INFORMACE PRO PODNIKATELE S TRVALÝM POBYTEM NA ADRESE SÍDLA OHLAŠOVNY

Od 1. 1. 2016 vešla v platnost novela zákona o evidenci obyvatel. Podle § 10c tohoto zákona mají ohlašovny povinnost zřídit vhodné místo, kde budou ukládat oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením pro osoby s trvalým pobytem na této ohlašovně.

Pokud si adresát zásilku nevyzvedne ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, jsou splněny podmínky fikce doručení a desátým dnem je písemnost považována za doručenou. Tato písemnost nabývá právní moci a stane se vykonatelnou, i když se s ní adresát neseznámil. Nevyzvednutá písemnost se vrací zpět správnímu orgánu, který ji vyhotovil.

Nepřebíráním písemností je možné promeškat např. lhůtu k odvolání a tím ztratit možnost účinné obrany proti rozhodnutí správního orgánu.

Nemá-li adresát možnost pravidelně kontrolovat případné uložené zásilky na ohlašovně, v jejímž správním obvodu má hlášen trvalý pobyt, lze na jeho žádost v evidenci obyvatel vést též údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu (tzv. adresa evidovaná v Informačním systému evidence obyvatel).

 

POSTUP PŘI DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ PODNIKATELI – FYZICKÉ OSOBĚ ŽIVNOSTENSKÝM ÚŘADEM

1/ do datové schránky podnikající fyzické osoby anebo na místě, ev. veřejnou vyhláškou

2/na adresu pro doručování nebo elektronickou adresu (pokud o doručování na tuto adresu podnikatel požádal a živnostenskému úřadu ji sdělil)

3/na adresu evidovanou v Informačním systému evidence obyvatel

Nepřichází-li v úvahu žádná z předchozích možností, živnostenský úřad doručuje podnikateli písemnost na adresu SÍDLA zapsaného v živnostenském rejstříku.

Pokud je doručení písemnosti neúspěšné (adresát neznámý, odstěhoval se…), je písemnost zasílána NA ADRESU TRVALÉHO POBYTU, TJ. ROVNĚŽ OHLAŠOVNY, kde (při splnění výše uvedených podmínek o uložení oznámení uložení zásilky a poučení adresáta) desátým dnem od uložení písemnosti bude splněna fikce doručení!!

 

Informace o uložených zásilkách je možno obdržet na podatelně MěÚ Slavkov u Brna, Palackého náměstí 65, anebo na ohlašovně obcí, kde má osoba evidovaný trvalý pobyt.

 

Helena Jelínková, odbor obecní živnostenský úřad