Novela živnostenského zákona s účinností od 30. 9. 2017

Zákon č. 289/2017 Sb. s účinností od 30. 9. 2017 mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Živnostenský zákon je zákonem č. 289/2017 Sb. změněn na základě 70 novelizačních bodů. Ty obsahují tyto hlavní změny:

  • Změny v terminologii v návaznosti na ostatní legislativu. (pojem státní příslušník nahrazen pojmem občan, pojem organizační složka závodu nahrazen pojmem odštěpný závod)
  • Písemný souhlas insolvenčního správce je nutný i pro oznámení přerušení nebo pokračování provozování živnosti
  • Novela odstraňuje omezení podnikatelů, kterým bylo zrušeno živnostenské oprávnění, provozovat živnost v příbuzném oboru, případně se na provozování živnosti v příbuzném oboru podílet. Z hlediska překážek v provozování živnosti dochází ke sjednocení doby, po kterou podnikatel nemůže provozovat stejnou živnost po zrušení živnostenského oprávnění z důvodu závažného porušení zákona , na 3 roky od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění
  • Nově definován byl pojem „adresa“. Vzhledem k tomu, že je přípustné, aby provozovna neměla ani číslo popisné, ani evidenční a byla umístěna i mimo obec, je nově umožněna specifikace umístění provozovny, aniž by toto umístění splňovalo náležitosti adresy (umístění provozovny by bylo vymezeno např. parcelním číslem pozemku a názvem katastrálního území).
  • Ohlašovatel živnosti může uvést adresu pro doručování všemi živnostenskými úřady, která bude součástí neveřejné části živnostenského rejstříku – na tuto adresu budou živnostenské úřady povinny podnikateli doručovat písemnosti, avšak s výjimkou, když má podnikatel zřízenu datovou schránku; obecná priorita datových schránek tak bude zachována.
  • Novela odstraňuje povinnost podnikatelů oznamovat živnostenskému úřadu identifikační údaje členů statutárního orgánu právnických osob a vedoucích odštěpného závodu zahraničních osob zapisované do živnostenského rejstříku. Tyto údaje zjistí živnostenský úřad z usnesení o zápisu podnikatele do veřejného rejstříku anebo náhledem do něj.
  • Prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, může být učiněno nejen písemně nebo ústně do protokolu, ale i v elektronické podobě. Toto prohlášení musí být buďto odesláno z datové schránky odpovědného zástupce nebo opatřeno jeho elektronickým podpisem.
  • Nově se stanovuje, že je-li zahájeno řízení o zrušení živnostenského oprávnění pro závažné porušení zákona nebo podmínek stanovených rozhodnutím o udělení koncese, nelze rozhodnout o zrušení téhož živnostenského oprávnění na žádost podnikatele dříve, než bude rozhodnuto ve věci zrušení živnostenského oprávnění pro závažné porušení zákona nebo podmínek stanovených rozhodnutím o udělení koncese. Předchází se tak snahám zamezit negativním důsledkům „sankčního“ rušení živnostenského oprávnění tím, že oprávnění bude zrušeno na žádost podnikatele.
  • Novela umožňuje vydávání hromadných sestav obsahujících údaje o podnikatelích v rozsahu vymezeném v žádosti (jméno, příjmení, obchodní firma, IČO, předmět podnikání a umístění provozovny). Žadatel musí být poučen, že nesmí získané údaje zveřejnit ani poskytnout třetí osobě. Správní poplatek za vydání této sestavy se stanovuje ve výši 5 Kč za poskytnutí údajů týkajících se jednoho podnikatele bez ohledu na to, zda se bude jednat o formát sestavy A4 nebo A3 a zda sestava bude vydána v papírové nebo elektronické podobě (položka 24 písm. i) části I přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích).
  • Nově již podnikatel nemůže společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu učinit vůči finančnímu úřadu přihlášku k registraci k dani z přidané hodnoty. Podnikatel může vůči finančnímu úřadu i nadále učinit společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu přihlášení k registraci k dani z příjmů nebo k dani silniční a oznámení o změně registračních údajů vztahující se k registraci k dani z příjmů nebo k dani silniční. Tato podání může učinit pouze elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné Ministerstvem průmyslu a obchodu, nebo ústně do protokolu. Živnostenský úřad předá příslušnému správci daně údaje z těchto podání v elektronické podobě ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně pro přihlášku k registraci a pro oznámení o změně registračních údajů a to do 3 pracovních dnů ode dne, kdy podnikatel učinil vůči živnostenskému úřadu podání obsahující tyto údaje.