Upozornění na povinnosti podnikatelů – způsobilost provozoven

V tomto článku se zaměříme na provozovny podnikatelů, a to v prvé řadě na jejich způsobilost, jelikož v poslední době při kontrolní činnosti živnostenský úřad často zjišťuje nesrovnalosti či vůbec neznalost podnikatelů mít ohlášenou provozovnu, což patří mezi jejich základní povinnosti dle živnostenského zákona, a dále provozovnu zajištěnou tak, aby byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních předpisů.

Podnikatel je tedy povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon). Na žádost živnostenského úřadu je podnikatel povinen prokázat se při kontrole kolaudačním rozhodnutím, změnou užívání stavby nebo jakýmkoliv jiným dokladem vydaným stavebním úřadem, který osvědčuje způsobilost provozovny pro výkon konkrétní živnosti.

Pro úplné upřesnění uvádíme definici, co je provozovna: je to prostor, v němž je živnost provozována. Za provozovnu se také považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb (dále jen „automat“) a mobilní provozovna. Mobilní provozovna je provozovna, která je přemístitelná není umístěna na jednom místě po dobu delší než tři měsíce. Pozor, bude-li např. stánek umístěný na tržnici po dobu delší jak tři měsíce, nejedná se již o mobilní provozovnu, ale bude se tedy na tuto provozovnu nahlížet jako na klasickou provozovnu.

Další povinností podnikatele je zajistit řádné označení provozovny: – trvale a zvenčí viditelně musí být uvedena obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení podnikatele včetně identifikačního čísla osoby. Mobilní provozovna a automat musí být dále označeny údajem o sídle nebo adresou organizační složky zahraniční osoby.

Pokud je provozovna určena pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům, musí být dále trvale a zvenčí viditelně uvedeno: a) jméno a příjmení osoby odpovědné za činnost provozovny (mimo automaty), b) prodejní nebo provozní doba určená pro styk se spotřebiteli (mimo mobilní provozovnu a automat), c) kategorie a třída u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování (Vyhl. 268/2009 Sb., § 43 a § 44). Spotřebitelem se rozumí podle zákona 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Podnikatel je také povinen od 1.8.2011 zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně oznámit předem živnostenskému úřadu – s výjimkou provozovny, kterou podnikatel uvede v ohlášení živnosti či v žádosti o koncesi, mobilních provozoven a automatů. Podnikatel je dále povinen nejpozději ke dni ukončení činnosti v provozovně oznámit živnostenskému úřadu, na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky. Změnu této adresy je nutné ohlásit živnostenskému úřadu po dobu 4 let ode dne ukončení činnosti v provozovně. Živnost lze provozovat i ve více provozovnách, pokud k nim podnikatel má vlastnické nebo užívací právo. Na žádost živnostenského úřadu je podnikatel povinen prokázat vlastnické nebo užívací právo k objektům nebo místnostem provozovny (neplatí pro mobilní provozovny a automaty).  U mobilních provozoven je podnikatel povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat oprávněnost umístění provozovny. Pokud je provozovna umístěna v bytě a podnikatel není vlastníkem tohoto bytu, může v něm provozovat živnost pouze se souhlasem vlastníka.

 

Způsobilost provozovny, právní důvod užívání provozovny a oprávněnost umístění provozovny není třeba dokládat při ohlášení provozovny nebo umístění mobilní provozovny či automatu. Je však třeba vědět, že tyto aspekty musí být splněny před zahájením provozování živnosti v provozovně, nikoliv v průběhu podnikání.

Na závěr lze jenom podotknout, že všechny uvedené informace ohledně provozoven bude živnostenský úřad striktně kontrolovat a je nutné ze strany podnikatelů tyto body uvedené v článku řádně, dle uvedených právních předpisů dodržovat. V případě nejasností se podnikatelé mohou obracet pro radu přímo na živnostenský úřad.

 

Veronika Dupalová – odd. obecní živnostenský úřad