Stavební uzávěra a pořízení změny územního plánu

Současný platný územní plán z roku 2013 umožňuje na rozvojové ploše 5, 6a a 6b (nezastavěné území za Zlatou Horou směrem na Němčany – v poli naproti průmyslové zóny u Auto – Bayer) rozsáhlou výstavbu pro bydlení. Jejím důsledkem by se značně navýšil počet obyvatel města. Podle propočtů by se mohlo jednat až o cca 3000 až 4000 lidí.

Zejména z hlediska dopravy a nedostatečné občanské vybavenosti je to pro město neúnosné. Tuto hrozbu si uvědomuje stále více a více obyvatel, stala se předmětem mnoha diskuzí jak v orgánech města, tak i ve veřejnosti samé. Základem pro věcnou a odbornou diskuzi se také stala urbanistická a architektonická studie z ateliéru Štěpán, kterou vedení města získalo do rukou před půl rokem.

https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/04/uzemni-studie.jpg

Město se v posledních 20ti letech rozvíjelo nesouměrně – výrazně dominovala bytová výstavba. Důsledkem tohoto rozvoje je zcela nedostatečná kapacita základních škol a mateřských škol, přičemž povinnost zajistit vzdělávání je dána obci školským zákonem. Zájmu nepostačuje kapacita Základní umělecké školy a Domu dětí. Hřbitov je za hranici svých možností, nová hrobová místa už nejsou k dispozici. Knihovna neodpovídá požadovaným standardům. Městu chybí ze sociálního hlediska i odlehčovací služba. Je nutno doplnit a opravit technickou a dopravní infrastrukturu.

 

Proto je třeba na čas výrazně omezit, či zcela zastavit novou bytovou výstavbu, dát městu čas na výstavbu škol a doplnění nezbytné infrastruktury a další občanské vybavenosti.

 

Toto jsou důvody, proč zastupitelé v březnu rozhodli o vydání územního opatření o stavební uzávěře na rozvojové plochy. Vydání stavební uzávěry je proces, který trvá cca tři měsíce. Vydává se jako opatření obecné povahy podle správního řádu, omezuje nebo zakazuje v nezbytném rozsahu stavební činnosti ve vymezeném území.

 

Dalším krokem je Pořízení změny územního plánu s regulačními prvky na rozvojové plochy, které bylo schváleno na dubnovém jednání zastupitelstva. Protože tato změna územního plánu bude mít dopady na chod celého města, vyžádá si její zadání pečlivou přípravu a širokou diskuzi.

 

Pracovní skupina vytvořená za účelem změny územního plánu doporučila, aby základním podkladem pro zadání této změny územního plánu byla vytvořena nová „Koncepce rozvoje (celého) města Slavkov u Brna“ a byly analyzovány a stanoveny limity pro technickou infrastrukturu.

Dokument by měl obsahovat analýzu nezbytné občanské vybavenosti a dalších služeb v území, návrh rozvoje modrozelené infrastruktury (životní prostředí), technické infrastruktury – tedy silnic, chodníků i podzemních sítí jako vodovod, kanalizace a plynovod – a kvalitní pojetí veřejných prostranství. Bude navazovat na zpracovanou „Strategii architektonického rozvoje města“ od Marka Štěpána a „Adaptační strategii“ od firmy ENVIPARTNER. Koncepce by měla nastínit možné varianty růstu města, co do počtu obyvatel a etapizaci rozvoje města. Mimo jiné by se měla zabývat i dopadem na stávající strukturu ploch výroby a skladování.

 

Následovat budou urbanistické studie, které definují funkce, formu a míru zastavění pro rozvojovou oblast. Navrhnou výstavbu tak, aby byla pro obyvatele přínosem. Ta nejlepší se stane podkladem pro samotnou změnu územního plánu. Studie budou taktéž řešit podobu objektů pro bydlení, urbanistickou strukturu, veřejné prostory, kapacity a umístění občanské vybavenosti. Při zpracování této urbanistické studie se bude vyhodnocovat dopad na celé území obce. Studie bude dále definovat případnou postupnou etapizaci.

 

 

Proces těchto změn územního plánu nebude završen do konce tohoto volebního období, může trvat nejméně dva roky. Naším úkolem je nyní zahájit tuto změnu územního plánu a zajistit podklady pro kvalitní zadání.

Úkolem nového zastupitelstva bude vybrat to správné zadání pro změnu územního plánu, vybrat zpracovatele této změny a spolupracovat s ním. V konečné fázi změnu projednat s dotčenými orgány a veřejností a samozřejmě schválit.

 

Nastal čas pro diskuzi o dalším rozvoji města

 

Snažíme se dosáhnout toho, aby došlo v této otázce k většinové shodě v zastupitelstvu.  Proto se touto problematikou osobně zabývám a konzultuji ji s pracovní skupinou a také napříč celým politickým spektrem. Je důležité, aby zastupitelé a veřejnost byla o postupu prací průběžně dostatečně informována, mohla se k navrhovaným změnám vyjadřovat.

 

Marie Jedličková, místostarostka města