Entente florale 2016

Město Slavkov u Brna získalo stříbrné ocenění v evropské soutěži rozkvetlých sídel Entente florale 2016.

Letošního ročníku se zúčastnilo sedm evropských měst a pět obcí. Spolu se Slavkovem u Brna reprezentovala Českou republiku i obec Hrušky, které hodnotitelé udělili stejné ocenění. Oborní porotci hodnotili zejména udržovanost měst, péči o zeleň, jejich vybavenost, urbanistické plánování, environmentální přístup i občanskou angažovanost.
Závěry a doporučení z této soutěže mají pro vedení města velký význam. Poskytly totiž kvalitní zpětnou vazbu, odborný a nezaujatý pohled a v neposlední řadě i možnost srovnání se s dalšími evropskými sídly.
Odborníci ocenili zejména oblast odpadového hospodářství zejména z pohledu minimalizace odpadů a jejich zpracování. Příkladný je podle nich také dobrý přístup k opravám památkového fondu města – zejména areálu zámku a historického jádra. Pozitivně hodnotili také přístavbu mateřské školy a podobu celého školního areálu. V závěrečné zprávě také vyzdvihli čistotu města s poukazem na „bolavá“ místa jako jsou například neodstraněná graffiti nebo psí exkrementy.
V oblasti čistoty a udržení malebnosti města doporučili radnici vyřešit pohled na kontejnery s tříděným odpadem, minimalizovat používání herbicidů, zklidnění dopravy a parkování.
Komisaři velmi pozitivně vnímali přístup města k přístupu k regeneraci a hospodaření v krajině obklopující město. Mimořádné jsou podle nich aleje a celkové rozvržení respektující barokní odkaz. Zvláště pak zdůraznili výborné propojení města a areálu golfového hřiště. Unikátní jsou podle nich i zahrádkářské kolonie nebo biokoridoridy v severní části města.
Město bylo obecně charakterizováno jako zelené sídlo s mnoha plochami okrasné i rekreační zeleně. Slavkov u Brna byl oceněn také za péči, kterou vynakládá o velké množství vzrostlých stromů. Nedostatky však komisaři vnímali ve stavu nově vysazených stromů. Podle nich může město také zlepšit design jednotlivých parkově upravených ploch, zejména v oblasti širšího centra.
Hodnotitelé také pozitivně vnímali použití sezónních rostlin zejména v areálu zámku a u kostela. Jako velký bonus vnímají upravenost předzahrádek místních obyvatel a také entusiasmus členů klubu zahrádkářů i dalších spolků.
Porotci si všímali také kvality turistické nabídky. Ocenili maximální snahu vedení města o co nejlepší prezentaci areálu zámku i širšího okolí s odkazem na napoleonskou tématiku. Podle nich by mělo město investovat do zlepšení pokladny a obchodu zámku tak, aby lépe naplňovalo marketingovou strategii.
Radnice už v minulých měsících začala se zaváděním některých opatření, které zlepšují i problematická místa popsaná v závěrečné zprávě soutěže.
V příštím roce se dokončí úpravy na Palackého náměstí – zmizí nevzhledné plakátovací plochy, upraví se zídky a nainstalují se nové parkovací sloupky. Rada města také připravuje dokument, který má za cíl zlepšit celkový design města. Cílem bude zejména odstranění vizuální smogu – jako jsou přebujelé reklamní poutače. Město chce také investovat do profesionální péče o nově vysázené stromy.
Výhledově uvažuje vedení města o pohledovém zakrytí kontejnerů na sběrných místech. Připravuje se také revitalizace zeleně na ulicích Malinovského, Jiráskova, Tyršova i na sídlištích Zlatá Hora a Polní. Na okrajích města také vzniknou kvetoucích louky.
Celoevropská soutěž Entente Florale je prestižní hodnocení kvality měst a obcí. V letošním roce komisaři posuzovali také města jako je například Bad Ischl v Rakousku nebo Tullamore v Irsku. Touto soutěží absolvovala například i města Merano a Edinburg. Českou republiku v minulých ročnících zastupovalo například Brno, Kyjov nebo Havířov. V Česku zatím nikdy nebylo městům uděleno zlaté ocenění. Tuto metu si klade například Brno, které se chce do soutěže opět přihlásit a prezentovat své pokroky od roku 2004.

