Osobní doklady, matrika

Cestovní doklady (kompletní informace)

 • Občanské průkazy

  Vyřizuje:

  Renata Formánková
  tel. 544 121 138
  email: renata.formankova@meuslavkov.cz

   

  Vydávání občanských průkazů státním občanům České republiky, způsob prokazování totožnosti a vedení agendového informačního systému evidence občanských průkazů upravuje zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

   

  Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena.

  Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

   

  Jaké typy občanských průkazů se vydávají:

  • občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem

  občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let

  občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let

  občanům starším 70 let s dobou platnosti na 35 let

   

  • občanský průkaz bez strojově čitelných údajů:

  s dobou platnosti na 6 měsíců, jestliže nelze vydávat občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, protože došlo k technické závadě na zařízení zabezpečujícím jejich výrobu nebo ke katastrofě či jiné mimořádné události

  s dobou platnosti na 3 měsíce, jestliže o něj požádá občan bezprostředně po nabytí státního občanství

  s dobou platnosti na 1 měsíc, na žádost občana pouze v souvislosti s výkonem volebního práva

   

  O vydání občanského průkazu žádá:

  • občan starší 15 let – předložením žádosti a dokladů potřebných pro vydání občanského průkazu může pověřit i jinou osobu, která se nemusí prokazovat plnou mocí (pokud se občan rozhodne, že pro účely vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem využije fotografie a podpis vedené v informačním systému evidence občanských průkazů nebo v informačním systému evidence cestovních dokladů, od jejichž pořízení neuplynula doba delší než 1 rok)
  • za občana mladšího 15 let – jeho zákonný zástupce. Místo zákonného zástupce může žádost podat pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let; tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže zákonný zástupce vyjádřil svůj souhlas a žádost podepíše před obecním úřadem obce s rozšířenou působností, u něhož se žádost podává. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou.
  • za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu – podává žádost opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven
  • za občana staršího 15 let může o vydání požádat rovněž – člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem

  Upozornění

  Jedná-li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, je nutná při podání osobní přítomnost občana, jemuž bude občanský průkaz vydán, z důvodu pořizování jeho fotografie a podpisu.

  Každý, kdo žádá o vydání občanského průkazu, je povinen prokázat svou totožnost.

   

  Jak a kam se obrátit:

  • občan může podat žádost o vydání občanského průkazu u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22 nebo u Ministerstva vnitra (pouze při podání žádosti o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě). Od 1. ledna 2016 došlo ke změně příslušnosti pro vydání občanského průkazu (došlo ke zrušení místní příslušnosti podle trvalého pobytu občana). Vydávajícím úřadem bude ten obecní úřad obce s rozšířenou působností, u něhož občan požádá o vydání občanského průkazu.
  • pokud má občan digitalizovanou fotografii a podpis v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů a od vydání dokladu, pro jehož účel byla pořízena, neuplynula doba delší než 1 rok, může podat žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji v elektronické podobě. Tato žádost se zasílá obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností na stanoveném formuláři prostřednictvím datové schránky; není-li doručena prostřednictvím datové schránky, musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem.

   

  Převzetí občanského průkazu:

  • vyžaduje se osobní převzetí občanského průkazu občanem, jemuž se vydává, nebo jeho zákonným zástupcem anebo například pěstounem, jedná-li se o dítě do 15 let
  • občanský průkaz převezme občan u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého byla podána žádost o vydání občanského průkazu, občanský průkaz lze za správní poplatek převzít i u jiného obecního úřadu s rozšířenou působností, který občan uvede v žádosti
  • občanský průkaz vydaný ve zkrácené lhůtě – do 24 hodin pracovního dne převezme občan pouze u Ministerstva vnitra
  • občanský průkaz vydaný ve zkrácené lhůtě – do 5 pracovních dnů převezme občan u Ministerstva vnitra nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u něhož byla žádost o vydání občanského průkazu podána
  • za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, přebírá a převzetí občanského průkazu svým podpisem potvrzuje opatrovník
  • za občana staršího 15 let může občanský průkaz převzít člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem
  • při převzetí občanského průkazu si občan zvolí bezpečnostní osobní kód – slouží k autentizaci držitele při fyzickém prokázání jeho totožnosti
  • občan může při převzetí občanského průkazu nebo kdykoli poté u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností zadat:

  identifikační osobní kód – slouží k přístupu k identifikačnímu certifikátu a je využíván při vzdálené autentizaci držitele a k přístupu k identifikačním údajům držitele

  deblokační osobní kód – slouží k odblokování přístupu k identifikačnímu certifikátu

  • bezpečnostní osobní kód, identifikační osobní kód ani deblokační osobní kód při převzetí občanského průkazu nezadává:
  • občan mladší 15 let
  • občan, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu
  • občan, kterému brání zadat kód překážka těžko překonatelná

   

   

  Co předkládáte:

  Jedná-li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem:

  • doklady stanovené zákonem, popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů
  • nepodává se vyplněná žádost na úředním tiskopisu, protože žádost se všemi potřebnými údaji vytiskne úředník a občan potvrdí podpisem jejich správnost a úplnost

  Fotografii lze za účelem vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem pořídit dvěma způsoby:

  1. u obecního úřadu obce s rozšířenou působností; fotografii pořizuje úředník při podání žádosti
  2. u fotografa, který ji elektronicky zašle prostřednictvím datové schránky Ministerstva vnitra obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, u něhož požádáte o vydání občanského průkazu

  Jedná-li se o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů:

  • vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu
  • dvě fotografie
  • doklady stanovené zákonem, popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů

   

  Doklady předkládané k vydání občanského průkazu:

  Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.

