Účetní závěrka města

Rok s rokem se sešel a už je tu opět účetní závěrka – každý rok jedno a to samé, jen s jinými čísly a spoustu práce, inventarizacemi, uzavíráním účtů, ověření auditorem, schválení zastupitelstvem. Účetní závěrka je tvořena několika výkazy, které mají předepsanou podobu. Základním výkazem je rozvaha. Popisuje stav majetku města (aktiva) a zdroje jeho krytí (pasiva).

Pro ty, kteří účetnictví nepotřebují k životu, bych fungování rozvahy uvedla na příkladu:

Vlastníte byt, auto, vybavení bytu, oblečení, sportovní potřeby, atd. – to vše v hodnotě například tři a půl milionu korun. Abyste si to mohli pořídit, tak jste si vzali hypotéku ve výši jeden a půl mil. Kč. Jak vypadá vaše rozvaha? Vycházíme z toho, že když máme nějaký majetek, tak jsme ho museli z něčeho pořídit – z vlastní úspor nebo na dluh. Tomu se v účetnictví říká bilanční rovnice (aktiva = pasiva)

Váš majetek

 

Zdroje krytí majetku
Dlouhodobý majetek

(byt, jeho vybavení a auto)

2.800.000 Vlastní zdroje (pořízeno z vlastních peněz) 2.000.000
Oběžný majetek

(oblečení, sportovní potřeby ….)

700.000

 

Cizí zdroje (pořízeno na dluh)

hypotéka

1.500.000
Aktiva celkem 3.500.000 Pasiva celkem 3.500.000

 

Jak vypadá rozvaha našeho města k 31. 12. 2018? V originále má 4 strany a zde uvádím pro přehled jen souhrnná data:

Stav k 31. 12. 2018

Stálá aktiva    895 281 891,71    Vlastní zdroje    893 617 745,44   
Dlouhodobý nehmotný majetek                 5 139 981,80 Jmění účetní jednotky           682 905 088,24
Dlouhodobý hmotný majetek           825 754 909,91 Fondy účetní jednotky              13 377 214,72
Dlouhodobý finanční majetek              64 387 000,00 Výsledek hospodaření min. let           146 133 304,55
Dlouhodobé pohledávky                                        – Výsledek hospodaření 2018              51 202 137,93
Oběžná aktiva      91 685 144,72    Cizí zdroje      93 349 290,99   
Zásoby   Rezervy                                        –
Krátkodobé pohledávky              16 139 396,06 Dlouhodobé závazky              33 801 387,40
Krátkodobý finanční majetek              75 545 748,66 Krátkodobé závazky              59 547 903,59
Aktiva celkem    986 967 036,43    Pasiva celkem    986 967 036,43   

 

Z rozvahy mimo jiné vyčteme, že město vlastní majetek v účetní hodnotě 987 mil. Kč a dluží cca 93 mil. Kč. Jeho vlastní kapitál je vypočten 894 mil. Kč. Vlastní kapitál se za rok 2018 zvýšil o 51 mil. Kč.

V červnu bude zastupitelům předložen rozsáhlý materiál, tzv. „Závěrečný účet“, který vychází z FINKY, což je „Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu“

Základní údaje jsou uvedeny v následující tabulce:

 

Marie Jedličková – místostarostka města