Oznamovací povinnost příležitostných prodejců lihovin

V souvislosti s blížící se akcí „Napoleonské hry 2016“ ve městě Slavkov u Brna (ale i se všemi akcemi podobného typu) upozorňujeme prodejce na stáncích s lihovinami na následující povinnost.

Dle § 133 odst. 5 zákona o spotřebních daních je každá osoba, která je oprávněna prodávat a prodává lihoviny,tj. alkoholické nápoje s obsahem nejméně 15% obj. alkoholu (v lahvích i rozlévané) na veřejně přístupných sportovních a kulturních akcích, včetně tanečních zábav a diskoték, povinna nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce o této činnosti písemně informovat celní úřad, v jehož územní působnosti se bude prodej uskutečňovat.

Písemná informace musí obsahovat údaje o prodejci, časové vymezení prodeje a údaje o druhu a množství prodávaných lihovin. Oznámení lze podat i elektronicky, a to do datové schránky, příp. na emailovou adresu podatelny příslušného celního úřadu.  Za nesplnění této oznamovací povinnosti lze uložit pokutu až do výše jednoho milionu korun.

Koneční prodejci lihovin mohou nakupovat lihoviny pouze od registrovaných osob povinných značit líh anebo od registrovaných distributorů. Lihoviny zakoupené mimo registrované subjekty a lihoviny pocházející z pěstitelského pálení ovoce nelze nabízet k dalšímu prodeji. Samozřejmostí je živnostenským úřadem udělená koncese k prodeji lihu.

Při kontrole musí prodejce předložit:

  • Doklady o nákupu lihovin (od registrovaného distributora)
  • Doklad o udělení koncese (rozhodnutí živnostenského úřadu nebo výpis z živnostenského rejstříku)
  • Kopii oznámení celnímu úřadu

 

_________________________________________________________

Kontakt: Celní úřad pro Jihomoravský kraj, Koliště 17, 602 00 Brno, DS: mhqnzh6,

e-podatelna: podatelna 530000@cs.mfcr.cz, tel: 545 549 111