   

  K vydání prvního občanského průkazu občanovi, který má pobyt na území České republiky, se předkládá:

  • rodný list – u občana mladšího 15let podává za jeho přítomnosti žádost zákonný zástupce
  • doklad o státním občanství občana, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji
  • popřípadě další doklady potřebné k odstranění rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v evidenci obyvatel, v evidenci občanských průkazů nebo v registru obyvatel

   

  K vydání občanského průkazu z důvodu konce platnosti se předkládá:

  • původní občanský průkaz
  • pokud občan žádá o zapsání nepovinných údajů (akademický titul nebo vědecká hodnost) a tyto nebyly uvedeny v původním průkazu, je povinen předložit doklady pro jejich ověření (diplom)
  • popřípadě další doklady potřebné k odstranění rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v evidenci obyvatel, v evidenci občanských průkazů nebo v registru obyvatel

   

  K vydání občanského průkazu po ztrátě, odcizení, poškození se předkládá:

  • původní občanský průkaz (poškození)
  • pokud občan nemůže předložit původní občanský průkaz z důvodu ztráty nebo odcizení – je povinen prokázat totožnost (rodný list, řidičský průkaz …) a předložit potvrzení o občanském průkazu, popřípadě další doklady potřebné k odstranění rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v evidenci obyvatel, v evidenci občanských průkazů nebo v registru obyvatel
  • ohlásit ztrátu, odcizení nebo poškození občanského průkazu musí občan osobně, na obecním úřadu obce s rozšířenou působností nebo na matričním úřadu; odcizení občanského průkazu lze nahlásit i na Policii ČR

   

  K vydání občanského průkazu po změně trvalého pobytu

  • původní občanský průkaz a potvrzení o změně trvalého pobytu
  • popřípadě další doklady potřebné k odstranění rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v evidenci obyvatel, v evidenci občanských průkazů nebo v registru obyvatel

   

  K vydání občanského průkazu po změně rodinného stavu nebo partnerství se předkládá:

  • původní občanský průkaz a potvrzení o změně rodinného stavu nebo partnerství
  • pokud si občan nepřeje zapsání tohoto údaje do občanského průkazu, tento údaj se nezapíše; je-li tento údaj již uveden v původním občanském průkazu, je povinností občana požádat do 15 pracovních dnů od změny o nový průkaz
  • popřípadě další doklady potřebné k odstranění rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v evidenci obyvatel, v evidenci občanských průkazů nebo v registru obyvatel

   

  K vydání prvního občanského průkazu po ukončení pobytu v cizině anebo po nabytí státního občanství udělením, nebo občanovi, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, se předkládá:

  • rodný list; to neplatí v případě, kdy občan žádá o vydání prvního občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce bezprostředně po nabytí státního občanství
  • doklad o státním občanství občana, jemuž má být vydán občanský průkaz
  • popřípadě další doklady potřebné k odstranění rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti

  K vydání prvního občanského průkazu občanovi, jehož svéprávnost byla omezena, se předkládá:

  • rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán
  • rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti občana
  • občanský průkaz opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce, a jde-li o opatrovníka, doklad o ustanovení opatrovníkem, je-li opatrovníkem právnická osoba, předloží doklad o ustanovení opatrovníkem a fyzická osoba, která jedná jménem této osoby, předloží svůj občanský průkaz a doklad osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu
  • popřípadě další doklady potřebné k odstranění rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v evidenci obyvatel, v evidenci občanských průkazů nebo v registru obyvatel

   

  Formuláře:

  Občan, který žádá o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s čipem, nepodává vyplněnou žádost na úředním tiskopisu, pouze předloží požadované dokumenty. Žádost se všemi potřebnými údaji vytiskne úředník a občan potvrdí podpisem jejich správnost a úplnost. Formulář žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů je k dispozici u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

   

  Údaje zapisované do občanského průkazu na žádost občana:

  • na žádost občana lze zapsat označení absolventa vyšší odborné školy, akademický titul, stavovské označení, jiný titul absolventa vysoké školy, označení „docent“ nebo „profesor“ nebo vědeckou hodnost
  • pokud občan sdělí, že si nepřeje zapsání rodinného stavu nebo registrovaného partnerství, tento údaj se do občanského průkazu nezapíše

   

  Lhůty pro vyřízení:

  • občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, občan může požádat o vydání ve zkrácené lhůtě – v pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů
  • občanský průkaz bez strojově čitelných údajů vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností do 15 dnů ode dne podání žádosti

   

   

  Opravné prostředky a sankce:

  • Proti rozhodnutím ve věcech občanský průkazů lze podat odvolání, pokud to zákon o občanských průkazech a správní řád umožňují, a to proti rozhodnutí o skončení platnosti občanského průkazu nebo proti rozhodnutí o přestupku na úseku občanských průkazů

   

  Sankce

  Občan, který nesplnil povinnost nebo porušil zákaz stanovený zákonem o občanských průkazech se dopouští přestupku podle § 16a zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech.

  Občan se dopustí přestupku tím, že:

  1. poruší povinnost mít občanský průkaz
  2. poruší povinnost chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím
  3. nepožádá o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15 pracovních dnů:
  • po dni, ve kterém došlo ke skončení platnosti uplynutím doby v něm vyznačené
  • po dni, ve kterém došlo ke skončení platnosti z důvodu ohlášení ztráty, odcizení nebo zničení
  • po obdržení oddacího listu nebo dokladu o partnerství (pokud je v něm rodinný stav uveden)
  • po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu nebo o zrušení partnerství (pokud je v něm rodinný stav uveden)
  • po obdržení úmrtního listu manžela nebo partnera (pokud je v něm rodinný stav uveden)
  • po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, příjmení nebo bylo přiděleno nové rodné číslo
  • po dni, kdy byla ohlášena změna trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
  1. ani po opakované výzvě nepřevezme osobně občanský průkaz
  2. neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití občanského průkazu
  3. poruší zákaz provádět zápisy, změny nebo opravy v občanském průkazu, v potvrzení o občanském průkazu, v potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo v potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu
  4. ani po opakované výzvě se nedostaví k provedení úkonů souvisejících s vydáním občanského průkazu nebo tyto úkony neprovede
  5. v zákonem stanovené lhůtě nesplní povinnost provést výměnu svého občanského průkazu bez strojově čitelných údajů
  6. úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu
  7. požaduje nebo přijme občanský průkaz jako zástavu nebo odebere občanský průkaz při vstupu do objektu nebo na pozemek
  8. pořídí kopii občanského průkazu a neprokáže souhlas občana
  9. nepožádá o vydání prvního občanského průkazu do 30dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let
  10. neoprávněně požádá o vydání občanského průkazu pro jinou osobu
  11. prokazuje údaje občanským průkazem, u něhož ohlásil ztrátu, odcizení, zničení nebo nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu
  12. neoprávněně pozmění, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně zpracovává strojově čitelné údaje vedené v občanském průkazu
  13. neoprávněně zapíše, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak zpracovává údaje vedené v kontaktním elektronickém čipu

   

  Za přestupek uvedený v bodech a) a n) lze uložit pokutu do 15 000 Kč, za přestupek v bodech b) až m) lze uložit pokutu do 10 000 Kč a za přestupek v bodech o) a p) lze uložit pokutu do 100 000 Kč.

