Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec postupuje

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • Usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení)
 • Zákon č. 250/2000 Sb.,  o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
 • Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
 • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • Zákon č. 466/1991 Sb., živnostenský zákon
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
 • Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
 • Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon

Právní předpisy upravující činnosti obce jsou ve fyzické podobě k nahlédnutí v úředních hodinách na odboru kancelář tajemníka.