Plán zimní údržby komunikací

Úkolem zimní údržby místních komunikací je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky a to tak, aby zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací na straně druhé.

Vzhledem k tomu, že společenské potřeby jsou vždy vyšší než ekonomické možnosti vlastníka místních komunikací, jsou úkoly stanovené v tomto plánu průsečíkem společenských potřeb uživatelů místních komunikací a možnostmi danými ekonomickými ukazateli rozpočtu města. Obsahem plánu je proto specifikace činností vlastníka místních komunikací s přihlédnutím k platným právním předpisům v této oblasti.

 

Technické služby města Slavkov u Brna, příspěvková organizace

Československé armády 1676, Slavkov u Brna 684 01

 

 

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

2019/2020

 

 

 

 1. 1
 2. Úvod. 1
 3. Vysvětlení základních pojmů použitých v tomto plánu. 2
 4. Základní povinnosti při zimní údržbě místních komunikací 2
 5. Základní technologické postupy při zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti. 3
 6. Časové limity pro zahájení prací při zimní údržbě místních komunikací. 3
 7. Kalamitních situace. 4

 

 1. 4
 2. Seznam mechanizmů. 4
 3. Odpovědnost za zimní údržbu místních komunikací . 5
 4. Rozdělení pracovníků a techniky. 5

 

III. 8

 1. Stanovené pořadí důležitosti – jízd – při zajišťování zimní údržby místních komunikací – zajištění sjízdnosti, schůdnosti 8

 

 1. 10
 2. Dopravně důležité chodníky (pěší komunikace) udržované v celé šíři 10

 

 1. 10

1.Zdrsňovací posypové materiály. 10

 1. Uložiště sněhu. 11

 

 1. 11

Účinnost 11

 

I.

1. Úvod.

Úkolem zimní údržby místních komunikací je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky a to tak, aby zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací na straně druhé.

Vzhledem k tomu, že společenské potřeby jsou vždy vyšší než ekonomické možnosti vlastníka místních komunikací, jsou úkoly stanovené v tomto plánu průsečíkem společenských potřeb uživatelů místních komunikací a možnostmi danými ekonomickými ukazateli rozpočtu města. Obsahem plánu je proto specifikace činností vlastníka místních komunikací s přihlédnutím k platným právním předpisům v této oblasti.

Poněvadž v zimním období není možno závady ve sjízdnosti a schůdnosti odstranit, nýbrž jen zmírnit a vzhledem k tomu, že závady není možno zmírnit okamžitě na celém území obce, stanoví tento plán i potřebné priority údržby a to jak místní, tak i časové. Tyto priority vyplývají z nestejné důležitosti místních komunikací a z technických možností provádění zimní údržby.

Plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro provádění prací spojených se zimní údržbou těchto komunikací a zároveň je jedním z důkazních prostředků pro posouzení odpovědností vlastníka místních komunikací za škody vzniklé uživatelům komunikací z titulu závad ve sjízdnosti a schůdnosti.

2. Vysvětlení základních pojmů použitých v tomto plánu.

Obecně závaznými právními předpisy se rozumí

 1. Zákon č. 13 / 97 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen „ zákon“).
 2. Vyhláška č. 104 / 97 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (dále jen „vyhláška“).

 

Zimní údržbou místních komunikací se rozumí zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na těchto komunikacích, které byly způsobeny zimními povětrnostními vlivy a podmínkami (§ 41, odst. l vyhlášky), dále jen „ZÚMK“.

Sjízdnost místních komunikací je takový stav těchto komunikací, který umožňuje bezpečnou jízdu silničních a jiných vozidel přizpůsobenou stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikací a povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům (§ 26 odst. 1 zákona).

Závadou ve sjízdnosti na místních komunikacích se rozumí taková změna ve sjízdnosti, kterou nemůže řidič předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném dopravnímu stavu a stavebně technickému stavu komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26, odst. 6 zákona).

Schůdnost místních komunikací a průjezdních úseku silnic je takový stav těchto komunikací, který umožňuje bezpečný pohyb chodců přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikací, povětrnostním situacím a jejich důsledkům (26, odst. 2 zákona).

Závadou ve schůdnosti, kterou nemůže chodec předvídat ani při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikace, povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26 odst. 7 zákona).