   

  Pokud občan nemá v občanském průkazu zapsán údaj o rodinném stavu nebo registrovaném partnerství, nemá povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu při změně tohoto údaje a nedopouští se tedy přestupku.

   

  Bližší informace získáte na internetových stránkách Ministerstva vnitra (Služby pro veřejnost – Rady a služby – Osobní doklady)

  http://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx

   

  Správní poplatky:

   

  Kompletní správní poplatky za OP – tabulka

  Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne:

   

  • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra – 1000,- Kč
  • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 500,- Kč
  • při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 500,- Kč

   

  občanům mladším 15 let:

  • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra – 500,- Kč
  • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 250,- Kč
  • při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 250,- Kč

   

   

  Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve lhůtě do 5 pracovních dnů:

   

  • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra – 500,- Kč
  • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 250,- Kč
  • při převzetí u Ministerstva vnitra – 250,- Kč
  • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 500,- Kč

   

  občanům mladším 15 let:

  • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra – 300,- Kč
  • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 200,- Kč
  • při převzetí u Ministerstva vnitra – 100,- Kč
  • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 300,- Kč

   

   

  Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu – 200,- Kč

   

  Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce – 100,- Kč

   

  Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 1 měsíc – 100,- Kč

   

  Vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let – 50,- Kč

   

  Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky – 100,- Kč

   

  Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu v kontaktním elektronickém čipu nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy – 100,- Kč

   

  Převzetí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti – 100,- Kč

   

  Odblokování elektronické autentizace občanského průkazu – 100,- Kč

   

   

   

   

   

 • Evidence obyvatel

 • Narození

  Narození, ke kterým došlo ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Slavkov u Brna, vyřídí občané na MěÚ  ve Slavkově u Brna, Palackého náměstí 64, matrika.

  Telefonní čísla : 544 121 122 nebo 544 121 114.

  K vyřízení rodného listu matka nebo otec předloží:

  • občanské průkazy matky a otce
  • oddací list , popřípadě prohlášení o určení otcovství k nenarozenému dítěti
  • rodné listy matky a otce
  • rozvedená matka: občanský průkaz, rodný list, pravomocný rozsudek o rozvodu, ,
  • ovdovělá matka: občanský průkaz, rodný list, úmrtní list manžela.
 • Určení otcovství k nenarozenému, případně k narozenému dítěti

  Toto prohlášení mohou učinit na kterékoliv matrice rodiče, pokud jsou plnoletí. V případě, že nedosáhli 18 let, obrátí se na příslušný soud.

  Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

  Prohlášení o určení otcovství k nenarozenému, případně narozenému dítěti lze sepsat na MěÚ  ve Slavkově u Brna, Palackého náměstí 64, matrika.

  Telefonní čísla : 544 121 122 nebo 544 121 114.

   

  Co musí předložit rodiče dosud nenarozeného dítěte:

  • rodné listy,
  • občanské průkazy,
  • matka předloží těhotenský průkaz ,
  • rozvedená matka – pravomocný rozsudek o rozvodu,
  • ovdovělá matka – úmrtní list manžela.

   Co musí předložit rodiče narozeného dítěte:

  • rodné listy,
  • občanské průkazy,
  • rodný list dítěte,
  • rozvedená matka – pravomocný rozsudek o rozvodu,
  • ovdovělá matka – úmrtní list manžela.Aby mohlo být v obou případech určeno otcovství, musí od právní moci rozsudku o rozvodu uplynout více jak 300 dní, rovněž u ovdovělé matky musí od data úmrtí manžela uplynout více jak 300 dní.

  Formuláře:

  Prohlášení o otcovství vyplní matrika za přítomnosti rodičů

  Správní a jiné poplatky:

  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny

   

  Lhůty pro vyřízení:

  V případě, že jsou předloženy požadované doklady – IHNED

 • Přijímání žádostí o uzavření manželství

  Manželství je svobodným projevem vůle muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství.

   

  Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

  • před kterýmkoli matričním úřadem v ČR,
  • před obecním úřadem, úřadem městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, které patří do správního obvodu matričního úřadu
   a nejsou matričním úřadem, za předpokladu, že zde má alespoň jeden ze snoubenců trvalý pobyt
  • před orgánem státem registrované církve,
  • před orgánem státem registrované náboženské společnosti,
  • před jakýmkoli obecním úřadem, je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství, ohrožen,
  • v cizině před kapitánem lodi plující pod vlajkou České republiky, kapitánem letadla registrovaného v České republice nebo velitelem vojenské jednotky České republiky
   v zahraničí, je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství, přímo ohrožen,
  • před zastupitelským úřadem České republiky v cizině,
  • v cizině též před orgánem k tomu zmocněným.

   

  Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

  Snoubenec, který je občanem ČR a je přihlášen k trvalému pobytu v ČR, předloží:

  • doklad, kterým je možné prokázat totožnost,
  • rodný list,
  • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním pasem)
  • výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem),
  • případně úmrtní list zemřelého manžela,
  • případně pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství. Byl-li rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v České republice účinný, pak občan předloží rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku (bližší informace obdržíte na matričním úřadu),
  • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let – rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o nabytí právní moci,
  • jde-li o osobu stiženou duševní poruchou – rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o nabytí právní moci,
  • cizí státní příslušníci a občané České republiky s trvalým pobytem v cizině předloží výše uvedené doklady nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány. Tyto doklady musí být vydány státem, na jehož území má snoubenec pobyt. Listiny vydané orgány cizího státu se předkládají s úředním překladem do českého jazyka a opatřené příslušným ověřením. To neplatí pro listiny vydané ve slovenském jazyce.

   

  Cizí státní příslušníci dále předloží:

  • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství. Je-li v dokladu uveden údaj
   o úmrtí bývalého manžela, pak cizinec již nemusí předkládat odpovídající úmrtní list,
  • snoubenec předloží matričnímu úřadu před uzavřením manželství potvrzení vydané Policií České republiky o oprávněnosti pobytu na území České republiky, to neplatí, jde-li o občana Evropské Unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky. Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

  Pokud již mají snoubenci společné děti, je nutné doložit matričnímu úřadu jejich rodné listy.

