Svazková škola – nejčastější otázky

Kdy vznikla myšlenka stavby svazkové školy

V roce 2019 začala prosakovat informace o chystaných dotacích na navýšení kapacit základního školství. Zejména o výrazné podpoře výstavby svazkových škol. Rozhodli jsme se toho využít. Jenže program byl zamýšlen jen pro školy okolo Prahy – tzv. „Pražský prstenec“. To nám bylo na podzim roku 2020 ze strany MŠMT potvrzeno. Požádali jsme tedy o spolupráci radního JMK pro školství pana Nantla. Pozval k nám do Slavkova náměstkyni ministra školství, dále vedoucí investičního odboru a také starosty měst okolí Brna. V červnu 2021 proběhlo na našem zámku konstruktivní jednání, podpora výstavby svazkových škol okolo Brna byla veřejně přislíbena. Nyní máme možnost se do tohoto dotačního programu registrovat. Kromě nás se touto cestou vydává Tišnovsko.

Kdy jste začali tento projekt řešit?

Po volbách, koncem roku 2018 jsem převzala do své kompetence školství v našem městě. Analyzovaly se možnosti využití prostor na ZŠ Komenského pro navýšení kapacity žáků. Prověřovaly se možnosti půdní vestavby – ale vzhledem k tomu, že škola je v Městské památkové zóně, ukázala se být tato možnost slepou cestou. Zvažovala se možnost dopolední výuky v prostorách družiny, nejdříve byla odmítána, ale stejně k ní postupem času došlo. Také se připravila nutná rekonstrukce střechy a nevyššího patra východního bloku, která nakonec přinesla i navýšení počtu učeben. To vše by možná stačilo, abychom zvládli přijmout do škol narůstající počet slavkovských dětí.

Co vás přesvědčilo o tom, že je potřeba stavět celou novou školu

Počátkem roku 2020 jsme kontaktovali starosty okolních obcí a vyžádali si od nich údaje o rozvoji a nechali v roce 2020 zpracovat demografickou studii. Chtěli jsme zjistit, jaké nárůsty žáků na základních školách nás čekají. Studie prokázala nutnost výstavby další školy.

Na podzim roku 2020 probíhala jednání na půdě zastupitelstva našeho města a jednotlivých obcích o možnosti založení dobrovolného svazku obcí za účelem navýšení kapacit základního školství. Koncem roku bylo již založení DSO Dr. Václava Kounice schváleno. Holubice a Velešovice této možnosti nevyužívají a vydávají se vlastní cestou. Z tohoto důvodu byla v roce 2021 demografická studie aktualizována.

Bude skutečně nová škola plně využita?

Ano, bude. Nová škola má mít 18 kmenových tříd a cílovou kapacitu 540 žáků. Protože průměrný počet dětí ve třídách je 25, klesne reálná kapacita školy na přibližně 450 dětí.

  • Demografická analýza prokázala fakt, že pokud se v našem městě a v okolních obcích dostaví vše, co bylo do roku 2021 povoleno, a nebude se stavět nic jiného, budou chybět místa na základních školách pro 300 dětí.
  • Další stavby již vznikají a budou nadále vznikat i rámci současné zástavby – na prolukách, nezastavěných plochách, přístavby, nástavby – územní plán to umožnuje. To také navýší počty dětí
  • Když k tomu zvážíme situaci na našich dvou školách, které jsou značně přetížené – je potřeba, aby v nich bylo méně dětí – na každé ze škol minimálně o 60 žáků, celkem 120 žáků, které by měla pojmout nová škola
  • V případě výstavby v rozvojových lokalitách – tato škola již stačit nebude.

Kdo bude zřizovatelem školy?

Bude se jednat o tzv. svazkovou školu, zřizovatelem bude Dobrovolný svazek obcí Dr. Václava Kounice (dále jen DSO). Tvoří jej Slavkov u Brna a dalších šest obcí: Heršpice, Hodějice, Kobeřice u Brna, Nížkovice, Němčany a Vážany nad Litavou.

Důvodem je nejen přirozená spádovost Slavkova pro okolní obce, ale také to, že svazky obcí mají v dotačním titulu MŠMT č 133 340 „Podpora rozvoje infrastruktury základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí“ o mnoho výhodnější dotační podmínky. Dotace na svazkové školy je 85%, kdežto obce a města mohou získat dotaci je do výše 70%.