Vlastníkem místních komunikací je obec (§ 9 odst. 1 zákona).

Správcem místních komunikací je fyzická nebo právnická osoba, kterou obec pověřila výkonem svých vlastnických práv (§ 9 odst. 3 zákona).

Ekonomické možnosti vlastníka místních komunikací jsou dány zejména výší finančních prostředků, které může obec ze svého rozpočtu na zimní údržbu místních komunikací poskytnout.

Neudržované úseky místních komunikací jsou úseky, které se v zimě neudržují jednak pro jejich malý dopravní význam (§ 27 odst. 6 zákona), jednak pro technickou nebo ekonomickou nemožnost zimní údržby.

Zimním obdobím se rozumí doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. V tomto období se zimní údržba místních komunikací zajišťuje podle tohoto plánu. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti bez zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci a technickým možnostem vlastníka (správce) místních komunikací.

3. Základní povinnosti při zimní údržbě místních komunikací

 

Dle příslušného nařízení města o zimní údržbě komunikací provádí město Slavkov u Brna zimní údržbu komunikací ve svém vlastnictví prostřednictvím správce, kterým jsou Technické služby města Slavkov u Brna, příspěvková organizace. IČ: 70 890 471, sídlem Československé armády 1676, 684 01 Slavkov u Brna.

 

 

Mezi základní povinnosti správce při zimní údržbě patří:

 • zajistit včasnou přípravu na provádění prací spojených se zimní údržbou
 • v průběhu zimního období zmírňovat a odstraňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti s přihlédnutím k ekonomickým možnostem města
 • řídit a kontrolovat průběh zajišťování zimní údržby komunikací a vést o této činnosti předepsanou evidenci
 • úzce spolupracovat při zajišťování zimní údržby s orgány obce, s policií a jinými zainteresovanými orgány
 • kontrolovat provádění všech prací spojených se zimní údržbou

 

4. Základní technologické postupy při zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti.

 1. Odklízení sněhu mechanickými prostředky.

Odklízení sněhu mechanickými prostředky je z ekologického i ekonomického hlediska nejvhodnější technologií zimní údržby. Sníh je nutno odstraňovat podle možností dříve než jej provoz zhutní. S odklízením sněhu se začíná v době, kdy vrstva napadlého sněhu dosáhne 5 cm. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu opakuje. Na dopravně důležitých místních komunikacích a na dopravně důležitých chodnících se odstraňování sněhu provádí v celé jejich délce a šířce, na ostatních chodnících v šířce 1,5 metru. S posypem komunikací se začíná až po odstranění sněhu.

 1. Zdrsňování náledí nebo provoz ujetých sněhových vrstev posypem inertními materiály.

Účinek posypu inertními materiály spočívá v tom, že jednotlivá zrna posypového materiálu ulpí na povrchu vrstvy náledí nebo zhutněného sněhu, čímž se zvýší koeficient tření. Toto zvýšení je však malé a proto pouze zmírňuje kluzkost komunikace.

Podle potřeby může být prováděn pouze občasný posyp na dopravně důležitých místech, nebo na místech, kde to vyžaduje dopravně technický stav komunikace (křižovatky, velká stoupání, ostré směrové oblouky, zastávky osobní linkové dopravy).

 • Údržba chodníků.

Správce místních komunikací zmírňuje závady ve schůdnosti podle pořadí stanoveném v tomto plánu. Dopravně důležité chodníky se udržují v celé jejich délce a šířce, ostatní pouze v šířce l,5m.

 1. Ruční úklid sněhu a ruční posyp.

Ruční úklid sněhu a ruční posyp se provádí zpravidla na místech, které jsou pro mechanizační prostředky nepřístupné. Z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, kteří takovýto druh práce zajišťují, se ruční posyp a ruční úklid sněhu provádí pouze za denního světla, v noci pak pouze na místech, která jsou řádně osvětlena. Sníh se odstraňuje a posyp provádí zejména na přechodech pro chodce, na úzkých chodnících, na schodech atp.

 

5. Časové limity pro zahájení prací při zimní údržbě místních komunikací.

 1. Při odstraňování sněhu

V době pracovní do 60 minut od zjištění, že vrstva napadlého sněhu dosáhla 5 cm.

