Informace o výsledcích kontrolní činnosti Živnostenského úřadu Slavkov u Brna za rok 2022

Živnostenské kontroly dle předem vyhotoveného kontrolního plánu byly standardně zaměřeny na dodržování zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a na dodržování povinností vyplývajících z ostatních právních předpisů v souvislosti s podnikáním. Prioritou roku 2022 byla kontrolní činnost zaměřená na řádně označená sídla a provozovny, v nichž je provozována podnikatelská činnost. Dále byly řešeny podněty od spotřebitelů a podněty z jiných úřadů, týkající se neoprávněného podnikání a neoznačení provozovny.

V rámci kontrolní činnosti nebyla uložena podnikatelům za neposkytnutí součinnosti ke kontrole žádná pokuta.

V roce 2022 provedl živnostenský úřad celkem 56 živnostenských kontrol, z toho u  podnikajících fyzických osob bylo provedeno 22 kontrol a u právnických osob 34 kontrol. Ve dvou případech bylo porušení zákona postoupeno dle místní příslušnosti jiným živnostenským úřadům.

Dále byla prováděna průběžně po celý rok místní šetření bez nutnosti následné kontroly.

Živnostenský úřad uložil 1 napomenutí,  30 přestupků bylo řešeno blokově příkazem na místě v celkové výši 14.800,- Kč a byla uložena 1 pokuta ve výši 6000,-Kč  v přestupkovém řízení (podnikání bez neustanoveného odpovědného zástupce).

Z výsledků kontrol vyplynulo, že ve více než polovině kontrol došlo k porušení živnostenského zákona. Velmi častou pokutou spojenou s výkonem kontrolní činnosti živnostenského úřadu byla pokuta:

  •  za neoznačení objektu obchodní firmou, popřípadě názvem, nebo jménem a příjmením a identifikačním číslem osoby, v němž má sídlo,
  • za nedostatečné označení provozovny povinně stanovenými údaji (jméno a příjmení podnikatele, IČO, provozní nebo prodejní doba, jméno a příjmení osoby odpovědné za činnosti provozovny),
  • neoznámení zahájení provozování živnosti v provozovně předem živnostenskému úřadu,

Z důvodů neprokázání právního důvodu užívání sídla bylo ve správním řízení zrušeno jedno živnostenské oprávnění.

Dále v průběhu šetření bylo zjištěno nesplnění povinnosti zajistit způsobilost provozovny, v níž je živnost provozována. Na základě těchto zjištění byly odeslány podněty stavebnímu úřadu k dalšímu opatření.

Živnostenský úřad při výkonu dozorové činnosti spolupracuje s Českou obchodní inspekcí, Inspektorátem pro Jihomoravský a Zlínský kraj. Uskutečnily se naplánované společné kontroly, a to prodejny smíšeného zboží  a provozovny se zastavárenskou činností a s použitým zbožím. Výsledkem byly dvě pokuty řešené blokově příkazem na místě.