Informace o výsledcích kontrolní činnosti Živnostenského úřadu Slavkov u Brna za rok 2023

Tato informační zpráva Živnostenského úřadu Slavkov u Brna o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2023 je splněním informační povinnosti kontrolního orgánu dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, v plném znění.

 

V roce 2023 provedl Živnostenský úřad Slavkov u Brna u podnikatelských subjektů 23 živnostenských kontrol. 

 

Živnostenské kontroly dle předem vyhotoveného kontrolního plánu byly zaměřeny, stejně jako v minulých letech na dodržování zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a na dodržování povinností vyplývajících z ostatních právních předpisů v souvislosti s podnikáním. Prioritou roku 2023 byla kontrolní činnost zaměřená na řádně označená sídla a provozovny, v nichž je provozována podnikatelská činnost, způsobilost provozoven pro provozování živností podle zvláštních právních předpisů a neoznámení zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně předem živnostenskému úřadu. Dále byly řešeny podněty od spotřebitelů, České obchodní inspekce a podněty z jiných úřadů. 

 

V rámci kontrolní činnosti nebyla uložena podnikatelům za neposkytnutí součinnosti ke kontrole žádná pokuta.

 

Živnostenský úřad Slavkov u Brna uložil 8 blokových pokut v celkové výši 12500,- Kč, ve dvou případech bylo upuštěno od potrestání, v jednom případě bylo zjištění předáno policii ČR pro podezření z trestné činnosti a jeden zjištěný přestupek byl postoupen dle místní příslušnosti na jiný živnostenský úřad.

 

Z výsledků kontrol Živnostenského úřadu Slavkov u Brna za rok 2023 vyplynulo, že ve 48 procentech kontrol došlo k porušení živnostenského zákona. Velmi častou pokutou spojenou s výkonem kontrolní činnosti živnostenského úřadu, byla pokuta za:

  • viditelné neoznačení objektu, v němž má podnikatel sídlo obchodní firmou, popřípadě názvem, nebo jménem a příjmením a identifikačním číslem osoby,
  • nedostatečné označení provozovny povinně stanovenými údaji (jméno a příjmení podnikatele, IČO, provozní nebo prodejní doba, jméno a příjmení osoby odpovědné za činnosti provozovny),
  • neoznámení zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně předem živnostenskému úřadu

 

Dále v průběhu kontrolní činnosti bylo zjištěno neoprávněné podnikání fyzické osoby.

 

Živnostenský úřad Slavkov u Brna v roce 2023 při výkonu dozorové činnosti spolupracoval, jako i v minulých letech, s Českou obchodní inspekcí, Inspektorátem pro Jihomoravský a Zlínský kraj.

Proběhly plánované společné kontroly provozoven v oblasti prodeje upomínkových předmětů, květin a v oblasti oční optiky.