V době mimopracovní při domácí pohotovosti pracovníků bez průtahů po zjištění, že vrstva napadlého sněhu dosáhla 5 cm.

 1. Při posypu inertními materiály (chemickými materiály) pro zmírnění závad kluzkosti.

V době pracovní nejdéle do 60 minut po zjištění, že se na místních komunikacích zhoršila sjízdnost nebo schůdnost vytvořením kluzkosti.

V době mimopracovní při domácí pohotovosti pracovníků bez průtahů po zjištění zhoršení sjízdnosti nebo schůdnosti.

 

6. Při kalamitních situacích o způsobu zimní údržby rozhoduje ředitel TSMS nebo jeho statutární zástupce.

 II.

1. Seznam mechanizmů:

 1. sněhová radlice jednostranně hrnoucí s kovovým břitem
 • práce – pluhování komunikací podle šířky

 

 1. sněhová radlice jednostranně hrnoucí opatřená elastickým břitem
 • práce – pluhování komunikací s betonovým povrchem podle šířky

 

 • zemědělské odstředivé rozmetadlo, upravené na inertní posyp bez proměnné

šířky posypu, závěsné za traktor

 • práce – posyp inertním materiálem komunikace, kde to šířka a stav komunikace dovolí

 

 1. Goldoni Idea 40 Dt – ( r.v. 2002 ) universální komunální nosič nářadí
 • sněhová radlice s elastickým břitem šířky 150 cm
 • práce – pluhování komunikací podle šířky
 • závěsné rozmetadlo upravené svépomocí pro potřeby posypu, především chodníků
 • práce – posyp inertním materiálem komunikace, kde to šířka a stav komunikace dovolí

 

 • Liebherr L 506 Compact ( r.v. 2018 ) čelní kolový nakladač B01 8689
 • práce – nakládání inertního materiálu a odstraňování sněhu ve vyšších vrstvách a místech, které nedovolují pluhování

 

 1. Traktory
 • Zetor Z 7211 ( r.v. 1987) – VY 40 – 82
 • práce – sněhová radlice jednostranně hrnoucí s gumovou lištou šířky 300cm

 

 • Zetor Z 7211 ( r.v. 1986) – VY 45 – 08
 • práce – sněhová radlice jednostranně hrnoucí s kovovou lištou šířky 300cm

 

 • AEBI TT206 ( r.v. 2014 ) – BO 18700
 • práce – sněhová radlice jednostranně hrnoucí s gumovou lištou šířky 200cm
 • zadní závěsný sypač písku

 

 • JOHN DEER 6330 Premium ( r.v. 2008) – B00 4066
 • práce – nakládání sněhu pro převoz na skládku

 

 1. Multicar M – 26 – ( r.v. 1999 ) – VYE 01-29
 • včetně sypače inertních materiálů a sněhové radlice s gumovou lištou
 • práce – pluhování komunikací podle šířky
 • práce – posyp interním materiálem komunikace, kde to šířka a stav komunikace dovolí
 1. Stiga Belos – ( r.v. 2008 ) – BOO 4070 – universální komun. nosič nářadí
 • sněhová radlice s gumovým břitem šířky 150cm
 • práce – pluhování komunikací podle šířky
 • zadní sypač písku
 • práce – posyp inertním materiálem
 • přepravní lžíce
 • práce – přeprava sypkých materiálů a sněhu
 • přední odmetací kartáč

 

 1. Renault Midlum – ( r.v.2006 ) 7B9 9949 hákový nosič kontejnerů do 5 tun
 2. Stiga SWR 2604 S – ( r.v. 2018 ) Motorový samojízdný odmetací chodníkový kartáč

 

 

Příprava techniky je zajištěna tak, aby k 1.11.2019 byl vozový park připraven k provádění zimní údržby místních komunikací v daných možnostech.

2. Odpovědnost za zimní údržbu místních komunikací ve vlastnictví města mají dle příslušného nařízení města o zimní údržbě Technické služby. Odpovědnost je dána rozsahem tohoto plánu, organizačním řádem a pracovní náplní.

K zajištění zimní údržby místních komunikací v mimopracovní době drží zaměstnanci placenou domácí pohotovost. Za včasné provádění ZÚMK odpovídá vedoucí směny, pokud ředitel nestanoví jinak.

