Územní studie krajiny správního obvodu ORP Slavkov u Brna

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU

 

Investor: Město Slavkov u Brna

Dodavatel: Institut regionálních informací, s.r.o.

Termín realizace:11/2020 – 3/2023

 

Výstupy a přílohy projektu zde


Identifikace operačního programu

Název operačního programu: Integrovaný regionální operační program
Název projektu: Územní studie krajiny správního obvodu ORP Slavkov u Brna

Identifikační číslo EIS: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_058/0015948

Cíl projektu

Cílem pořízení územní studie krajiny správního obvodu ORP Slavkov u Brna (dále ÚSK) je vytvořit odborný komplexní dokument umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny zejména v nezastavěném území s využitím koordinační úlohy územního plánování. Účelem je vytvořit základní podklad pro plánovací a rozhodovací činnost v krajině bez ohledu na to, který orgán je k rozhodování příslušný. Základem řešení z hlediska územního plánování je vytvoření podkladu pro stanovení koncepce uspořádání krajiny v územních plánech, případně pro následné řešení regulačních plánů.

Na základě ÚSK může dojít i k upřesnění vymezení typů krajin a jejich cílových charakteristik v zásadách územního rozvoje. Významná bude koordinační úloha ÚSK z hlediska důležitých záměrů a systémů v krajině.

 

ÚSK bude zpracována v souladu s požadavky Evropské úmluvy o krajině (smluvní dokument mezi členskými státy Rady Evropy), bude reagovat na dokument Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu (tzv. „Adaptační strategie EU“) a na její národní ekvivalent – Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (tzv. „Adaptační strategie ČR“), na Strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 a zohlední protipovodňovou ochranu a zelenou infrastrukturu.

Rozsah řešeného území

Řešené území ÚSK bude vždy vymezeno v rozsahu celého správního obvodu obce s rozšířenou působností Slavkov u Brna. Kód obvodu ORP 1635.

 

  • Rozloha území: 15 750 ha (využití území 70,2 % zemědělská půda, 17,5 % lesní plochy, 2,2 % zastavěné plochy)
  • Počet obcí: 18
  • Seznam obcí: Bošovice, Heršpice, Hodějice, Holubice, Hostěrádky-Rešov, Hrušky, Kobeřice u Brna, Křenovice, Lovčičky, Milešovice, Němčany, Nížkovice, Otnice, Slavkov u Brna, Šaratice, Vážany nad Litavou, Velešovice, Zbýšov