Přístavba a modernizace školky a další velké investice do školství. Město má rozpočet na rok 2024

Návrh rozpočtu na rok 2024 byl sestavován s výhledem na celé volební období, tedy do roku 2026. Na toto volební období máme město připraveno 10 investičních projektů, které můžeme převážně financovat z dotací. Návrh rozpočtu na rok 2024 je vstupní branou ke zvládnutí náročných úkolů. Schodek rozpočtu je kryt vlastními finančními prostředky ve fondech města.

Prezentace Slavkovský rozpočet 2024

struktura rozpočtu

tis. Kč

příjmy

234 519,50

 

 

běžné výdaje

192 397,90

kapitálové výdaje

102 284,00

splátky úvěrů

2 482,60

výdaje celkem

297 164,50

 

 

rozdíl příjmy – výdaje

-62 645,00

 

Rozpočet pokrývá běžné provozní výdaje města a jeho příspěvkových organizací (PO).  Oproti roku 2023 dostávají příspěvkové organizace nižší příspěvek, protože v roce 2023 jim byla v rozpočtu poskytnuta velká rezerva na navýšení cen energií. Městu se podařilo pro letošní rok dobře vysoutěžit ceny energií – oproti extrémnímu scénáři ceny díky nákupu na spotové burze poklesly o téměř 40%. PO organizace náklady na energie uspořily, proto lze pro nadcházení rok příspěvky na provoz snížit. V rozpočtu se nově objevuje i jeho participativní část. V příštím roce tak město bude moci vypsat pravidla pro první ročník participativního rozpočtu.  Část výdajů na kulturu přechází z rozpočtu zámku do rozpočtu města.

Na investice je vyčleněna částka 102 mil. Kč – rozpis jednotlivých položek vidíte v přiložené tabulce. Převážnou část investic – 73 mil. Kč činí investice do školství. Jedná se o projekty, na které jsme získali dotace.  Jde o přístavbu Mateřské školy Zvídálek na Koláčkově náměstí (zahájení stavby na jaře 2024), vybavení odborných učeben na ZŠ Komenského a obnova školní kuchyně taktéž na ZŠ Komenského.

Z pohledu dlouhodobého financování je třeba zmínit, že město připravuje investiční záměry v odhadované výši 422 mil. Kč. Na tyto investiční záměry žádá o dotace, které jsou dlouhodobě projednávány s Brněnskou metropolitní oblastí. Spoluúčast města činí 165 mil. Kč – pro rok 2024 je v rozpočtu vyčleněna částka 73 mil. Kč a na fondu dopravní infrastruktury je připraveno dalších 30 mil. Kč. O zbytek se postarají rozpočty let 2025 a 2026. Investiční akce se musí předfinancovat, protože dotace přijde až po jejich ukončení. Pro předfinancování připravujeme různé varianty úvěru.

Ing. Marie Jedličková – místostarostka

 

 

Projekty, které jsou z velké části financované z dotací. Jejich realizace je podmíněna získáním těchto externích zdrojů.

 

Zahájení

Oblast

Rozšíření mateřské školky Koláčkovo náměstí

2024

Školství

Modernizace ZŠ Komenského (odborné učebny)

2024

Školství

Kuchyně ZŠ Komenského

2024

školství

Dětská skupina, Koláčkovo náměstí

2025

Školství

Regenerace sídliště Nádražní

2024/2025

Komunikace, životní prostředí

Kompostárna

2025

Životní prostředí, odpady

Poldr za kotelnou

2025

Životní prostředí, ochrana před přívalovým deštěm

Expozice Slavkov v roce 1805

2025

Cestovní ruch

Obnova zámeckého skleníku a oprava bazénů v parku (přeshraniční spolupráce)

?

Obnova kulturních památek

Modernizace škvárového hřiště

?

sport

Rozpočet 2024 města Slavkov u Brna

    rok 2023 rok 2024
Příjmy Daňové 157 948,00 172 783,00
  Nedaňové – ostatní 22 791,40 27 889,50
  Kapitálové     
  Přijaté transfery 33 281,00 33 847,00
  Příjmy celkem 214 020,40 234 519,50
Výdaje Běžné  191 562,50 192 397,90
  Kapitálové  56 850,20 102 284,00
  Splátky dlouhodobých úvěrů 3 324,40 2 482,60
  Výdaje celkem 251 737,10 297 164,50
  pokrytí schodku rozpočtu – čerpání fondů -37 716,70 -62 645,00
       
Běžné výdaje Příspěvky města na provoz:    
TSMS 29 468,00 28 330,00
ZS-A Slavkov (zámek, knihovna, SC Bonaparte ….) 15 399,00 12 220,00
školy 16 089,90 13 100,00
rezerva na energie 6 300,00 2 000,00
Výdaje státní správa a samospráva    
Kancelář tajemníka (včetně DSH) 1 143,00 943,00
Stavební úřad a životní prostředí (včetně odpadového hosp.) 12 840,00 16 090,00
Finanční odbor 4 871,90 5 644,00
Odbor správy majetku, investic  7 650,00 7 700,00
Správa majetku – městské byty a nebytové prostory 6 961,00 9 457,00
Odbor sociálních věcí (včetně SPOD) 5 859,50 6 322,90
Odbor správních činností  270,00 335,00
Odbor vnějších vztahů – ostatní výdaje 500,00 950,00
Odbor vnějších vztahů – participativní rozpočet   500,00
Odbor vnějších vztahů – dotace spolkům 1 700,00 1 700,00
Odbor vnějších vztahů – MAP 1 900,00 3 157,00
Odbor vnějších vztahů – kultura 1 440,00 2 275,00
Městský úřad  73 910,20 76 391,00
Městská policie  5 260,00 5 283,00
  Běžné výdaje celkem 191 562,50 192 397,90
Kapitálové výdaje      
Investiční účelový příspěvek projekt svazkové školy  15 000,00 5 000,00
Investiční účelový příspěvek – příspěvkové organizace 1 820,00  
Souhrn – akce pod 2 mil. 14 350,00 4 350,00
Výkupy pozemků 11 000,00 1 000,00
Mateřská  škola    15 000,00
ZŠ Komenského – (předfinancování + spoluúčast)   45 500,00
ZŠ Komenského – obnova gastro zařízení   13 000,00
kompostárna – váha    2 000,00
statika atletického stadionu   2 500,00
revitalizace SC Bonaparte 5 000,00  
byty – rekonstrukce, kotelny 1 500,00 5 450,00
MU – kyberbezpečnost 6 480,20 8 484,00
MP – parkovací automaty 1 700,00  
  Kapitálové výdaje celkem 56 850,20 102 284,00