3. Rozdělení pracovníků a techniky

Pracovníci zimní údržby jsou rozděleni do dvou směn. Tyto směny mají vedoucího, který zajistí včasné provádění „ZÚMK“, rozdělení úkolů a kvalitu provedené práce.

V době nepřítomnosti ředitele řídí „ZÚMK“ Miroslav Lstibůrek jemuž je podřízen druhý vedoucí směny Miloslav Podzimek a ostatní zaměstnanci.

 

Kalendář směn domácí pohotovosti je následovný. Pohotovost začíná každý pátek od 15:00 hodin a končí následující pátek v 06:30 hodin. V roce 2019 má v listopadu první směnu v sudém týdnu od 1.11 do 8.11 pohotovost směna A a od pátku 8.11 v 15:00 začíná držet domácí pohotovost směna B.

 

ROZPIS POHOTOVOSTÍ OD 1.LISTOPADU 2019 DO 31. BŘEZNA 2020

 

Od – Do Směna Od – Do Směna Od – Do Směna
1.11.-8.11 A 27.12-3.1 A 6.3-13.3 A
8.11–15.11 B 3.1-10.1 B 13.3-20.3 B
15.11–22.11 A 10.1.-17.1 A 20.3-27.3 A
22.11–29.11 B 17.1-24.1 B 27.3-31.3 B
29.11-6.12 A 24.1-7.2 A    
6.12-13.12 B 7.2-14.2 B    
13.12-20.12 A 14.2-28.2 A    
20.12-27.12 B 28.2-6.3 B    

SMĚNA – A. začíná v sudý pátek od 15:00 hodin

 1. Miloslav Podzimek– vedoucí směny – řidič / KONTAKT :  606 282 108
 • byt: Slavkov, Topolová 1343
 • Goldoni Idea 40Dt
 • ruční nářadí
 1. Josef Pavéska – řidič – manuální pracovník
 • byt: Slavkov, Koláčkovo náměstí 105
 • Zetor Z 7211 – VY 45 – 08
 • Liebherr L 506 Compact – B01 8689
 • ruční nářadí
 1. c)   Ivo Jüttner- řidič – manuální pracovník
 • byt: Násedlovice 230
 • Renault Midlum 7B4 9949
 • Multicar M – 26 – VYE 01 – 29
 • ruční nářadí
 1. d)  Luděk Palatka  – řidič – manuální pracovník
 • byt: Křenovice, Široká 467,
 • Zetor Z 7211 – VY 40 – 82
 • Multicar M – 26 – VYE 01 – 29
 • ruční nářadí
 1.  Dzan Aleš – řidič – manuální pracovník
 • byt: Slavkov, Sídliště Nádražní 1153
 • Multicar M – 26 – VYE 01 – 29
 • Zetor Z 7211 – VY 40 – 82
 • ruční nářadí
 1.  Milan Cigánek – řidič – manuální pracovník
 • byt: Němčany 189
 • Stiga Belos
 • JOHN DEER – B00 4066
 • Liebherr L 506 Compact – B01 8689
 • ruční nářadí
 1. Dušan Rabatin – řidič – manuální pracovník
 • byt: Vážany nad Litavou 232
 • Piagiio valník
 • ruční nářadí
 1. Lubomír Kočíř – manuální pracovník
 • byt: Slavkov, Československé armády 1211
 • Stiga SWR 2604
 • ruční nářadí
 1. Josef Vašek – manuální pracovník
 • byt: Kobeřice u Brna, Chaloupky 53
 • Stiga SWR 2604
 • ruční nářadí

 

SMĚNA – B. začíná v lichý pátek od 15:00 hodin.

