Mezioborová spolupráce pomáhá zlepšit péči o ohrožené děti na Slavkovsku

Pro dítě a jeho vývoj je důležité vyrůstat v rodině, zažívat pocit bezpečí, přijetí, mít oporu rodiče či pečující osoby, která mu pomáhá dospět a osamostatnit se. Ne vždy tomu tak je.

Některé děti již ve svém útlém věku zažijí rozpad rodiny, bydlení v nevyhovujících podmínkách, hmotnou nouzi nebo také domácí násilí či šikanu apod. Takové děti a jejich rodiny obvykle přicházejí do kontaktu s pracovníky různých institucí a organizací, které se jejich situací zabývají a snaží se jim pomoct. Pracovat na propojení všech těchto aktérů je jedním z cílů a činností lokálního síťaře. A kdo to je? Jedná se o pracovníka projektu Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“. Jeho úkolem je podporovat spolupráci a komunikaci všech aktérů sítě, aby se ohroženým dětem a jejich rodinám dostalo včasné pomoci.  V naší obci s rozšířenou působností Slavkov u Brna je lokální síťařkou Mgr. Gabriela Vybíralová.

V úterý 27. února lokální síťařka svolala mezioborové setkání, kterého se uskutečnilo ve Slavkově u Brna za účasti 27 zástupců sítě služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny – starostů okolních obcí, ředitelů a výchovných poradců základních a mateřských škol, pracovnic orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), Sociálně aktivizační služby pro rodinu Piafa, Integrované střední školy a Apoštolské církve.

Co bylo na programu a jaký byl cíl? Cílem setkání bylo vzájemně se informovat o potřebách ohrožených dětí v blízkém okolí. Zástupci sítě zde hlavně diskutovali možnosti posílení spolupráce v oblasti vyhledávání a následné péče o ohrožené děti a jejich rodiny. Dále si vyměnili informace o možnostech, dostupnosti, kvalitě a potřebách preventivních programů pro děti na základních školách v regionu. Lokální síťařka Gabriela Vybíralová k setkání dodává: „Účastníci hodnotili kulatý stůl jako velmi přínosný. Shodli se na důležitosti preventivních programů ve školách a zejména aktuální potřebě práce s fenoménem kyberšikany. Děkuji všem, kdo mi pomohli setkání zorganizovat a účastníkům za jejich angažovanost a těším se na další spolupráci.“

 

V návaznosti na setkání se podařilo síťařce ve spolupráci s MAP zorganizovat seminář na téma Kyberšikana vedený Mgr. Janem Čoupkem z Městské policie Brno. Zájemci z řad učitelů a výchovných poradců se dozvěděli, jak rozpoznat rizika kyberšikany a jak jim předcházet.

Síťařka dál podporuje spolupráci aktérů místní sítě se zaměřením na včasnou pomoc ohroženým dětem a jejich rodinám a věnuje se dalším tématům, která jsou v síti aktuální. Více informací o projektu  MPSV zjistíte na www.pravonadetstvi.cz.  

 

Mgr. Gabriela Vybíralová

lokální síťařka pro Slavkov u Brna

Projekt Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí, MPSV

www.pravonadetstvi.cz