  Případný zástupce předloží u příslušného krajského úřadu, popř. úřadu s rozšířenou působností žádost o povolení uzavření manželství zástupcem. K žádosti o povolení uzavřít manželství zástupcem přiloží snoubenec doklady, které jsou přikládány k uzavření manželství, a písemnou plnou moc. Písemná plná moc obsahuje:

  • úředně ověřený podpis zmocnitele,
  • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, rodná čísla a místo trvalého pobytu snoubenců a zástupce,
  • prohlášení o příjmení snoubenců a jejich společných dětí, v mužském a ženském tvaru,
  • prohlášení, že zmocniteli nejsou známy okolnosti vylučující uzavření manželství a že je mu znám zdravotní stav druhého snoubence a že zvážil úpravu budoucích majetkových vztahů, uspořádání budoucího bydlení a hmotné zajištění rodiny po uzavření manželství; pokud žádá cizí státní příslušník o povolení uzavření manželství zástupcem, musí kromě výše uvedeného předložit ještě potvrzení o tom, že bude manželství uzavřené zástupcem v jeho domovském státě uznáno za platné.

  Při uzavírání manželství předloží veškeré doklady jako při uzavření manželství bez zástupce a dále:

  • písemnou plnou moc,
  • povolení krajského úřadu, případně úřadu s rozšířenou působností uzavřít manželství zástupcem,
  • průkaz totožnosti zástupce.

  Pokud má být uzavřen církevní sňatek, je třeba si vyřídit osvědčení k církevnímu sňatku Bez tohoto “osvědčení” nelze církevní sňatek uzavřít – manželství by nevzniklo. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. Snoubenci předloží matričnímu úřadu stejné doklady jako osoby, které budou uzavírat občanský (necírkevní) sňatek. Osvědčení má platnost 6 měsíců od data vydání.

   

  Formuláře:

  • Dotazník k uzavření manželství
  • Žádost o vydání osvědčení

  Vystaví matrika Slavkov u Brna

   

  Správní a jiné poplatky:

  Poplatky – poplatek se vybírá vždy jen od jednoho ze snoubenců, platí se v hotovosti při podání žádosti:

  • 3.000 Kč za uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky. Od tohoto poplatku jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené,
  • 2.000 Kč za uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky,
  • 1.000 Kč za vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost (pokud se povoluje uzavření manželství mimo úředně určenou místnost a současně i mimo stanovenou dobu, poplatek se vybírá jen jednou).
  • 500 Kč za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem.

  Poplatky se platí v hotovosti při podání žádosti.

   

  Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Pokud snoubenec, popřípadě snoubenci nemluví nebo nerozumí česky, nebo snoubenec, popřípadě snoubenci jsou neslyšící nebo němí, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit. Nejde-li o tlumočníka jmenovaného ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu, musí tlumočník složit slib do rukou matrikáře.
   Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.

   

  Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

  po uzavření manželství matriční úřad:

  • oddělí snoubencům roh občanského průkazu a vydá potvrzení o změně stavu, popř. změně příjmení v souvislosti s uzavřením sňatku,
  • vydá manželům oddací list, na základě kterého žádají o vydání nového občanského průkazu.

   

  Upřesnění a poznámky:

  Sňatky mimo termín a mimo obřadní síň

  Snoubenci musí nejprve kontaktovat naši matriku, kde vyplní dotazník k uzavření manželství a předloží zákonem stanovené doklady. Po splnění těchto podmínek mohou písemně požádat o povolení sňatku mimo stanovený termín a dobu nebo mimo obřadní síň.

 • Vydání osvědčení k uzavření církevního sňatku

  Církevní sňatek může být uzavřen až poté, kdy snoubenci předloží oddávajícímu osvědčení vydané příslušným matričním úřadem, od jehož vydání neuplynulo více než 6 měsíců, o tom, že splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství. Toto osvědčení vydá matriční úřad, v jehož obvodu má být manželství uzavřeno, na základě písemné žádosti snoubenců po předložení dokladů k uzavření manželství.
  Prohlášení o uzavření manželství učiní snoubenci před příslušným orgánem církve, a to před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností. Manželství se uzavírá v místě určeném předpisy církve nebo náboženské společnosti pro náboženské obřady nebo náboženské úkony.

   

  Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

  K vydání osvědčení je příslušný matriční úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. Osvědčení vydá matriční úřad na základě písemné žádosti snoubenců po předložení dokladů potřebných k uzavření manželství.

   

  Ve Slavkově u Brna vyřídí občané osvědčení k uzavření církevního sňatku na Městském úřadě ve Slavkově u Brna, Palackého náměstí 64, matrika.

   

  Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

  K písemné žádosti o vydání osvědčení snoubenci, státní občané ČR, připojí:

  • doklad, kterým je možné prokázat totožnost,
  • rodný list,
  • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním pasem),
  • výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem),
  • případně úmrtní list zemřelého manžela,
  • případně pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství. Byl-li rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v České republice účinný, pak občan předloží rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku (bližší informace obdržíte na matričním úřadu),
  • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let – rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci,
  • jde-li o osobu stiženou duševní poruchou – rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci.

  Toto osvědčení pak snoubenci předloží představiteli církve nebo náboženské společnosti před uzavřením manželství.

   

  Správní a jiné poplatky:

  správní poplatky se neplatí

   

  Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.

   

  Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

  Orgán státem registrované církve nebo náboženské společnosti, před kterým došlo k uzavření manželství:

  • oddělí snoubencům roh občanského průkazu a vydá potvrzení o změně stavu, popř. změně příjmení v souvislosti s uzavřením sňatku,
  • je povinen do 3 pracovních dnů od uzavření manželství doručit protokol o uzavření manželství příslušnému matričnímu úřadu, v jehož obvodu bylo manželství uzavřeno.

  Matriční úřad po zápisu uzavřeného manželství do knihy manželství vydá manželům oddací list, na základě kterého žádají o vydání nového občanského průkazu.

 • Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v zahraničí

  Snoubenec, který je státním občanem České republiky, nebo snoubenec, který je osobou bez státního občanství (dále jen ,,bezdomovec”), jíž byl povolen trvalý pobyt na území České republiky podle zvláštních právních předpisů, předkládá při uzavření manželství před zastupitelským úřadem České republiky v cizině také vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.
  Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství předkládá státní občan České republiky nebo bezdomovec při uzavření manželství v cizině před orgánem cizího státu.
  Po uzavření manželství v cizině požádá státní občan České republiky o zápis uzavření tohoto manželství do zvláštní matriky vedené Úřadem městské části Brno-střed, která vede matriční knihy, do nichž se zapisuje narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů České republiky, k nimž došlo v cizině. Po provedení zápisu zvláštní matrika vyhotoví oddací list.

   

  Kdo je oprávněn v této věci jednat:

  Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se vydává na žádost státního občana České republiky nebo bezdomovce, nebo jimi zplnomocněné fyzické osoby.

   

  Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

  Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vydá na žádost občana ČR nebo bezdomovce, který má povolen trvalý pobyt na území ČR, nebo zplnomocněných zástupců.

  Se žádostí o vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se žadatel může obrátit písemně či osobně na

  • matriční úřad podle místa trvalého pobytu,
  • matriční úřad podle místa posledního trvalého pobytu na území České republiky před odchodem do ciziny,
  • na Úřad městské části Praha 1, pokud takový pobyt žadatel nikdy neměl,
  • zdržuje-li se žadatel trvale v cizině, může mu doklad vydat i zastupitelský úřad České republiky v cizině.

  Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

  K žádosti o vydání vysvědčení žadatel předkládá:

  • občanský průkaz nebo cestovní pas nebo povolení k pobytu cizince,
  • rodný list ,
  • výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu a osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem),
  • úřední doklad o bydlišti a o osobním stavu, vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel trvale v cizině (opatřený náležitými ověřeními a přeložený do českého jazyka.)
  • případně úmrtní list zemřelého manžela,
  • případný pravomocný rozsudek o rozvodu manželství. Byl-li rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v České republice účinný, pak občan předloží rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku (bližší informace obdržíte na matričním úřadu),
  • úřední doklad o správné podobě užívaného příjmení, není-li tato skutečnost patrna z předložených matričních dokladů,
  • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let – rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci,
  • jde-li o osobu stiženou duševní poruchou – rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci.

  Žádá-li o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství zplnomocněný zástupce státního občana ČR nebo bezdomovce, předkládá tento písemnou plnou moc žadatele k obstarání vysvědčení, žádost o vydání vysvědčení a přiloží shora uvedené doklady.

   

  Formuláře:

  • žádost o vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

   

  Správní a jiné poplatky:

  za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se hradí správní poplatek ve výši 500 Kč v hotovosti. Platnost vysvědčení je 6 měsíců od data vystavení.

   

  Lhůty pro vyřízení:

  Matriční úřad je povinen vydat vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech nejdéle do 60 dnů.

 • Příjmení po rozvodu manželství

  Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, může do 6 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá své dřívější příjmení, popřípadě že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího.
  Dřívějším příjmením se rozumí jen nejblíže předcházející příjmení, které měl manžel bezprostředně před vstupem do manželství.

   

  Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

  O žádosti o povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje matriční úřad:
  •  v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu,
  •  u nezletilých dětí rozhoduje matriční úřad v místě trvalého pobytu dítěte.
  Pokud žadatel, popř. nezletilé dítě není na území ČR přihlášen k trvalému pobytu, je příslušný k projednání žádosti:
  •  matriční úřad podle místa posledního trvalého pobytu na území ČR,
  •  Úřad městské části Praha 1, pokud není ani takový pobyt.
  Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

  • platný úřední průkaz, kterým lze prokázat svoji totožnost,
  • oddací list,
  • doklad o rozvodu manželství s doložkou právní moci.

   

  Správní a jiné poplatky:

  Poplatky se neplatí.

   

  Pokud občan zmešká šestiměsíční lhůtu po právní moci rozsudku o rozvodu, pak může požádat o změnu příjmení (viz kapitola “Změna jména a příjmení”).

  Správní poplatek je v tomto případě 100 Kč.

   

  Lhůty pro vyřízení:

  Změnu příjmení je třeba oznámit do 6 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu.

   

  Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

  Po přijetí dřívějšího příjmení je třeba požádat o vydání nového občanského průkazu.

 • Přijímání prohlášení o volbě druhého jména

  Kdo je oprávněn v této věci jednat:

  Občan České republiky, popřípadě zákonní zástupci nezletilého občana ČR.

   

  Podmínky a postup řešení:

  Osoby narozené do 31. 12. 1949

  V matričních knihách vedených do 31. 12. 1949 bylo možno zapsat více jmen. Pokud bylo zapsáno pouze jedno jméno, lze prohlášením zvolit druhé jméno. Pokud jsou v matriční knize zapsána dvě nebo více jmen a tato jsou uvedena i na rodném listu vydaném do 31. 12. 1949, platí v úředním styku pouze jméno uvedené na prvním místě nebo jméno jinak označené
  za hlavní; občan může učinit prohlášení o volbě druhého jména, které však může být zvoleno pouze ze jmen již zapsaných v matriční knize. Užívání těchto dvou jmen bude prokazovat rodným listem vydaným po 1. 7. 2001. To znamená, že se automaticky neobnoví užívání dvou jmen zapsaných v matriční knize.

  Křestní list se považuje za veřejnou listinu prokazující narození za předpokladu, že obsahuje údaje uváděné v době jeho vydání v rodném listu a byl vydán do 31. prosince 1949.

   

  Osoby narozené od 1. 1. 1950 do 30. 6. 2001

  V tomto období bylo možno zapsat do matriční knihy pouze jedno jméno. Prohlášením
  je možno zvolit ke stávajícímu jménu jméno druhé (ne dvě nová jména). Za nezletilé činí prohlášení zákonní zástupci; u nezletilých starších 15 let je třeba jejich souhlasu – bez jejich souhlasu nemůže být druhé jméno zapsáno.

   

  Osoby narozené od 1. 7. 2001

  Po tomto datu je možno zapsat do matriční knihy dvě jména při splnění podmínek stanovených zákonem. Prohlášení o volbě druhého jména není časově omezeno, nepodléhá správnímu poplatku, lze je učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět.

  Občan je oprávněn, ale i povinen užívat jméno, popřípadě jména, a příjmení, kterými
  je zapsán v matriční knize. Je tedy povinen požádat o vydání nového občanského průkazu, cestovního pasu atd., na němž budou uvedena obě jména.

  Podrobné informace občanům poskytne kterýkoli matriční úřad.