 1. Miroslav Lstibůrek – vedoucí směny – řidič / KONTAKT: 607 217 594
 • byt: Slavkov, Koláčkovo náměstí 108,
 • AEBI TT 206 – BO 18700
 • Zetor Z 7211 – VY 45 – 08
 • ruční nářadí
 1. Milan Volf – řidič – manuální pracovník
 • byt: Slavkov, Nádražní 1181
 • JOHN DEER – B00 4066
 • Liebherr L 506 Compact – B01 8689
 • Multicar M 26 – VYE 01-29
 • ruční nářadí
 • Petr Šimko – řidič – manuální pracovník
 • byt: Slavkov, Špitálská 732
 • Zetor Z 7211 – VY 45 – 08
 • Multicar M 26 – VYE 01-29
 • ruční nářadí
 1. Pavel Šiler – řidič – manuální pracovník
 • byt: Slavkov, Sušilova 431
 • Goldoni Idea 40Dt
 • ruční nářadí
 • Jiří Zeman – řidič – manuální pracovník
 • byt: Slavkov, Bezručova 1187,
 • Zetor 7211 – VY 40 – 82
 • ruční nářadí
 1. Bohumil Hrda – řidič – manuální pracovník
 • byt: Němčany 274
 • Stiga Belos – BOO 4070
 • Renault Midlum 7B4 9949
 • ruční nářadí
 1. Lubomír Olejník – řidič –  manuální pracovník
 • byt: Slavkov, Zlatá Hora 1235
 • Piagiio valník
 • ruční nářadí
 1. Bořivoj Rotrekl – řidič – manuální pracovník
 • byt: Hodějice 326
 • Multicar M 26 – VYE 01-29
 • Renault Midlum 7B4 9949
 • ruční nářadí
 1.  Jaroslav Řičánek – řidič – manuální pracovník
 • byt: Ždánice, Zdravá voda 44
 • Stiga SWR 2604
 • ruční nářadí

 

III.

Stanovené pořadí důležitosti – jízd – při zajišťování zimní údržby místních komunikací – zajištění sjízdnosti a schůdnosti

 1. Mechanické prostředky jsou používány
 2. na pluhování a odstraňování vrstvy čerstvě napadeného sněhu vyšší než 5 cm, odstraňování sněhové břečky a rozšiřování průjezdních prostor
 3. na zdrsňování náledí nebo ujetých sněhových vrstev posypem zdrsňovacími materiály
 4. nakládání posypového materiálu a případného odvozu sněhových vrstev a valů
 5. Každá směna ( A, B ) provádí buď pluhování nebo zdrsňování. Každá směna provádí tyto práce podle priorit stupně 1-2-3. Ruční práce provádí manuální pracovníci, s ručním nářadím.
 6. Práce jsou prováděny v tomto pořadí důležitosti – jízd:

Směna má rozdělené město k úklidu ZÚMK na severní a jižní část. Hranici tvoří od východu příjezdová cesta ulicí Bučovickou, přes křižovatku ulicí Husovou na náměstí a odtud po ulici Brněnské přes křižovatku pokračuje k západu ulicí Špitálskou.

Tyto dvě části mají každá prioritu úklidu jednotlivých ulic, parkovišť a chodníků. Žlutě označené jsou nové lokality předané v roce 2019. Nepředané komunikace jsou v ulicích Sadová, Pod Vinohrady a Na Vyhlídce. Zde se provádí zimní údržba naposled, až je vše ostatní ošetřeno !!!

SEVER – PRIORITA STUPNĚ 1 :

 • Výjezd ze stanoviště TSMS + kotelna Zlatá hora
 • Slovanská od sídliště Zlatá Hora po křižovatku s Bučovickou
 • Čelakovského po křižovatku s Tyršovou a nově prodloužená část na východ
 • Malinovského
 • Výjezd zdravotní záchranné služby z polikliniky
 • Kolem kostela a ZŠ Komenského
 • Palackého náměstí od kostela ke křižovatce pod náměstím
 • Husova
 • Od kostela ulicí Fügnerovou přes křižovatku s Brněnskou na Koláčkovo náměstí
 • Sušilova
 • Sídliště Zlatá hora včetně spojovací komunikace s ulicí Čelakovského
 • Komenského náměstí
 • Svojsíkův park

 

 

Parkoviště

 • Poliklinika nádvoří
 • Palackého náměstí
 • Malinovského náměstí
 • Tyršova před ZŠ
 • Zlatá hora u lázeňského domu B – BRAUN
 • Zlatá hora v sídlišti
 • Kaunicova u stadionu

 

SEVER – PRIORITA STUPNĚ 2:

