Provozování cestovní kanceláře ve znění právních předpisů účinných od 1.7.2018

  1. července 2018 nabyl účinnosti zákon č. 111/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, a další související zákony.

V důsledku novelizace živnostenského zákona tímto právním předpisem došlo k následujícím změnám:

S platností od 1. 7. 2018 vzniká nová koncesovaná živnost „Provozování cestovní kanceláře – pořádání zájezdů, – zprostředkování spojených cestovních služeb“.

Platnost dosavadní koncesované živnosti „Provozování cestovní kanceláře“ zůstává zachována, ale nově ji již nelze zapsat do živnostenského rejstříku. U jednotlivých držitelů tohoto živnostenského oprávnění bude předmět podnikání změněn v závislosti na žádosti podané podnikatelem, a to následně:

 

1/ Podnikatel provozující koncesovanou živnost „Provozování cestovní kanceláře“, který ve lhůtě do 1.8.2018 požádá o rozšíření rozsahu koncese o „zprostředkování spojených cestovních služeb“, může provozovat živnost v rozsahu jak “pořádání zájezdů“, tak „zprostředkování spojených cestovních služeb“ na základě svého dosavadního oprávnění až do doby pravomocného rozhodnutí o této žádosti nebo do doby zastavení řízení. Podnikatel je povinen k žádosti o změnu koncese doložit doklady podle § 5 zákona č. 159/1999 Sb., týkající se zprostředkování spojených cestovních služeb. Schválením žádosti o koncesi v novém rozsahu bude do živnostenského rejstříku zapsán nový předmět podnikání ve znění „Provozování cestovní kanceláře – pořádání zájezdů, – zprostředkování spojených cestovních služeb“.

Žádost je osvobozena od správního poplatku.

 

2/ Podnikatelé, kteří v daném období nepožádají o rozšíření rozsahu předmětu podnikání, anebo ti, kterým nebude udělena koncese v novém rozsahu, budou moci nadále pokračovat v provozování koncesované živnosti, a to pouze v rozsahu „Provozování cestovní kanceláře – pořádání zájezdů“. Změna předmětu podnikání bude v živnostenském rejstříku provedena automaticky. Tito podnikatelé však mohou kdykoliv požádat o změnu koncese – rozšíření rozsahu předmětu podnikání. Za změnu rozhodnutí o udělení koncese bude účtován správní poplatek 500 Kč.

 

Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

Obor činnosti živnosti volné zůstává zachován s tím, že podle nové právní úpravy do tohoto oboru činnosti již nespadají činnosti spočívající ve zprostředkování spojených cestovních služeb. Pokud podnikatel ve lhůtě do 1.8.2018 požádá o udělení koncese „Provozování cestovní kanceláře – pořádání zájezdů, – zprostředkování spojených cestovních služeb“, je oprávněn provozovat živnost v rozsahu „Provozování cestovní kanceláře – zprostředkování spojených cestovních služeb“ na základě svého dosavadního oprávnění až do doby pravomocného rozhodnutí o této žádosti nebo do doby zastavení řízení. K žádosti je povinen doložit doklad podle § 5 zákona č. 155/1999 Sb. Úkony jsou osvobozeny od správního poplatku.

Podnikatel však může kdykoliv, i po 1.8.2018 požádat o vydání koncese pro provozování cestovní kanceláře v rozsahu platném od 1.7.2018. Žádost bude projednána standartním způsobem, odborná způsobilost stanovená pro provozování koncese je uvedena v příloze č. 3 živnostenského zákona, náležitosti žádosti jsou uvedeny v § 5 zákona č. 159/1999 Sb., a k žádosti o koncesi se vyjadřuje Ministerstvo pro místní rozvoj.

Správní poplatek za přijetí žádosti o udělení koncese činí pro stávající podnikatele 500 Kč, pro nové podnikatele 1000 Kč.

 

Upozornění!

Cestovní kancelář, která požádá ve lhůtě do 1.8.2018 o rozšíření koncese, a rovněž cestovní agentura, která požádá o koncesi v novém rozsahu, musí uhradit příspěvek do garančního fondu, přičemž potvrzení o úhradě je nedílnou součástí žádosti o koncesi nebo její změnu.

 

Podnikatel, který provozoval cestovní agenturu před 1.7.2018 a do 1.8.2018 podá žádost o vydání koncese pro provozování živnosti „Provozování cestovní kanceláře – zprostředkování spojených cestovních služeb“ nebude povinen prokazovat požadovanou praxi v oboru, postačující bude, pokud prokáže, že před 1.7.2018 cestovní agenturu skutečně provozoval.

 

Spojené cestovní služby jsou alespoň dva různé typy služeb cestovního ruchu zakoupené pro účely téže cesty nebo pobytu, které nejsou zájezdem a na jejichž poskytnutí jsou uzavřeny samostatné smlouvy s jednotlivými poskytovateli služeb cestovního ruchu (§ 1c zákona č. 159/1999 Sb.)

 

Typy služeb cestovního ruchu (§ 1 odst. 3 z.č. 159/1999 Sb.)

  1. a) doprava zákazníka
  2. b) ubytování, které není součástí dopravy
  3. c) nájem automobilu, motocyklu nebo jiného motorového vozidla
  4. d) jiná služba z oblasti cestovního ruchu, jako prodej vstupenek na kulturní nebo sportovní události, pořádání výletů, prodej skipasů, nájem sportovního vybavení

Spojené cestovní služby nejsou služby cestovního ruchu uvedené v bodě a), b) nebo c) spojené se službami v bodě d), pokud služby uvedené v bodě d) nepředstavují významnou část ceny dané kombinace služeb nebo nepředstavují podstatnou část cesty nebo pobytu.