   

  Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

  • na matriční úřad podle místa trvalého pobytu občana,
  • na matriční úřad, v jehož knize narození je jméno zapsáno

   

  Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

  • jméno(a), příjmení, datum a místo narození a rodné číslo osoby, jejíhož jména
   se prohlášení týká,
  • místo narození osoby, jejíhož jména se prohlášení týká,
  • jméno(a), příjmení, popřípadě rodná příjmení a datum narození fyzických osob činících prohlášení za nezletilce,
  • jméno, popřípadě jména, která si zvolí,
  • ověřený podpis prohlašovatelů; je-li prohlášení činěno osobně, ověření podpisů není třeba a matriční úřad na prohlášení poznamená, že bylo podepsáno před ním nebo že byl podpis, popřípadě podpisy, uznány za vlastní,
  • případně souhlas nezletilého staršího 15 let s prohlášením o zvolení druhého jména.

  K prohlášení se připojí rodný list osoby, jejíhož jména se prohlášení týká.

 • Změna jména a příjmení

  Kdo je oprávněn v této věci jednat:

  • Občané ČR, popřípadě zákonní zástupci nezletilého občana ČR.
  • Fyzická osoba, která není občanem ČR, má-li povolen trvalý pobyt na území ČR.

   

  Podmínky a postup řešení:

  • jméno, popřípadě jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti nebo žádosti zákonných zástupců,
  • změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé nebo směšné nebo je-li pro to vážný důvod,
  • změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno zkomolené, zdrobněné, domácké, nebo na jména, které má žijící sourozenec společných rodičů. Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem,
  • změna jména nebo příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého,
  • pokud žadatel (žadatelka) o změnu příjmení žije v manželství, je nutné doložit souhlas manželky (manžela) se změnou příjmení. Změna příjmení se vztahuje na oba manžele a jejich nezletilé děti.

   

  Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

  O žádosti o povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje matriční úřad:

  • v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu,
  • u nezletilých dětí rozhoduje matriční úřad v místě trvalého pobytu dítěte.

  Pokud žadatel, popř. nezletilé dítě není na území ČR přihlášen k trvalému pobytu, je příslušný k projednání žádosti:

  • matriční úřad podle místa posledního trvalého pobytu na území ČR,
  • Úřad městské části Praha 1, pokud není ani takový pobyt.

   

  Osoby, které měly poslední trvalý pobyt nebo v současnosti mají trvalý pobyt v obcích matričního obvodu Slavkov u Brna, mohou podat žádost o povolení změny jména nebo příjmení na Městském úřadu Slavkov u Brna, Palackého náměstí 64, matrika.

   

  Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

  Písemná žádost o povolení změny jména nebo příjmení obsahuje:

  • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, případně datum a místo uzavření manželství žadatele,
  • rodné číslo,
  • místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě nezletilého dítěte,
  • jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, které si žadatel zvolil,
  • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození manžela, popřípadě nezletilých dětí, vztahuje-li se změna jména nebo příjmení i na tyto fyzické osoby,
  • údaj o státním občanství žadatele nebo nezletilého dítěte,
  • odůvodnění.

   

  K žádosti o povolení změny jména nebo příjmení musí být přiložen

  • rodný, popřípadě oddací list žadatele nebo nezletilého dítěte,
  • jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství,
  • jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list,
  • doklad o místu trvalého pobytu na území ČR (například občanský průkaz nebo průkaz o povolení k pobytu),
  • doklad o státním občanství, tj. občanský průkaz, cestovní pas, osvědčení, popřípadě potvrzení o státním občanství ČR, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství ČR uveden,
  • průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas ČR, průkaz o povolení k pobytu),
  • souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen nebo příjmení,
  • písemný souhlas druhého rodiče nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas, jde-li o povolení změny jména nebo příjmení u nezletilého dítěte.

   

  Formuláře:

  • formuláře nejsou předepsány. Je stanoven pouze obsah písemné žádosti.

   

  Správní a jiné poplatky:

  Fyzická osoba uhradí správní poplatek ve výši 100 Kč:

  • při změně příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného nebo cizojazyčného nebo na dřívější příjmení (dřívějším příjmením je pouze nejblíže předcházející příjmení nebo příjmení rodné),
  • při změně příjmení rozvedeného manžela/manželky na předešlé příjmení (pokud je žádost podána déle jak 6 měsíců od právní moci rozsudku o rozvodu manželství),
  • za povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení opatrovníka, na společné příjmení pěstounů nebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud opatrovníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí.

  Při změně jména nebo příjmení v ostatních případech se uhradí správní poplatek
  ve výši 1 000 Kč. Poplatek se platí v hotovosti před provedením úkonu, tzn. při podání žádosti o povolení změny jména nebo příjmení.

   

  Poznámka

  Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden správní poplatek. Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče
  se vybírá jen jeden správní poplatek.

   

  Od poplatku je osvobozena

  Změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných nebo neúplných zápisů v matrice.

  Změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví.

   

  Lhůty pro vyřízení:

  Matriční úřad je povinen rozhodnout o povolení změny jména nebo příjmení do 30 dnů;
  ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů. Nemůže-li matriční úřad rozhodnout ve výše uvedených lhůtách, je povinen o tom uvědomit účastníky řízení. Jde-li
  o změnu společného příjmení manželů nebo o změnu příjmení rodičů a nezletilých dětí, vydává se pouze jedno správní rozhodnutí. Ve všech ostatních případech se vydává rozhodnutí pro každou osobu samostatně.

   

   

   

  Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

  Po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení změny jména, popřípadě jmen nebo příjmení, je třeba požádat o vydání nového občanského průkazu.

   

 • Vystavení matričních dokladů

  Matriční úřad Slavkov u Brna vede matriční knihy pro obce: Heršpice, Hodějice, Holubice, Kobeřice u Brna, Němčany, Nížkovice, Vážany nad Litavou a Velešovice.

   

  Kdo je oprávněn v této věci jednat:

  Komu a za jakých podmínek

  • fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče a vnuci), jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům;
  • pro úřední potřebu státních orgánů;
  • statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949;
  • fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

   

  Podmínky a postup řešení:

  Matriční úřad vydá prvopis matričního dokladu:

  • rodného listu při narození;
  • oddacího listu při uzavření manželství;
  • úmrtního listu při úmrtí;

  a zašle jej oprávněné osobě do vlastních rukou s doručenkou, nebo jej vydá osobně, po předložení platného průkazu totožnosti.

