NÁDOBY NA BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD

V roce 2012 pořídily Technické služby 300 kusů popelnic o objemu 240 l na biologicky rozložitelný odpad z domácností občanů města Slavkov u Brna. Po pěti letech jejich užívání jsou tyto vlivem povětrnostních podmínek již opotřebené a mnohdy i z důvodu přetěžování poškozené. V současnosti se nabízí možnost pořídit v rámci dotací nové a zároveň tím uspokojit i ostatní zájemce, kteří mají o tuto bezplatnou službu vývozu BRO zájem.

Doposud jsme tak nemohli učinit a tolerovali jsme tzv. hromádky nesourodého složení a objemu, které nepůsobí esteticky přijatelně a neustále hyzdí naše město. Ukládání biologicky rozložitelného odpadu mimo sběrné nádoby představuje porušení obecně závazné vyhlášky města Slavkov u Brna č. 2/2012 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Fyzická osoba, která ukládá odpad mimo vyhrazená místa, tímto porušuje nejen závazná pravidla pro nakládání s odpady stanovená v zákoně o odpadech, ale dopouští se tím i přestupku proti veřejnému pořádku dle zákona o přestupcích. Svým jednáním totiž neoprávněně zakládá skládku a odkládá odpad mimo vyhrazená místa. Za výše uvedená jednání lze uložit hříšníkovi pokutu až 50 000 Kč. Při opakovaném porušování zákona však hrozí peněžní sankce až o polovinu vyšší. Využijte jedinečné příležitosti získat tuto nádobu zdarma. Pořizovací cena se pohybuje okolo 1800,-Kč. Kupón mohou využít i ti, kteří již vlastní nádoby z roku 2012. Bude pořízeno jen omezené množství na základě odevzdaných žádanek. Z tohoto důvodu nebude moci být v budoucnu vyhověno dodatečným žádostem a možnost čerpání dotací za tímto účelem se zřejmě již nebude opakovat. To stejné platí i pro kompostéry a majitelé nemovitostí mohou zažádat o oba dva nabízené produkty. Kompostér můžete využít nejen za domem, ale i v zahradě nebo sadě mimo zastavěnou oblast města. Předpokládaná realizace vydávání nádob žadatelům bude v druhé polovině roku 2017. Několikanásobným navýšením počtu svážených popelnic na BRO automaticky vzrostou Technickým službám s touto aktivitou spojené finanční náklady a objem činnosti. Cílem tohoto záměru je především uspokojit potřeby obyvatel při likvidaci BRO a současně upustit od zakládání volně ložených hromádek, které nejsou právě tou nejlepší vizitkou slavkovského regionu.

Za TSMS Petr Zvonek