 • Jiráskova od Malinovského k oboře a horní částí pouze na zpevněné části k ulici Tyršové
 • Lesní
 • Větrná
 • Slunečná
 • Malčevského
 • Příční
 • Kaunicova
 • Zahradní
 • Čapkova
 • Mánesova
 • Tylova

 

SEVER – PRIORITA STUPNĚ 3:

 • Pod Oborou od garáží u Kaunicova Dvoru k Tyršové
 • Za bývalou učňovskou prodejnou
 • U stadionu k restauraci U dvou kapříků a kabinám
 • Na golfovém hřišti k restauraci GOLF
 • Severní a jižní příjezdová cesta k zámku

 

JIH – PRIORITA STUPNĚ 1:

 • Výjezd ze stanoviště TSMS + kotelna Zlatá hora
 • ČSA – od hlavní kolem TS a DPS ulicí Polní po křižovatku s Litavskou
 • Autobusové nádraží
 • Nádražní k vlakovému nádraží a sídlištěm Nádražním
 • Brněnská
 • Nerudova k zookoutku a k autobusovému nádraží
 • Sídliště Polní
 • Luční

 

Parkoviště

 • Boženy Němcové
 • Lidická u hradeb
 • Lidická u slunečních hodin
 • Polní před DPS
 • ČSA u Vily
 • U Synagogy

 

JIH – PRIORITA STUPNĚ 2:

 • Slovanská od elektroodbytu po křižovatku s Bučovickou
 • Smetanova
 • Havlíčkova
 • Polní od DPS po křižovatku s ČSA
 • Slovákova
 • Zelnice I.   III. IV. včetně propojovací komunikace na ulici Nerudova
 • Zámecká
 • Kolárova po křižovatku s Brněnskou
 • Úzká
 • ČSČK
 • Zborovská

 

JIH – PRIORITA STUPNĚ 3:

 • Topolová
 • Za branou
 • Pustá
 • Lomená
 • U Mlýna
 • Bezručova
 • Krátká
 • Dvořákova
 • Foerstrova
 • Okružní ke garážím

 

PRACOVNÍCI S RUČNÍM NÁŘADÍM

 • Palackého nám. – schody u fontány k SC Bonaparte
 • Palackého nám. – před radnicí a poštou
 • Palackého nám. – jako celek včetně přechodů
 • Přechody pro chodce na autobusovém nádraží
 • Nádražní ul. – pěší přístupy ke stanici ČD a schody k hotelu Florián .
 • Chodníky kolem DPS
 • Zlatá Hora – pěší komunikace k nákupnímu středisku Hruška
 • Přechody pro chodce od středu města k okraji města postupně

 

IV.

1. Dopravně důležité chodníky (pěší komunikace) udržované v celé šíři:

Palackého nám., ulice ČSA, Husova, Brněnská, Zlatá Hora před nákupním střediskem, Polní před nákupním střediskem a DPS.

V.

1. Zdrsňovací posypové materiály

Z hlediska péče o životní prostředí se dává přednost čistým materiálům – pískům a drtím. Hmoty pro posyp nesmí obsahovat hlinité částice – písek má být ostrý, tvrdý a bez větších zrn. Zdrsňující materiál nemá obsahovat částice menší než 0,3 mm nebo větší než 16 mm.

Vzhledem k tomu, že posypový materiál je u TSMS uskladněn na volném prostranství, vystaven povětrnostním vlivům, je možné proti zamrzání použít malou dávku ( 1 – 3 %) chloridu sodného.

Skládka posypového materiálu je zřízena v TSMS v prostoru bývalé uhelny na Zlaté Hoře.

Pohotovostní malé množství písku je ve třech sklolaminátových zásobnících o objemu 190 litrů umístěných na náměstí.

 • Panský dům č.p. 89 – průjezd
 • Radnice č.p. 65 – ve dvoře
 • Pod Bonapartem u schodů u fontány

2. Uložiště sněhu

Nesolený sníh, vyvážený z místních komunikací bude ukládán do aleje u stadionu v ulici Kaunicova.

 

VI.

Účinnost

Plán zimní údržby místních komunikací nabývá účinnosti dnem jeho schválení radou města.

Tento Plán byl schválen radou města na její 37 schůzi dne 21.10.2019  usnesením č. 671/37/RM/2019

 

 

 

 

________________________

Michal Boudný

starosta města