Jak bude financován provoz školy?

DSO bude čerpat finanční prostředky z rozpočtového určení daní a bude z nich platit provoz školy.  V roce 2021 se jednalo o částku 13.400 Kč na jednoho žáka. Výše příspěvku je na pokrytí provozních nákladů dostatečná.

Jaké budou náklady na výstavbu školy?

Odhadované náklady na výstavbu školy byly v roce 2020 ve výši 500. mil. Kč (zdroj: vysoutěžené ceny v roce 2020 v ČR podobných parametrů). Dotace může být ve výši 85% uznatelných nákladů.

Co to bude stát obce?

Obce se budou podílet na financování školy (spoluúčast a neuznatelné náklady) podle aktuálního počtu dětí, které se vzdělávají ve slavkovských školách – Jejich podíl se bude pohybovat okolo 25%.

Jak bude řešena doprava do školy?

Naše heslo je: do školy pěšky nebo autobusem. Pro děti z obcí bude výhodné dojíždět autobusem, naše děti ze Zelnice a Nádražní to budou mít do školy kousek. Samozřejmě budou u školy zřízena parkovací stání K+R.

Proč se nezvýší kapacita na slavkovských školách?

Na ZŠ Komenského již nelze navýšit kapacitu – nyní je vytížena na 100%. Přistavovat nové třídy nelze. U ZŠ Tyršova se o přístavbě uvažuje. Pozemek, který máme k dispozici, je menší, kapacitu školy by šlo navýšit jen o 300 žáků. To ale do budoucnosti nevyřeší problém přetížení škol, a navíc vytváří problém se zahuštěním dopravy v oblasti polikliniky a na Zlaté Hoře. Navíc při rozšíření ZŠ Tyršova nemáme šanci na získání tak vysoké státní podpory.

Proč jste vybrali pozemek za autobusovým nádražím? Nebude malý? Nezničíte zdejší zeleň u zoo koutku?

Je to jediný dostatečně velký pozemek ve vlastnictví města. Po konzultacích s odborníky a architekty byla vybrána tato lokalita, která je nejen dobře dostupná a to z mnoha ohledů – pro přespolní děti i naše slavkovské. Pozemek je pro stavbu takové budovy vyhovující, což prokázaly i návrhy doručené do architektonické soutěže. Kritériem již nebyla pouze její funkčnost pro vzdělávání, ale také ekologická náročnost. Vítězný návrh také počítá i s výsadbou zeleně a dalšími přírodními prvky. Přestože jsme kvůli rozšíření pozemku museli směnit myslivecký areál, neznamená to zánik „zeleně“ ve městě. Myslivecký spolek získá od města parcelu nedaleko autobusového nádraží – na hřišti u Technických služeb.

Kdy bude nová škola stát?

Tak velký projekt samozřejmě není otázkou jednoho roku. Spolek obcí však již v posledních letech podnikl mnoho nezbytných kroků k tomu, abychom byli na stavbu školy dobře připraveni a hlavně abychom měli reálnou šanci na uznání státní dotace. Nyní jsme ve stádiu, kdy projednáváme s vítězem soutěže detailní podmínky pro uzavření smlouvy o zpracování projektu. Současně musíme požádat o registraci našeho záměru do dotačního projektu MŠMT.

Dalším krokem bude realizace projektu pro územní řízení, které je podmínkou pro podání samotné žádosti o dotace.

Než budeme mít tedy v rukou projekt a stavební povolení, bude to trvat minimálně ještě dva roky. Mezitím však budeme jednat s ministerstvem školství a usilovat o dotaci. Jakmile budeme mít jistotu, že v tom nebudeme sami, můžeme začít připravovat samotnou stavbu, která vždy začíná výběrovým řízením na zhotovitele. Stavba pak bude trvat minimálně rok, reálně však ještě o několik měsíců déle. Při dobré konstelaci se tak dočkáme školy do cca tří až čtyř let.

Co může tento projekt zhatit?

Pokud nastane ve světě složitá ekonomická situace a stát nebude mít prostředky na podporu školství. To není důvod, abychom v práci na projektu nepokračovali.

V záloze máme náhradní řešení v přístavbě ZŠ Tyršova – ale není ekonomicky tak efektivní jako stavba svazkové školy. Co nás trápí nejvíc, že by to přineslo další dopravní zatížení této lokality.