Upozornění pro plátce DPH – povinnost komunikovat se správcem elektronicky

S účinností od 1. ledna 2016 platí skutečnost, že všichni plátci DPH jsou povinni všechna podání týkající se DPH ( přihlášky k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádné i  dodatečné daňové přiznání, hlášení a vyúčtování) podávat na finanční úřad výlučně  elektronicky.

 

Plátci DPH tudíž nemohou výše uvedená podání učinit prostřednictvím  živnostenského úřadu jako centrálního registračního místa.

Za nedodržení povinné elektronické formy u podání, jejichž seznam je zveřejněn na internetu finanční správy na úředních deskách finančních úřadů, uloží správce daně pokutu ve výši 2000 Kč. Pokud daňový subjekt nesplněním povinnosti učinit podání elektronicky závažně ztěžuje správu daní, může mu správce daně uložit pokutu až do 50 000 Kč.

Podrobnější informace jsou dostupné na internetových stránkách finanční správy na www.financnisprava.cz.