Novela zákona o pohřebnictví

Dne 1.9.2017 nabyl účinnosti zákon č. 193/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a další související zákony, mimo jiné i živnostenský zákon.

Část třetí zákona č. 193/2017 Sb. obsahuje novelu živnostenského zákona, kde jsou v příloze č. 3 tohoto zákona u koncesovaných živností „Provozování pohřební služby“, „Provádění balzamace a konzervace“ a „Provozování krematoria“ stanoveny podmínky, za kterých krajská hygienická stanice vydá kladné stanovisko k udělení koncese, odkazem na § 6 odst. 3, § 10 odst. 4 a § 13 odst. 3 zákona o pohřebnictví.

Dosavadní kvalifikační požadavky stanovené zákonem o pohřebnictví se mění u všech tří koncesí, a to tak, že se ruší stávající požadavky na absolvování rekvalifikačních kurzů a nahrazují se profesními kvalifikacemi v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb. (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělání). Zákonem požadované vzdělání v určitém oboru a praxe však zůstávají beze změny. U koncese „Provádění balzamace a konzervace“ je doplněna další možnost prokázání odborné kvalifikace středním vzděláním s maturitní zkouškou a pětiletou praxí v provádění balzamace a konzervace tak, aby živnost mohly provádět i osoby bez lékařského nebo zdravotnického vzdělání. Povinnost absolvovat specializovanou odbornou přípravu související s balzamací a konzervací zůstává zachována (§ 6 odst. 2, § 10 odst. 2 a § 13 odst. 2 zákona o pohřebnictví).

Živnostenská oprávnění k „Provozování pohřební služby“, „Provádění balzamace a konzervace“ a „Provozování krematoria“ vydaná před účinností novely zůstávají nadále v platnosti a doklady, kterými byla prokázána odborná způsobilost pro provozování koncesí před účinností novely , se považují za platné. Stávající podnikatelé a odpovědní zástupci tedy nemají povinnost dokládat odbornou způsobilost podle nové právní úpravy.

Doklady o profesní kvalifikaci požadované novou právní úpravou lze i ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nahradit dokladem o absolvování specializované odborné přípravy zaměřené na odbornou problematiku podle vyhlášky č. 379/2001 Sb., pokud byla příprava zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Osoby, které zahájily provozování živnosti „Provozování pohřební služby“ a „Provádění balzamace a konzervace“ před nabytí účinnosti zákona č. 193/2017 Sb., tj.před 1.9.2017, jsou povinny vydat provozní řád a zaslat jej ke schválení krajské hygienické stanici, a to ve lhůtě 1 roku od účinnosti této novely, tj. do 1. 9. 2018. Provozovatelé krematorií jsou povinni uvést vydaný řád do souladu se zákonem o pohřebnictví ve znění účinném od 1.9.2017 a zaslat jej ke schválení krajské hygienické stanici rovněž ve lhůtě do 1.9.2018.

Dozor nad dodržováním zákona o pohřebnictví vykonávají Ministerstvo pro místní rozvoj, krajské hygienické stanice, krajské úřady a živnostenské úřady.