Upozornění na povinnosti související s příležitostným prodejem lihovin

V souvislosti s účinností nového „protikuřáckého zákona“ došlo ke změnám povinností souvisejících s příležitostným prodejem lihovin na jednorázových akcích – viz níže uvedený výňatek ze zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek:

§ 14 Příležitostný prodej alkoholických nápojů

Alkoholické nápoje, s výjimkou lihovin lze v rámci příležitostného prodeje prodávat na ochutnávce vína, ochutnávce částečně zkvašených hroznových moštů, farmářském a tradičním trhu, veřejnosti přístupné slavnosti, tradiční, kulturní, taneční a jim podobné akci; na veřejnosti přístupné sportovní akci lze v rámci příležitostného prodeje prodávat alkoholické nápoje obsahující nejvýše 4,3 % objemová ethanolu a víno.

Lihoviny lze v rámci příležitostného prodeje prodávat pouze na ochutnávce lihovin, výročním, farmářském a tradičním trhu, veřejnosti přístupné slavnosti, tradiční, kulturní, taneční a jim podobné akci.

Osoba, která hodlá prodávat lihoviny, je povinna prodej lihovin písemně oznámit správci spotřební daně, v jehož územní působnosti se bude prodej uskutečňovat, a to nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením prodeje.

Oznámení musí vedle náležitostí stanovených daňovým řádem obsahovat tyto údaje:

a) daňové identifikační číslo osoby,

b) druh a množství lihoviny nabízené k prodeji,

c) místo prodeje,

d) druh a popis akce např. ochutnávka lihovin, výroční, farmářský a tradiční trh, veřejnosti přístupné slavnosti, tradiční, kulturní, taneční a jim podobné akci

e) datum zahájení a ukončení prodeje.

 

Podrobnější informace lze získat na Celním úřadě pro Jihomoravský kraj – www.celnisprava.cz