Krajská veterinární správa nebude kvůli ptačí chřipce ve Vážanech vyhlašovat žádná mimořádná opatření

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

obracíme se na Vás v souvislosti s potvrzením nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy (ptačí chřipky) v obci Vážany nad Litavou v chovu ptáků chovaných v zajetí.

Dne 04.01.2024 obdržela Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj ze Státního veterinárního ústavu Olomouc informaci o výskytu vysoce patogenní aviární influenzy, subtypu H5, v obci Vážany nad Litavou na okrese Vyškov.
Ohnisko vysoce patogenní aviární influenzy bylo potvrzeno v malochovu kura domácího. Během dvou dnů došlo k úhynu většiny chovaných kusů, u ostatních kusů se projevovaly příznaky onemocnění. K infekci došlo pravděpodobně přímým nebo nepřímým kontaktem s volně žijícími ptáky.

Dovolujeme si Vás Informovat, že v souvislosti s uvedeným ohniskem vysoce patogenní aviární influenzy v chovu ptáků chovaných v zajetí a v souladu s čl. 21 odst. 3 písm. g) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu, v platném znění, Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj využívá možnost nově danou změnou evropské legislativy a nevymezuje kolem tohoto ohniska tzv. uzavřená pásma (ochranné pásmo o poloměru 3 km a pásmo dozoru o poloměru 10 km) a nebude vyhlašovat mimořádná veterinární opatření.

Vzhledem k výše uvedenému potvrzení aviární influenzy, které se dotýká i Vaší oblasti si Vás dovolujeme požádat o předání informace obyvatelům Vaší obce o tomto ohnisku vysoce patogenní aviární influenzy a o doporučeních Státní veterinární správy.
Chovatelům drůbeže a jiných ptáků chovaných v zajetí se doporučuje důsledné dodržování opatření biologické bezpečnosti ve svých chovech spočívající zejména v ochraně chovaných
ptáků před kontaktem s volně žijícími ptáky, kteří jsou nejčastějším zdrojem nákazy pro chované ptáky. V následujících 30 dnech se doporučuje vypouštět chované ptáky pouze do ohraničených venkovních prostorů/výběhů a zabránit přístupu na volné vodní plochy, na kterých by se mohli vyskytovat vodní volně žijící ptáci. Krmivo a napájecí vodu určenou pro chované ptáky se doporučuje umístit do budov, popř. pod přístřešky, aby nedošlo k jejich kontaminaci trusem volně žijícího ptactva.
V případě, že chovatelé zjistí zvýšené úhyny chovaných ptáků, změny ve zdravotním stavu nebo změny v produkci vajec chovaných ptáků, je třeba, aby tyto skutečnosti neprodleně oznámili na krizovou linku KVS SVS pro Jihomoravský kraj tel. +420 720 995 213.
Dále bychom Vás chtěli informovat, abyste v případě nálezu zvýšených úhynů u volně žijících ptáků ve Vaší obci nebo v její blízkosti rovněž neprodleně informovali KVS SVS pro Jihomoravský kraj na výše uvedenou krizovou linku a jednali pouze podle jejího pokynu.

S pozdravem
MVDr. Jana Kozáková, Ph.D.
ředitelka