SLAVKOV U BRNA ZÍSKÁ DŮLEŽITÝ DOKUMENT – STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA

Vedení města již delší dobu zvažovalo potřebu pořídit strategický dokument, který bude jasně definovat cíle, priority a konkrétní opatření pro rozvoj města. Doposud tento dokument chyběl, nyní může město Slavkov u Brna pro jeho pořízení využít prostředky z ESF (Evropského sociálního fondu). „Chtěli bychom se zaměřit na tři prioritní osy – rozvoj města, efektivní hospodaření a posílení profesionální úrovně pracovníků veřejné správy,“ uvedla Marie Jedličková, místostarostka města Slavkova u Brna.

Tento dokument bude vycházet z analýzy současného stavu. Do jeho tvorby se pod vedením specializovaných firem zapojí zastupitelé, zaměstnanci úřadu a veřejnost. Zároveň bude objektivním podkladem pro snižování nákladů, zvýšení veřejné kontroly a zefektivnění hospodaření města. „Osobně si myslím, že zatím nejsou v našem městě optimálně zapojeny zájmové skupiny široké veřejnosti k tomu, aby se ve společné synergii rozvíjel potenciál města. Chybí nám například i dlouhodobý plán, který by optimalizoval nakládání s majetkem a spousta dalších věcí, které můžeme díky tomuto projektu řešit. Odborným a nezávislým šetřením se dostaneme ke klíčovým informacím, které nám nyní zůstávají skryté, nebo naopak máme informací tolik, že je obtížné s nimi objektivně pracovat,“ dodává místostarostka Jedličková.

Co je cílem tohoto projektu?

Sestavit jasný a kontrolovatelný plán, co a jak bude v rámci města realizováno, zejména s ohledem na finanční zajištění a návaznost na politický program, který si občané ve volbách zvolili. S tím velmi úzce souvisí nastavení efektivního hospodaření. Posláním strategického plánu rozvoje bude poskytnout veřejnému i soukromému sektoru základní představu o socioekonomickém směřování města. „Díky jasně daným mantinelům získáme i vyšší důvěryhodnost při získávání dotací a grantů nebo třeba při navazování partnerství s jiným městem nebo obcí.

Součástí projektu bude i proškolování klíčových pracovníků a zastupitelů,“ říká Jedličková. Úředníci a zastupitelé tak získají nové dovednosti například z oblasti manažerského a personálního řízení, komunikace, získají hlubší vhled do právní problematiky, zaměří se na informační a kybernetickou bezpečnost apod.

Tento strategický plán rozvoje města by měl být hotov do října 2018. Vedení města předpokládá, že by měl být následně klíčový pro další období. Veřejnosti bude přístupný na webových stránkách města.