Informace o výsledcích kontrolní činnosti Živnostenského úřadu Slavkov u Brna za rok 2021

Tato informační zpráva živnostenského úřadu Slavkov u Brna o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2021 je splněním informační povinnosti kontrolního orgánu dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, v plném znění.

Živnostenské kontroly dle předem vyhotoveného kontrolního plánu byly standardně zaměřeny na dodržování zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a na dodržování povinností vyplývajících z ostatních právních předpisů v souvislosti s podnikáním. Prioritou roku 2021 byla kontrolní činnost zaměřená na řádně označená sídla a provozovny, v nichž je provozována podnikatelská činnost. Dále byly řešeny podněty od spotřebitelů a podněty z jiných úřadů, týkající se nedovoleného podnikání a neoznačení provozovny.

Vzhledem k epidemiologické situaci byl výkon kontrolní činnosti omezen a soustředěn převážně na šetření v sídle úřadu.

V rámci kontrolní činnosti nebyla uložena podnikatelům za neposkytnutí součinnosti ke kontrole žádná pokuta.

V roce 2021 provedl živnostenský úřad celkem 15 živnostenských kontrol zakončených protokolem, z toho u fyzických osob bylo provedeno 8 kontrol a u právnických osob 7 kontrol.

Dále bylo provedeno 18 místních šetření bez nutnosti následné kontroly a 11 místních šetření, u nich bude následovat kontrola.

Živnostenský úřad Slavkov u Brna uložil 1x napomenutí a 8 blokových pokut v celkové výši 3700,- Kč.

Z výsledků kontrol vyplynulo, že v 60 procentech kontrol došlo k porušení živnostenského zákona. Velmi častou pokutou spojenou s výkonem kontrolní činnosti živnostenského úřadu, byla pokuta za:

  • viditelné neoznačení objektu obchodní firmou, popřípadě názvem, nebo jménem a příjmením a identifikačním číslem osoby, v němž má sídlo
  • nedostatečné označení provozovny povinně stanovenými údaji (jméno a příjmení podnikatele, IČO, provozní nebo prodejní doba, jméno a příjmení osoby odpovědné za činnosti provozovny)

Z důvodů neprokázání právního důvodu užívání sídla bylo ve správním řízení zrušeno živnostenské oprávnění 6 podnikatelům.

Dále v průběhu šetření bylo zjištěno nesplnění povinnosti zajistit způsobilost provozovny, ve které je živnost provozována. Na základě těchto zjištění byly odeslány podněty stavebnímu úřadu k dalšímu opatření.

Živnostenský úřad v roce 2021 při výkonu dozorové činnosti spolupracuje též s Českou obchodní inspekcí, Inspektorátem pro Jihomoravský a Zlínský kraj. Naplánované společné kontroly prodejen potravin a provozoven údržby motorových vozidel se vzhledem k epidemiologické situaci neuskutečnily.