Územní studie veřejných prostranství rozvojových ploch bydlení S1a, S1b, S1c

 

 

Předmětem projektu Územní studie veřejných prostranství rozvojových ploch bydlení S1a, S1b, S1c je zpracování územní studie, která prověří a navrhne podrobnou koncepci prostorového, funkčního a provozního uspořádání veřejného prostranství, stavebně technické řešení parteru veřejného prostranství, včetně řešení povrchů, zeleně a potřebného vybavení, jako je technické vybavení, mobiliář ad. Součástí je také řešení plochy určené pro bydlení, kdy studie stanoví regulativy resp. podmínky pro objekty vymezující veřejné prostranství, řešení veřejné dopravní infrastruktury – místní komunikace včetně chodníků, cyklostezek a dopravy v klidu. Koncepce veřejného prostranství bude začleněna do širšího kontextu, systému veřejných prostranství. Realizace projektu probíhá v období od 22.3.2017 do 1.4.2018.

Cílem realizace projektu je zpracování územní studie s cílem navrhnout a prověřit podrobnou koncepci prostorového, funkčního a provozního uspořádání veřejného prostranství v dané lokalitě. Uvedená územní studie bude sloužit jako podklad pro celkové rozhodování v území.

Plakát projektu

Výstupem realizace projektu je možnost identifikovat směry k navazování a udržování neformálních kontaktů mezi občany v daném místě a k podpoře realizace společenského života v obci. Územní studie bude díky projektu důležitým nositelem identity místa a charakteru obce a jeho části. Realizace projektu bude mít vliv na kvalitu života lidí v obci. Kvalitní veřejná prostranství výrazně přispívají k identifikaci obyvatel s daným místem a mohou být důvodem, proč jsou obyvatelé na svoji obec hrdí. Realizace projektu navrhne, prověří a posoudí varianty řešení vybraných problémů a bude neopomenutelným podkladem veřejné správy při rozhodování v území.

 

Na daný projekt je poskytována finanční podpora z EU.