Entente florale: Slavkov boduje v zeleni, město by mělo zlepšit drobný design

Dvanáct hodnotitelů evropské soutěže Rozkvetlých sídel (Entente florale) po jednodenní návštěvě Slavkova u Brna vyjádřilo své první dojmy. Město považují za jedno z nejzelenějších, které na svých cestách Evropou viděli.

 

Ocenili také začlenění města do krajiny, péči města o stavební památky, sladění barev fasád a květin na náměstí i čistotu města.
„Máte neuvěřitelně mnoho stromů. Tolik jsme jich v městské zástavbě ještě neviděli. Oceňujeme proto vaši snahu o jejich péči, která je velmi náročná a přejeme vám, abyste v této práci pokračovali,“ uvedl předseda komise Rudi Geerardyn z Belgie, krajinný architekt a urbanista.
Město má podle nich také velký podíl zeleně, parků a sportoviště. Porota ocenila výsadbu nových stromů a činnost zahrádkářů. Kladně hodnotila i protipovodňová opatření na řece Litavě a soustavu poldrů na severu města.
„V oblasti vodohospodářství jste udělali velký kus práce a ještě máte kus před sebou. Postrádáme však i větší zapojení samotných občanů. Dnes je mnoho cest jak zachytávat a využívat dešťovou vodu,“ poznamenal předseda Geerardyn.
Na komisi negativně zapůsobila kvalita povrchů cest a chodníků, viditelné popelnice a kontejnery na odpad. Nedostatky vnímali odborníci v umístění reklamních nosičů, které svou nejednotností a častým poškozením kazí malebný dojem. Postrádali také větší spolupráci se zahradními architekty.
Vedení města již dříve deklarovalo tato negativně postupně odstraňovat. V rozpočtu na tento rok se počítá s opravou Slovanské ulice a další projekty budou následovat. Letos se začne také s úpravou několika prostranství.
„Pustili jsme se do plánování nových pěších stezek ať už pro delší procházky nebo pro pohodlnější propojení s centrem města. Vysadíme novou zeleň na rozlivové louce u rybníka nebo dosadíme stromy u autobusového nádraží. A architekty také konzultujeme možnosti zkultivování centrálního náměstí. Už nyní jsme tam osadili nový mobiliář, vysadili nové květiny a v následujících letech se chceme vypořádat s rozpadajícími se zídkami,“ uvedla města místostarostka Marie Jedličková.
Radnice chce z historického jádra vytlačit i další nešvar: vizuální smog. Městský úřad tak pracuje na vyhlášce, která bude podle vzoru dalších evropských měst regulovat reklamu a umožní podnikatelům jednotnou prezentaci na společných místech.
Hodnotitelé ocenili i turistickou nabídku. Doporučili se zaměřit na jiné uspořádání a zkvalitnění služeb pro zahraniční turisty na Informačním centru.
Entente florale má v Evropě už třicetiletou tradici, Česká republika se jí zúčastňuje od roku 2002. V letošním roce se této soutěže zúčastní zástupci Irska, Německa, Holandska, Belgie, Maďarska, Slovinska, Rakouska a naší republiky, celkem tedy dvanáct obcí a měst. Hodnocení se za každou zemi zúčastní jeden komisař.

„Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě naší účasti v této soutěži a zejména všem, kteří nám pomohli naše město prezentovat v nejlepším světle. Věřím, že závěrečné hodnocení, které si vyslechneme v září v Brně při společném setkání všech zapojených měst, bude pro nás veskrze pozitivní. Největším přínosem je však pro nás zpětná vazba a také odborná doporučení, jimiž se můžeme inspirovat a uvádět je do života,“ zhodnotila místostarostka města Marie Jedličková.