu
  • absence oznámení živnostenskému úřadu, kde lze vypořádat případné závazky při ukončení činnosti v provozovně.

Dále v průběhu šetření bylo zjištěno nesplnění povinnosti zajistit způsobilost provozovny, ve které je živnost provozována. Na základě těchto zjištění byly odeslány podněty na odbor SÚÚPŽP Slavkov u Brna k dalšímu opatření.

Živnostenský úřad Slavkov u Brna v roce 2020 při výkonu dozorové činnosti spolupracoval, jako i v minulých letech, s Českou obchodní inspekcí, Inspektorátem pro Jihomoravský a Zlínský kraj. V rámci spolupráce byly provedeny dvě kontroly provozoven v oblasti poskytování tělovýchovných a sportovních služeb a provozoven kadeřnictví, přičemž nebyly zjištěny závažné závady.

Dále byly provedeny kontroly na základě podnětů spotřebitelů, týkajících se způsobu vyřizování a uplatnění reklamace spotřebitelem a formálně správného průběhu reklamačního řízení.

V návaznosti na informace ze strany Technické inspekce České republiky a úkol ze strany nadřízeného orgánu provedl úřad kontroly v oblasti „elektro živností“, ohlášených v předem vybraném konkrétním období. Kontroly byly zaměřeny na zjištění, zda podnikatelem vykonávaná činnost odpovídá obsahové náplni předmětné živnosti a jsou řádně plněny povinnosti podnikatele, vyplývající ze zvláštních právních předpisů.  Provedením kontrol nebyly zjištěny žádné nedostatky.