Cyklostezka Slavkov u Brna – Hodějice

Projekt Cyklostezka Slavkov u Brna – Hodějice je zaměřen na vybudování stezky pro cyklisty a chodce. Realizace cyklostezky přinese pozitivní dopad na zlepšení infrastruktury pro cyklisty a chodce, jež slouží k dopravě do zaměstnání, škol a za službami a tím přispěje ke zvyšování bezpečnosti silničního provozu. Budovaná stezka pro cyklisty a chodce bude důležitou součástí regionálních cyklotras Brněnské metropolitní oblasti, potažmo Jihomoravského kraje. Projekt je realizován v období od 1.4.2017 do 31.8.2018.

Cílem projektu je posílení dopravní dostupnosti města z okolních obcí v souladu s principy udržitelného rozvoje, a to výstavbou stezky pro cyklisty a chodce sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami. Uvedenou trasu bude možné využívat také osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Nedílnou součástí je zvyšování bezpečnosti na komunikacích, zejména co se týká pěší a cyklistické dopravy. V úseku budované stezky pro cyklisty a chodce bude vytvořeno také odpovídající zázemí pro parkovací místa určená kolům s 22 parkovacími místy. Realizace projektu svede cyklistickou dopravu z pozemní komunikace I/50.

Výstupem a pozitivním dopadem projektu v podobě budované stezky pro cyklisty a chodce je naplnění záměru k nárůstu bezpečnosti cyklistů pro dojíždění do zaměstnání, škol a za službami. Projekt vytvoří vhodné infrastrukturní prvky pro bezpečné sdílení dopravního prostoru s motorovými účastníky provozu na komunikacích a prostorovou provázanost samostatnými cyklostezkami s okolními obcemi. Zahrnutí realizace cyklostezky směřuje bezprostředně ke stanici veřejné dopravy obsluhované linkami v systému integrované dopravy a k průmyslové zóně ve Slavkově u Brna a k průmyslové zóně v Hodějicích.

Realizace projektu bude mít kladný výstup i v oblasti životního prostředí, kdy má cyklistická doprava pozitivní dopad v nepřímém snížení hluku v území (nevytváří toxické látky, je bezemisní, není tolik náročná na prostor jako převážně motorová doprava) a současně má silně pozitivní vliv na udržitelný rozvoj cyklodopravy, jako jeho významná integrální součást obcí a jejich okolí.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Dočasný bilboard mini – Cyklostezka