Revitalizace zámeckého parku

SLAVKOV U BRNA – REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0013069

 

Projekt se zaměřuje na zlepšení stavebně-technických, stavebně-bezpečnostních parametrů vybraných objektů a odstraňování přístupových bariér. Projekt řeší obnovu exteriéru památky a snižuje negativní dopady nepřístupnosti zámeckého parku pro návštěvníky památky. V současné době je park omezeně přístupný ve večerních hodinách, kdy není dostatečně nasvícen. Dílčím cílem projektu je zvýšit ochranu památky pro následující generace a návštěvníky památky. Projekt je realizován v období od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021.

 

Cílem a přínosem projektu je revitalizace zámeckého parku a obnova vybraných stavebních objektů. Díky tomu bude možné zpřístupnit veřejnosti naplno všechny části zámeckého parku Zámek Slavkov – Austerlitz (vlastní park), instalovat nové expozice (dendrologická expozice), odstranit bariéry pro pohyb v areálu zámeckého parku tak, aby památka mohla dále sloužit pro zajištění kulturních akcí, expozic, výstav, prohlídek pořádaných provozovatelem zámku.

 

Cíl projektu navazuje na Integrovanou strategii podpory kultury do roku 2020 na prioritu 1 Kulturní bohatství, opatření 1.1 Národní kulturní památky a památky UNESCO, specifického cíle Zlepšit stav národních kulturních památek a podpořit naplňování Úmluv UNESCO v oblasti hmotného i nehmotného kulturního dědictví a opatření 1.5 Infrastruktura pro návštěvníky, zpřístupnění a zabezpečení kulturního bohatství, specifického cíle „Vybudovat odborné a technické zázemí objektů prezentujících kulturní bohatství, zajistit zabezpečení objektů i jejich kulturního obsahu, jejich bezpečnou dostupnost a bezbariérovost“.

 

Realizací projektu dojde k obnově vybraných objektů zámeckého parku a snížení negativního dopadu omezení přístupnosti zámeckého parku pro návštěvníky památky. Díky projektu dojde ke zvýšení ochrany a zabezpečení památky pro následující generace a návštěvníky památky, dojde zatraktivnění památky, prodlouží se návštěvní doba a možnost delšího trávení volného času v parku, dojde k vybudování relaxačních zón, dětských hřišť apod.

 

Na daný projekt je poskytována finanční podpora z EU.