Naše stromy

Stromy v našem městě a jeho okolí jsou důležité pro každého z nás a často si to ani neuvědomujeme. Působí jako přirozený filtr, odstraňují z ovzduší mnoho škodlivin, zvlhčují vzduch a zlepšují jeho kvalitu, vytvářejí kyslík, eliminují teplotní extrémy, absorbují hluk. Jsou charakteristickým prvkem našeho životního prostředí, utvářejí ráz krajiny. Právem si zaslouží přívlastek „Naše“, protože jsou nezbytnou součástí našeho života.

Toto označení si však můžeme vykládat různými způsoby. Zájmeno „Naše“ by se nemělo zaměňovat za pojem „moje.“ Proto je celkem zásadní rozlišovat lokalitu, v níž strom roste. Jestli se jedná o soukromý pozemek, nebo je vlastníkem pozemku město. Je pochopitelné, že řada občanů se snaží upravit si bezprostřední okolí svých domů podle vlastních představ. A náleží jim za to právem dík. Sami svépomocí nebo jejich předchůdci dřeviny vysazovali a starají se o ně s přirozenou samozřejmostí dodnes. Jakmile však strom doroste do určitých rozměrů, nemohou s ním zacházet jako se svým privátním vlastnictvím. Právě tehdy si totiž často až dodatečně uvědomí nevhodné umístění vzhledem k blízkosti budovy, nežádoucímu zastínění, reálné možnosti poškození fasády domu, nežádoucímu spadu podzimního listí a jehličí.

Vlastníkem pozemku, na kterém se vyskytuje takový předmětný strom, je Město Slavkov u Brna a kácení dřevin povoluje místně příslušný orgán MěÚ. Jeho činnost je přesně vymezena zákonem  č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a předpisy souvisejícími. Na základě žádosti vlastníka pozemku, na kterém dřevina roste, v rámci správního řízení posuzuje, zda je odstranění dřeviny z hlediska veřejného zájmu ochrany přírody reálné a vydává o tomto následné rozhodnutí.

Jakékoliv svévolné kácení, ničení a poškozování dřevin je tedy trestné.

Péče o dřeviny je povinností vlastníků. Správou a údržbou veřejné zeleně na těchto pozemcích jsou pověřeny Technické služby města Slavkov u Brna. Svěřené finanční prostředky se snažíme adekvátně rozdělovat mezi doporučovanou následnou péči a novou dodatečnou výsadbu zeleně. Při ošetřování upřednostňujeme stáří stromů s vyšším vzrůstem, a to na zvlášť frekventovaných místech, kde mohou bezprostředně ohrožovat bezpečnost osob. V letošním roce bylo upraveno 79 vzrostlých stromů. U vybraných bylo provedeno souběžně více arboristických zásahů. Odstraněno z důvodů poškození ulomením větví vlivem povětrnostních podmínek a suchem, kanalizačních úprav, havarijních akutních situací a odumřelých porostů, bylo celkem 44 stromů. Vzniklou ekologickou škodu jsme nahradili dodatečným osazením v počtu 67 nových stromů, z toho 33 dubů v nové lokalitě Zelnice – Bílá louka.

Při nařízených náhradních výsadbách se však často potýkáme s problematikou vhodného umístění mladého stromku. S respektem k umístění inženýrských sítí a dodržení stanoveného ochranného pásma tím ubývá ve slavkovských lokalitách prostor pro dodatečnou dosadbu. Mnohdy i samotní občané, kteří požadovali vykácení dřeviny se souhlasem náhradní výsadby, se často vymezují proti danému nařízení „strom za strom“ a bojkotují jeho provedení.

Stromy jsou posledním zachovalým torzem přírody ve městech a vytvářejí optimální prostředí pro život dalších, na něj vázaných druhů rostlin a živočichů. Úbytek zeleně ve městech má přímý vliv na zhoršování životního prostředí a následné poškozování zdraví obyvatel. Z toho důvodu se stále více objektivně posuzují podněty od žadatelů z hlediska závažnosti důvodu pro kácení  a zpracovávají se finančně nákladné posudky, které přesně definují aktuální stav stromů, určí jejich celospolečenskou hodnotu a jsou schopné vyčíslit ekologickou újmu, která pokácením vznikne.

 

Miroslav Lstibůrek, TSMS