Prodej zábavní pyrotechniky nejen z pohledu živnostenského úřadu

Vzhledem k blížícím se vánočním svátkům a nástupem Nového roku si dovolujeme pokračovat v informacích a radách, a taktéž zároveň navázat na předešlý článek o pyrotechnice, publikovaný již v minulém čísle Slavkovského zpravodaje. Zábavní pyrotechnika se v České republice těší vysoké oblibě. Pokud bylo v minulosti její užívání spojeno zejména s oslavou Nového roku, pak v posledních letech nejsou petardy a rachejtle nic neobvyklého ani v době svátků klidu a míru. Tato zábava je však vždy spojena s velkým rizikem vzniku zranění či požáru a na regulaci prodeje pyrotechniky proto v nedávné době zaměřili svou pozornost i zákonodárci.

Sortiment zboží, jehož prodejní sezóna v těchto dnech pomalu začíná, je bohatý a bohatá je zjevně i fantazie výrobců při vymýšlení názvů jejich výrobků. Tornádo, Slet čarodějnic, Dumbum, Hnusák, Válka světů či Mord parta. To je jen krátký výčet označení, pod kterým se jednotlivé druhy petard, římských svic, světelných kaskád, fontán, vulkánů či pum prodávají.

Zatímco v případě kupujících příslušné právní předpisy s výjimkou dosažení určitého věku nestanoví žádné zvláštní podmínky, v případě prodejců je situace mnohem komplikovanější. Nový zákon            č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi, upravuje nově zacházení s pyrotechnickými výrobky a mimo jiné mění i stávající živnostenský zákon. Pyrotechnické výrobky jsou nyní rozděleny do několika kategorií podle způsobu využití na zábavní, divadelní a ostatní pyrotechniku. V rámci zábavní pyrotechniky, jejíž prodej s nadcházejícím koncem roku kulminuje, jsou pak její jednotlivé druhy označeny jako F1 až F4, kdy 1. kategorie je prodejná osobám starším 15 let, 2. kategorie osobám starším 18 let, 3. kategorie osobám starším 21 let a 4. kategorie je prodejná pouze osobám s odbornou způsobilostí. Divadelní pyrotechnika se dělí na kategorie T1 a T2, kdy první zahrnuje slovy zákona výrobky představující „malé nebezpečí“ a ve druhé jsou zařazeny ty, které mohou používat pouze osoby s odbornou způsobilostí. Do těchto kategorií, které jsou však označeny jako P1 a P2, zákon dělí i tzv. ostatní pyrotechniku, mezi kterou jsou řazeny výrobky používané např. automobilovým a leteckým průmyslem, záchranné prostředky pro horolezectví, plavbu, signalizaci apod.

Podnikatelé, kteří v září letošního roku, kdy zákon vstoupil v účinnost, měli živnostenské oprávnění k provozování volné živnosti „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, jsou oprávněni provozovat živnost spočívající v nákupu, prodeji, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie F4, T2 a F4 po dobu jednoho roku od nabytí účinnosti zákona. Pokud hodlají po uplynutí této doby v provozování uvedených činností pokračovat, musí před uplynutím této lhůty ohlásit vázanou živnost „Nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 a provádění ohňostrojových prací“ a doložit odbornou způsobilost k provozování této živnosti.

Příslušné kontrolní orgány s nacházejícím koncem roku zaměří svou kontrolní činnost mimo jiné právě na plnění podmínek zákona o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi. V této souvislosti spotřebitele upozorňujeme na to, aby při nákupu těchto výrobků věnovali pozornost tomu, kde pyrotechniku kupují a jak je označena. Každý pyrotechnický výrobek musí být opatřen registračním číslem, z něho může spotřebitel mimo jiné zjistit i do které z kategorií pyrotechniky výrobek spadá.  Rovněž tak je třeba věnovat pozornost datu spotřeby a kupovat jen výrobky s návodem k použití v českém jazyce.

Co se týče vlastního nakládání s pyrotechnikou, mezi základní pravidla by mělo patřit její odpalování na volném prostranství, nikoli pod vlivem alkoholu či drog a s ohledem na přítomnost dětí či domácích zvířat.  Důrazně je přitom nutno varovat před přibližováním se k nevybuchlé pyrotechnice či dokonce pokusy tuto opětovně odpálit. Pouze za splnění těchto doporučení lze totiž očekávat, že zakoupená pyrotechnika poslouží výhradně k účelu, pro který byla vyrobena, tedy k zábavě.

 

Bc. Veronika Dupalová

Referent kontroly Obecního živnostenského úřadu