Organizace zápisů do mateřské školy a základních škol

Přinášíme vám přehled organizace zápisů pro prvňáčky i předškoláčky v našem městě. Všech školy chtějí do svých řad přijímat prvňáčky v druhé polovině dubna. Pokud to aktuální situace dovolí, na základní škole Komenského by  rádi připravili „klasický zápis“ za přítomnosti dětí ve školních třídách 20. dubna. Na ZŠ Tyršova už počítají pouze s dálkovým zápisem v termínu od 19. do 23. dubna. Pravidla pro zápis zveřejnila také mateřská škola Zvídálek. Podívejte se na podrobnosti.

Víte do jaké školy vaše dítě oficiálně patří?

[lsvr_alert_message type=“info“ closable=“no“]

Podívejte se na vyhlášku o spádovosti zde

[/lsvr_alert_message]

ZŠ Komenského

Povinnost přijít k zápisu
• k zápisu se dostaví v doprovodu rodičů děti, které dovrší věku 6 let do 31. 8. 2021 (děti narozené od  1. 9. 2014 do 31. 8. 2015),
• všechny děti s odkladem docházky z minulého školního roku,
• je přípustné, aby se dostavil zákonný zástupce bez dítěte.

1. Organizace zápisu, pokud bude povolena osobní účast rodičů a dětí u zápisu

Datum: 20. dubna 2021
Čas: 13.00 – 17.00 hodin
Místo: V budově ZŠ – Komenského nám. 495, Slavkov u Brna

Rodiče přinesou k zápisu
• rodný list dítěte,
• svůj občanský průkaz,
• žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání nebo žádost o odklad školní docházky,
• pokud se dostaví k zápisu s dítětem někdo jiný než zákonný zástupce, přinese doklad o oprávnění zastupovat dítě – plnou moc.

Žádost o odklad 
K odkladu školní docházky je třeba písemná žádost rodičů adresovaná ředitelství školy. Přílohou žádosti musí být:
• doporučení odborného lékaře s podrobným udáním důvodů,
• doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP).

Kritéria pro přijetí
1. dítě s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, který tvoří ulice uvedené v obecně závazné vyhlášce města Slavkov u Brna č.2/2019 ze dne 18. 2. 2019,
2. dítě s trvalým pobytem ve Slavkově u Brna mimo školský obvod a současně navštěvuje ZŠ Komenského jeho sourozenec,
3. dítě s trvalým pobytem ve Slavkově u Brna,
4. dítě s trvalým pobytem mimo Slavkov u Brna mimo a současně navštěvuje ZŠ Komenského jeho sourozenec,
5. ostatní.

Organizace zápisu

Formální část
Zákonný zástupce předloží žádost o přijetí žáka do školy (o odklad školní docházky), rodný list dítěte a svůj platný občanský průkaz nebo pas. Pokud není žadatel zákonným zástupcem, předloží navíc plnou moc s oprávněním dítě zastupovat. Po předložení dokladů obdrží zástupce registrační číslo.

Motivační část (nepovinná)
Pohovor pedagoga 1. stupně s dítětem za přítomnosti zákonného zástupce.

2. Organizace zápisu, pokud nebude povolena osobní účast rodičů a dětí u zápisu

Datum: 14. – 21. dubna 2021
Způsob dodání žádosti o přijetí žáka k základnímu vzdělávání nebo žádost o odklad školní docházky – k žádosti se přikládá kopie rodného listu dítěte
• do datové schránky školy:  35bxijk,
• poštou na adresu školy: Komenského 495, 684 01 Slavkov u Brna,
• do schránky školy (vchod od Svojsíkova parku),
• osobní předání v kanceláři školy vždy od 8.00 do 14.00 hod,
• na email: podatelna@zskomslavkov.cz a dodatečně  (do 5 dnů) doručit originál žádosti, v případě podepsání elektronickým podpisem není nutno originál doručovat

 

Některé důležité formuláře a dokumenty
Žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání
Žádost o odklad školní docházky
Zápisový lístek do školní družiny
Vyhláška města 2/2019 – o spádovosti
Výsledky zápisu do 1. třídy

Ve Slavkově u Brna 18. 2. 202

Mgr. Věra Babicová
ředitelka školy

[lsvr_separator type=“default“ margin_top=“medium“ margin_bottom=“medium“]

ZŠ Tyršova

Žádost o přijetí podává zákonný zástupce dítěte, které do 31. 8. 2021 dovrší věku šesti let nebo které v loňském roce mělo odklad.

ZŠ Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace otevře ve školním roce 2021/2022 dvě první třídy, každou pro 22 žáků.

