Upozornění držitelů datových schránek – povinnost elektronické komunikace

S účinností od 1. ledna 2015 platí skutečnost, že má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podání

 

. přihlášky k registraci

. oznámení o změně registračních údajů

. řádného daňového přiznání a dodatečného daňového přiznání

. hlášení a vyúčtování,

 

učinit pouze elektronicky – datovou zprávou.

Výše uvedená datová zpráva musí být ve správcem daně stanoveném formátu a struktuře a musí být odeslaná

– prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu (dostupné na internetových stránkách finanční správy), a to s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky nebo podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

–  prostřednictvím datové schránky.

Povinnost elektronického podání držitelů datových schránek vůči finanční správě se týká i informací z podání učiněných na živnostenském úřadě, které byly doposud  živnostenským úřadem postupovány finančnímu úřadu – tedy oznámení o změně registračních údajů, oznámení o přerušení či pokračování  provozování živnosti, ukončení podnikatelské činnosti z důvodu zrušení živnostenského oprávnění

Za nedodržení povinné elektronické formy u podání, jejichž seznam je zveřejněn na internetu finanční správy na úředních deskách finančních úřadů, uloží správce daně pokutu ve výši 2000 Kč. Pokud daňový subjekt nesplněním povinnosti učinit podání elektronicky závažně ztěžuje správu daní, může mu správce daně uložit pokutu až do 50 000 Kč.

Podrobnější informace, zejména k formátu a struktuře datové zprávy, jsou dostupné na internetových stránkách finanční správy na www.financnisprava.cz.