  Při ztrátě rodného, oddacího nebo úmrtního listu, vám může matriční úřad v místě, kde k matriční události došlo, vydat jeho druhopis.

   

  Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • S ústní či písemnou žádostí o vydání požadovaného dokladu se obraťte na matriční úřad podle místa narození, uzavření manželství nebo úmrtí.
   Matriční úřad vede matriční knihy pro obec, v níž má sídlo, a dále pro obce patřící do jeho správního obvodu, vymezené prováděcím právním předpisem (vyhláška č. 207/2001 Sb., která provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.) Nevíte-li, který matriční úřad vede matriční knihu, do níž chcete nahlédnout, obraťte se na příslušný krajský úřad, případně kterýkoliv matriční úřad.

   

   

   

  Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

  • průkaz totožnosti;
  • doklady, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho nebo členů jeho rodiny, nebo jeho sourozenců;
  • ověřenou plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce,
  • případnou ústní či písemnou žádost o vydání druhopisu požadovaného dokladu.

   

  Formuláře:

  • nejsou stanoveny žádné formuláře.

   

  Správní a jiné poplatky:

  • Za vydání prvopisu matričního dokladu se neplatí žádný správní poplatek.
  • Za vydání druhopisu matričního dokladu se hradí správní poplatek ve výši 100 Kč v hotovosti
 • Potvrzení o skutečnostech zapsaných v matriční knize

  Potvrzení o skutečnostech zapsaných v matriční knize se vydává většinou pro použití v cizině.

   

  Kdo je oprávněn v této věci jednat:

  Potvrzení o skutečnostech zapsaných v matriční knize obsahuje údaje potřebné pro uplatnění nároku fyzické osoby v cizině; v jiných případech se takové potvrzení vydá, jen stanoví-li tak zvláštní zákon. Potvrzení lze vydat fyzické osobě, které se matriční událost týká, nebo členům její rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče a vnuci), jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům. S ústní či písemnou žádostí o vydání potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize se obraťte na matriční úřad podle místa narození, uzavření manželství nebo úmrtí.

   

  Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

  Matriční úřad vede matriční knihy pro obec, v níž má sídlo, a dále pro obce patřící do jeho správního obvodu, vymezené prováděcím právním předpisem (vyhláška č. 207/2001 Sb., která provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.) Nevíte-li, který matriční úřad vede matriční knihu, do níž chcete nahlédnout, obraťte se na příslušný krajský úřad, případně kterýkoliv matriční úřad.

   

  Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

  • platný úřední průkaz, kterým lze prokázat totožnost;
  • písemnou žádost a veřejnou listinu, ze kterých je patrno, že jsou splněny podmínky pro vydání potvrzení

   

  Správní a jiné poplatky:

  za vydání potvrzení se uhradí správní poplatek ve výši 50 Kč v hotovosti

 • Vyhotovení zápisů o vydání matričních dokladů občanů ČR narozených, zemřelých v cizině a občanů, kteří uzavřeli manželství v cizině

  Matriční knihy, do kterých se zapisuje narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů ČR, ke kterým došlo v cizině, vede Úřad městské části Brno-střed (dále jen “zvláštní matrika”).
  Do zvláštní matriky se zapisují narození, uzavření manželství a úmrtní státních občanů ČR, ke kterému došlo na:
  – území cizího státu,
  – zastupitelském úřadu ČR,
  – lodi nebo v letadle mimo území ČR,
  – místě, které nepatří pod pravomoc žádného státu.
  Do zvláštní matriky se zapisují dále manželství, která byla v případě, že byl život snoubence přímo ohrožen, uzavřena před:
  – kapitánem lodi plující pod vlajkou ČR,
  – kapitánem letadla registrovaného v ČR,
  – velitelem vojenské jednotky ČR v zahraničí.

   

  O zápis do zvláštní matriky může požádat:

  • v případě narození dítěte v cizině – rodič dítěte, který je státním občanem ČR,
  • v případě uzavření manželství v cizině – snoubenec, který je státním občanem ČR,
  • v případě úmrtí státního občana ČR v cizině – člen rodiny (manžel, rodič, dítě, prarodič, vnuk, sourozenec), případně vypravovatel pohřbu.

   

  Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

  Žádost o zápis do zvláštní matriky se podává u

  • zastupitelského úřadu ČR nebo
  • kteréhokoli matričního úřadu.

   

  Ve Slavkově u Brna lze požádat o zápis do zvláštní matriky na Městském úřadě Slavkov u Brna, Palackého náměstí 64, matrika.

   

  Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

  K žádosti o zápis do zvláštní matriky se připojí:

  • cizozemský matriční doklad, který se týká narození, uzavření manželství nebo úmrtí občana České republiky, jež má být zapsáno do zvláštní matriky, opatřený náležitými ověřeními a přeložený do českého jazyka (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad nebo zastupitelský úřad),
  • doklad o státním občanství ČR osoby, které se zápis týká, tj. občanský průkaz, cestovní pas, osvědčení, popřípadě potvrzení o státním občanství ČR, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství ČR uveden,
  • další doklady potřebné k ověření správnosti údajů zapisovaných do matriční knihy, nelze-li je prokázat shora uvedenými doklady (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad nebo zastupitelský úřad).

   

  Formuláře:

  • formuláře jsou k dispozici u úřadů, u nichž se tato situace řeší.

   

   

   

  Správní a jiné poplatky:

  • za provedení zápisu do matričních knih vedených zvláštní matrikou a vydání prvopisu matričního dokladu (rodného, oddacího nebo úmrtního listu) se správní poplatek neplatí,
  • za vydání druhopisu matričního dokladu se hradí správní poplatek ve výši 100 Kč.

   

  Lhůty pro vyřízení:

  Zvláštní matrika provede zápis do matriční knihy po obdržení podkladů nejpozději do 30-60 dnů.

 • Ověřování matričních dokladů do ciziny

  Jedná se o doklady vydané Matričními úřady Křenovice, Šaratice a Otnice, které patří do správního obvodu MěÚ  Slavkov u Brna jako úřadu s rozšířenou působností, pro použití v cizině.

   

  Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

  Ověřované doklady

  • rodné, úmrtní a oddací listy,
  • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství,
  • potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize.

