Pracovníci statistického úřadu budou šetřit životní podmínky v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2020“. Vlastní šetření proběhne od 1. února do 24. května 2020 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů.

 

Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 403 domácnostech, z nichž se 6 653 zúčastnilo v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem.

„Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je pro nás nesmírně důležitá a umožní nám získat řadu důležitých informací o sociální situaci domácností v ČR, které nelze zjistit žádným jiným způsobem,“ říká Kateřina Sendlerová, ředitelka Krajské správy ČSÚ v Brně.

Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důkladně chráněna. Český statistický úřad plně respektuje evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci jsou navíc vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech.

Kontaktní osobou pro toto šetření v Jihomoravském kraji je Mgr. Michaela Kolářová tel. 545 528 233