Kritéria přijetí:
1.    dítě s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, který tvoří ulice Čapkova, Čelakovského, Mánesova, Purkyňova, Slovanská, Sušilova, Tylova, Tyršova a Zlatá Hora ve Slavkově u Brna
2.    dítě bydlící ve Slavkově u Brna mimo školský obvod a jeho sourozenec je žákem ZŠ Tyršova
3.    dítě bydlící ve Slavkově u Brna
4.    dítě bydlící mimo Slavkov u Brna a jeho sourozenec je žákem ZŠ Tyršova
5.    ostatní

Organizace zápisu v souladu s pokyny MŠMT:
Ve dnech 19. – 23. dubna 2021 doručí potřebné dokumenty zákonný zástupce dítěte jedním z těchto způsobů (registrační číslo mu bude poté posláno e-mailem):
•    osobně do kanceláře školy vždy od 7.00 do 14.30 hod
•    do datové schránky školy:  i6bxgnx
•    poštou na adresu ZŠ Tyršova, Tyršova 977, 684 01 Slavkov u Brna

Co je třeba doručit k zápisu (vyberte jednu ze dvou možností):
1.    žádost o přijetí k povinné školní docházce a kopii rodného listu
2.    žádost o odklad  povinné školní docházky a dvě doporučení (jedno ze školního poradenského pracoviště a druhé od odborného lékaře nebo klinického psychologa)

Dokumentace ke stažení a tisku:
•    Žádost o přijetí k povinné školní docházce
•    Žádost o odklad povinné školní docházky

 

[lsvr_separator type=“default“ margin_top=“medium“ margin_bottom=“medium“]

Mateřská škola Zvídálek

Přijímání dětí do MŠ ZVÍDÁLEK

Zápis do Mateřské školy Zvídálek na školní rok 2021/2022 bude probíhat na základě Metodického doporučení MŠMT k organizaci zápisu.

 Ředitelka MŠ Zvídálek sděluje, že řádný zápis k předškolnímu vzdělávání bude probíhat v termínu od 3.5. do 7.5.2021 a to následujícím způsobem :

Na našich webových stránkách si můžete stáhnout „Žádost o přijetí“ nebo si tento tiskopis vyzvednout od 15.3.2021 v mateřské škole v době od 8 – 10 hodin.

Vyplněnou Žádost o přijetí dítěte s potvrzením od lékaře, kopii rodného listu dítěte a Souhlas se zpracováním osobních údajů bude možné doručit následujícím způsobem:

 • osobně (bez osobní přítomnosti dítěte) ve dnech 3.5. a 4.5.2021 od 7 do 12 hodin v budově MŠ na Komenského náměstí 495 – vchod brankou na zahradu. Dodržena musí být základní hygienická opatření.

 • vhozením do poštovní schránky (MŠ Komenského)

 • do datové schránky školy ( ID fjsk4ve)

 • e-mailem (naskenovanou žádost podepsanou elektronickým podpisem)

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání (platí pro děti, které k 31.8.2021 dosáhly věk 5 let) zvolit individuální vzdělávání dítěte. Žádost o individuální vzdělávání předá ředitelce školy zároveň s přihláškou do MŠ.

Po doručení Žádosti o přijetí do MŠ Vám bude přiděleno registrační číslo (předáno osobně, odesláno zpět datovou schránkou, e-mailem)

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle §50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání (dítě dosáhne věk 5 let do 31.8.2021). Po telefonické dohodě Vám dětská lékařka potvrzení vystaví. Prosím, zajistěte si včas potvrzení žádosti !!

Ke stažení na webových stránkách:

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Žádost o individuální vzdělávání

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Přijímání dětí – obecná kritéria

 • S účinností od 1.9.2017 je zavedeno povinné předškolní vzdělávání, a to pro děti, které dosáhnou 5.roku věku ( a to od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5.roku věku)

 • K předškolnímu vzdělávání budou dle novely zákona č.561/2004 Sb., v planém znění,      přednostně přijímány děti, které k datu 31.8. v daném roce dovršily věk čtyř let.

 • Dále budou přijímány děti, které do konce srpna dovrší věk tří let

 • V případě volné kapacity mohou být přijaty i děti mladší

 • Všechny děti musí být před přijetím do mateřské školy zcela hygienicky samostatné

 • Nástup všech nově přijatých dětí bude k 1.9. a od tohoto data budou platit zákonní zástupci úplatu dle vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění.

 • Zákonný zástupce dítěte s cizím státním občanstvím doloží doklad o povolení pobytu na území ČR.

 • Ředitelka MŠ stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu zápisu do mateřské školy pro následující školní rok v období od 2.května do 16.května. Konkrétní termín zápisu bude zveřejněn způsobem v místě obvyklém ( úřední deska MŠ, webové stránky MŠ, vývěsky v MŠ, Zpravodaj)

 • Ředitelka MŠ rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ, popř. stanoví zkušební pobyt dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce

 • Seznam nově přijatých dětí zveřejní, pod přiděleným registračním číslem, ředitelka školy na místě veřejně přístupném – na úřední desce a webových stránkách MŠ Zvídálek, Komenského náměstí, po dobu 15 dní.

 • Proti rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů od zveřejnění. Odvolání se podává u ředitelky mateřské školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.

 • Při přijímání dítěte je třeba dodržovat podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§50 zákona 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví), to znamená, že budou přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním. Neplatí pro děti přijaté k povinnému předškolnímu vzdělávání.

 • Děti se speciálními vzdělávacími potřebami budou přijímány do MŠ za podmínek stanovených vyhláškou č.27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

 • Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku pokud bude volná kapacita v MŠ.

 

Kompletní informace naleznete na stránkách MŠ Zvídálek