   

  Žadatelé předloží doklady k ověření vydané matričními úřady Křenovice, Šaratice a Otnice na MěÚ  Slavkov u Brna, Palackého náměstí 64, matrika.

   

  Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

  • doklad k ověření
  • průkaz totožnosti fyzické osoby

   

  Správní a jiné poplatky:

  Za ověření výše uvedených dokladů se neplatí žádný správní poplatek.

 • Přijímání žádostí o vydání osvědčení o státním občanství

  Osvědčení, případně potvrzení o státním občanství ČR jsou listiny, kterými se prokazuje státní občanství České republiky. V osvědčení příslušný krajský úřad (v Praze úřad městské části, ve městech Brno, Plzeň, Ostrava magistráty těchto měst) konstatuje, že daná osoba
  je státním občanem České republiky. Potvrzení je vydáno v případě, kdy bylo zjišťováno státní občanství, a jsou v něm uvedeny výsledky provedeného šetření.
  V osvědčení o státním občanství České republiky krajský úřad (v Praze úřad městské části,
  ve městech Brno, Plzeň, Ostrava magistráty těchto měst) uvede, že určitá osoba je státním občanem České republiky, v potvrzení o státním občanství České republiky uvede, na základě jakého ustanovení státní občanství České republiky fyzická osoba nabyla, popřípadě pozbyla.
  Státní občanství České republiky se prokazuje:
  – občanským průkazem,
  – cestovním pasem,
  – osvědčením, popřípadě potvrzením o státním občanství České republiky,
  – vysvědčením o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním

  občanství České republiky uveden.

   

   

  Kdo je oprávněn v této věci jednat:

  Žádost o vydání osvědčení o státním občanství České republiky podává občan ČR,
  za nezletilého občana ČR (do 18 let) jeho zákonný zástupce.

  Fyzická osoba, která měla k 31. prosinci 1992 státní občanství České a Slovenské Federativní republiky a která v průběhu roku 1993 provedla volbu státního občanství Slovenské republiky, může požádat o vydání osvědčení o státním občanství České republiky.

   

  Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

  Žádost o vydání osvědčení o státním občanství České republiky se podává u krajského úřadu příslušného podle místa trvalého, popřípadě posledního trvalého pobytu osoby, o jejíž státní občanství se jedná. Pokud osoba na území České republiky trvalý pobyt nikdy neměla, podává žádost u Úřadu městské části Praha 1.

  Má-li osoba trvalý pobyt v cizině, může žádost podat prostřednictvím zastupitelského úřadu České republiky. Tento úřad je povinen žádost postoupit úřadu příslušnému k vydání osvědčení o státním občanství České republiky nejpozději do 15 dnů od jejího podání.

   

  Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

  K žádosti o vydání osvědčení o státním občanství ČR je nutné doložit:

  • vyplnění předepsaných tiskopisů,
  • domovský list (pokud jej žadatel vlastní),
  • event. další doklady, kterými lze prokázat státní občanství,
  • pokud jsou prarodiče dítěte narozeni po 01.01.1954 ještě jejich rodné listy nebo oddací list (pokud nemohou doložit, bude probíhat šetření a prodlouží se lhůta vydání osvědčení),
  • pokud se matka dítěte znovu provdá, předloží i nový oddací list na prokázání správné podoby příjmení,
  • rodný list žadatele (jsou-li rodiče žadatele narozeni po 1. 1. 1954, doloží též oddací list rodičů vydaný před 1. 7. 2001, v ostatních případech jejich rodné listy),
  • průkaz totožnosti žadatele, popř. zákonného zástupce,
  • potvrzení o místě trvalého pobytu v případě, že v nedávné době došlo k jeho změně.

   

   

  Formuláře:

  • Žádost o vystavení osvědčení o státním občanství České republiky
   – pro osobu mladší 18 let
   – dotazník ke zjištění státního občanství České republiky a vydání osvědčení o státním občanství České republiky
   – pro osoby zbavené zcela-částečně právní způsobilosti

   

  Správní a jiné poplatky:

  • Za vydání osvědčení o státním občanství ČR k vystavení prvního občanského průkazu v 15 letech občana se neplatí žádný správní poplatek.
  • Za vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství ČR se hradí 100 Kč.
 • Úmrtí

  Úmrtí, ke kterým došlo v obcích matričního obvodu Slavkov u Brna vyřídí občané na Městském úřadě ve Slavkově u Brna, Palackého náměstí 64, matrika.

   

  Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

  • občanský průkaz, rodný nebo oddací list zemřelého,
  • občanský průkaz pozůstalé manželky, popř. pozůstalého manžela,
  • občanský průkaz vyřizovatele  pohřbu, není-li přímý rodinný příslušník, doloží fakturu o zaplacení pohřbu.
 • Potvrzení o skutečnostech zapsaných v mariční knize

  Potvrzení o skutečnostech zapsaných v matriční knize se vydává většinou pro použití v cizině.

   

  Kdo je oprávněn v této věci jednat:

  Potvrzení o skutečnostech zapsaných v matriční knize obsahuje údaje potřebné pro uplatnění nároku fyzické osoby v cizině; v jiných případech se takové potvrzení vydá, jen stanoví-li tak zvláštní zákon. Potvrzení lze vydat fyzické osobě, které se matriční událost týká, nebo členům její rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče a vnuci), jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům. S ústní či písemnou žádostí o vydání potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize se obraťte na matriční úřad podle místa narození, uzavření manželství nebo úmrtí.

   

  Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

  Matriční úřad vede matriční knihy pro obec, v níž má sídlo, a dále pro obce patřící do jeho správního obvodu, vymezené prováděcím právním předpisem (vyhláška č. 207/2001 Sb., která provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.) Nevíte-li, který matriční úřad vede matriční knihu, do níž chcete nahlédnout, obraťte se na příslušný krajský úřad, případně kterýkoliv matriční úřad.

   

  Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

  • platný úřední průkaz, kterým lze prokázat totožnost;
  • písemnou žádost a veřejnou listinu, ze kterých je patrno, že jsou splněny podmínky pro vydání potvrzení

   

  Správní a jiné poplatky:

  za vydání potvrzení se uhradí správní poplatek ve výši 50 Kč v hotovosti


Životní prostředí


Podnikání


Ostatní

Řidičské průkazy a doprava


Sociální pomoc dětem a dospělým


Stavební řízeníPronájmy a prodej městských bytů a nemovitostí

Czechpoint


.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }