Vyhlásili jsme architektonickou soutěž na novou základní školu

Dobrovolný svazek obcí Dr. Václava Kounice vyhlásil architektonickou soutěž na Svazkovou základní školu ve Slavkově u Brna. Kapacita nové školy by měla být 540 žáků. Nový areál by měl splňovat všechny moderní požadavky na veřejné budovy.

„Rádi bychom předvedli reprezentativní a důstojnou architekturu soudobých veřejných staveb podobně, jako to činili naši předci,“ charakterizoval cíl architektonické soutěže předseda Dobrovolného svazku obcí Dr. Václava Kounice Michal Boudný. Připomněl, že pro svazek zahrnující Slavkov u Brna a dalších pět okolních obcí, je inspirace posledním rodovým majitelem slavkovského zámku klíčovou. Byl to právě hrabě Václav Kounic, který zasvětil svůj život podpoře vzdělání a díky němuž byly položeny základy současné Masarykovy univerzity.

Vyhlašovatel v zadání soutěže definoval představy o samotné budově školy, jejíž součástí budou nejen třídy, odborné učebny, školní klub, ale i jídelna s kuchyní a tělocvična. Ve vymezeném prostoru se počítá i s venkovním areálem. Ze zveřejněných dokumentů vyplývá, že předpokládaná cena stavebních prací je 420 milionů korun bez DPH. Zájemci o účast se mohou hlásit do 24. února 2022.

„V nové budově má vzniknout šest kmenových tříd pro první stupeň, které budou navštěvovat děti ze Slavkova. Dvanáct tříd pro druhý stupeň bude určeno především pro žáky ze spádových obcí, které podobně jako naše město musí řešit narůstající počet obyvatel. Stávající dvě školy však již více dětí přijímat nemůžou a potýkají se s hraniční kapacitou,“ zdůvodnila nutnost stavby nové školy místostarostka města Slavkov u Brna Marie Jedličková.

Soutěžní zadání počítá s řadou odborných učeben pro specializovanou výuku, jako například technická dílna, 3Dtisk nebo cvičná kuchyně. Samozřejmostí by již měla být i malá hudebna sloužící také jako učebna audio-video techniky. Kromě tělocvičny má vzniknout také malý gymnastický sál a školní klub pro trávení volného času po výuce. Stavební program obsahuje také šatny, zázemí pro učitele a vedení školy a jídelnu.

Součástí zadání je také návrh školního pozemku a řešení dopravních návazností. Hlavní příjezd ke škole by měl být z ulice ČSA. Areál se nachází za stávajícím autobusovým nádražím.

O vítězném návrhu rozhodne porota, složená ze zástupců svazku, samosprávy a z nezávislých odborníků. Předsedou poroty byl zvolen Prof. Jan Jehlík, který je mimo jiné i spolutvůrcem pražského Metropolitního plánu. Návrhy budou finančně oceněny. Vítěz dostane 800 000 korun, druhá cena je 450 000 korun, třetí místo je spojené s honorářem 250 000 korun. Mezi další účastníky, kterých může být podle pravidel soutěže maximálně sedm, bude rozdělena částka 400 000 korun.

Odkaz na kompletní zadání architektonické soutěže je na stránkách České komory architektů.

odkaz na kompletní dokumentaci

 

Co je Dobrovolný svazek Dr. Václava Kounice?

Ve středu 17. 2. 2021 byla na zámku v Historickém sále podepsána smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí Dr. Václava Kounice. Tento svazek se zakládá „za účelem plnění úkolů v oblasti školství, zejména pak výstavby a provozu nové základní školy a následné plnění úkolů v oblasti školství, zejména zajišťování podmínek povinné školní docházky dětí, a to především dětí s místem trvalého pobytu na území členských obcí“. Zastupitelé obcí se dohodli na stanovách svazku, které řeší i financování chodu samotného svazku a hlavně financování výstavby nové školy. Jednotlivé obce budou přispívat podle počtu svých dětí, které navštěvují slavkovské školy.

Smlouvu podepsali starostové obcí Heršpic, Kobeřic u Brna, Nížkovic, Němčan, Slavkova u Brna, Vážan nad Litavou a starostka obce Hodějice.

Proč svazek Dr. Václava Kounice?

Václav Robert z Kounic, byl jedním z posledních majitelů slavkovského zámku, český politik a patron brněnské vysoké školy (pozdější Masarykovy univerzity). Stávající budova rektorátu na Žerotínově náměstí v Brně byla rodovým majetkem české větve Kouniců, kterou univerzitě věnoval hrabě na své svatbě. Díky jeho aktivitě a mecenášství se podařilo také vystavět studentské koleje pod Kraví horou, dodnes nazývané Kounicovy. JUDr. Václav Kounic žil poslední léta svého života na zámku ve Slavkově. Zemřel 14. října 1913.

 

 

[lsvr_team_member portrait=“https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/02/jehlik-jan-20180515_111_cvut-vic-ryszawy.jpeg“ name=“prof. Jan Jehlík“ role=“předseda poroty“]

 

[/lsvr_team_member]

prof. Ing. arch. JAN JEHLÍK, předseda poroty

Architekt–urbanista, který nově interpretuje ideu krásného města. Od roku 2007 vede Ústav urbanismu na FA ČVUT. Zabývá se problematikou zadávání územních plánů. Zabýval se aktualizací územního plánu Ústí nad Labem, je spoluautorem paláce Zdar v Ústí nad Labem (2008). V roce 2015 se podílel na přípravách pražského Metropolitního plánu.