Výsledky architektonické soutěže na novou svazkovou školu Dr. Václava Kounice

Dobrovolný svazek obcí Dr. Václava Kounice vyhlašuje výsledky architektonické soutěže Svazková základní škola Dr. Václava Kounice, Slavkov u Brna.

 1. místo

  Atelier 99 s.r.o. a Účastník 2: UYO architekti s.r.o.

  Autoři: Ing. arch. Jan Skoumal

  Spolupracovníci: Ing. arch. Ludmila Jankovichová, Ing. arch. Jaroslav Habarta

  Porota kladně hodnotila, že urbanistický koncept návrhu dobře řeší vazby na město i na autobusový terminál, vhodně hierarchizuje venkovní prostory, zbytečně nezatahuje dopravu do hloubky území a umožňuje bez dalších podmiňujících investic realizaci školy. Orientace hlavního vstupu je přínosná, stejně jako vztah vstupního prostranství k jezírku, k autobusovému terminálu i k městu. Porota upozornila, že je nutno prověřit funkčnost předloženého provozního řešení v případě, že bude nutno ponechat stávající podobu komunikací a objektů autobusového terminálu.

  K provoznímu řešení návrhu porota konstatovala, že tento návrh přináší širokou škálu a velké množství společných vnitřních prostor (schodiště, stupně…), a to v míře možná až ekonomicky příliš náročné. Řešení halových šaten v 1. NP se jeví plošně neúsporné až maximalistické. Porota doporučila v tomto ohledu redukci ve prospěch ekonomie návrhu a projektu. Jako slabina provozního řešení se porotě jevila komplikovaná provozní vazba mezi šatnami a venkovními sportovišti.

  Porota konstatovala, že zvolené horní prosvětlení bude přínosem pro vnitřní prostředí školy, tvar pilové střechy bude navíc vytvářet výraznou siluetu – znak nové budovy. Zároveň porota upozornila, že architektonické a konstrukční řešení pilové střechy je nutné s ohledem na výše řečené detailně dopracovat.

  Porota poukázala na fakt, že návrh nad velkou tělocvičnou umisťuje další dvě podlaží tradiční skeletové konstrukce. Tyto nosné konstrukce i konstrukce stropu nad tělocvičnou budou mít v reálu jinou podobu, než je v prezentovaném řešení. Tento fakt podle názoru odborné poroty nemusí být nutně slabou stránkou návrhu, je však nutné řešení konstrukce pečlivě dopracovat, zejména s ohledem na architekturu a ekonomii návrhu.


  panely ke stažení zde textová část ke stažení

  [lsvr_separator type=“default“ margin_top=“medium“ margin_bottom=“medium“]

   

 2. místo

  Pelčák a partner architekti, s.r.o.

  Autoři: Ing. arch. Petr Pelčák

  Kladem tohoto návrhu je jasný a srozumitelný urbanistický koncept jediného výrazného monobloku. Se zvolenou formou je spojena malá zastavěnost školního pozemku. Pozemek je navíc přehledně provozně řešen a orientace vně i uvnitř navržené školy je tak velmi snadná.

  Za slabinu návrhu porota označila nedůsledné řešení nivelety terénu (výškový rozdíl mezi ul. Nerudovou a hlavním vstupem do školy je cca 3 m), kdy bude nástupní plocha mezi komunikací a hlavním vstupem ve skutečnosti ve větším sklonu. Jako problematické se porotě jevilo řešení dopravy, kdy obsluha parkovacích stání a výjezd K+R by v praxi znamenal nežádoucí zvýšení průjezdu ulicí Nerudovou.

  Porota hodnotila prostorové propojení všech vnitřních úrovní jako srozumitelné a dobře uspořádané. Zároveň však hodnotitelé podotkli, že jednostranná orientace schodišť v atriích výrazně prodlužuje cestu mezi západní částí 1. a 3. NP. Za diskutabilníporota považuje velkou hloubku jídelny.

  Konstrukční princip je založen na skeletu o čtvercových polích, což je jasná a logická volba. Je však nutné posoudit maximální možnou hloubku tříd z hlediska osvětlení.

  panely ke stažení zde textová část ke stažení

   

  [lsvr_separator type=“default“ margin_top=“medium“ margin_bottom=“medium“]

 3. místo

  Ing. arch. Pavel Jura

  Autoři: Ing. arch. Pavel Jura a Ing. arch. Pavel Steuer

  Spolupracovníci: Ing. arch. Aleš Hartl, Ing. arch. Jakub Slováček, Ing. arch. Vratislav Zíka, Ing. Jiří Cihlář (Cevre s.r.o.)

  Porota konstatovala, že tento návrh je založen na pavilonové dispozici, tedy na srozumitelném a praxí ověřeném principu vnitřního provozu (trojtrakt s učebnami po obou stranách chodby). Návrh je racionální a vytváří kvalitní vnitřní i venkovní prostředí. Kladem návrhu je jeho zacházení s niveletou stávajícího terénu. Také řešení a orientace vstupního prostranství umožňuje nekonfliktní vazbu mezi školou a městem. Za klad porota označila také vzájemný vztah sportovišť a dobrou hierarchizaci venkovních prostor. Vazba na ulici ČSA má dle poroty potenciál stát se ještě silnější po případné přestavbě autobusového terminálu v budoucnu.

  Naopak umístění hromadných šaten v exponované poloze mezi hlavními vstupy podle poroty vyvolává otázky o kvalitě takto vymezeného vstupního prostoru školy. Řešení vnitřních prostor je přehledné a funkční, dvojice prostorově zajímavých schodišť uprostřed dvoran se stanou ohniskem života školy. Porota konstatovala, že toto dispoziční řešení je vhodné také z hlediska dohledu o přestávkách.

  Provozní slabinou návrhu je umístění malé tělocvičny a auly v úrovni 2. NP, což vede ke komplikovanému přístupu veřejnosti. Porota podotkla, že objekt školy není jasně orientovaný, všechny jeho strany jsou de facto identické.

   

  panely ke stažení zde textová část ke stažení

   

  [lsvr_separator type=“default“ margin_top=“medium“ margin_bottom=“medium“]

 4. místo

  TŘI.ČTRNÁCT architekti s.r.o.

  Autoři: Ing. arch. Ondrej Palenčar

  Spoluautor: Ing.arch. Adam Koten

  [lsvr_separator type=“default“ margin_top=“medium“ margin_bottom=“medium“]

  panely ke stažení

  textová část ke stažení

 5. místo

  re:architekti studio s.r.o.

  Autoři: MgA. Ondřej Synek, Ing. arch. Jan Vlach, Ing. arch. David Pavlišta, Ing. arch. Jiří Žid

  Spolupracovníci: Ing. arch. Tereza Psotková Ing. arch. MgA. Alžběta Widholmová, Ing. arch. Vojtěch Ružbatský, Ing. arch. Jan Čech, Ing. Jan Trafina, Ing. arch. David Pfann

  [lsvr_separator type=“default“ margin_top=“medium“ margin_bottom=“medium“]

  panely ke stažení zde

  Textová část ke stažení

 6. místo

  SOA architekti, s.r.o.

  Autoři: Ing. arch. Ondřej Píhrt, Ing. Štefan Šulek, Ing. arch. Ondřej Laciga, Ing. arch. Kateřina Luftová, Ing. arch. Petra Lálová

  Spolupracovníci: Ing. arch. Sarah Sommerová, Ing. arch. Dalibor Dvořák, Bc. Filip Zelník, Bc. Alex Máslo, Ing. Květoslav Syrový

panely ke stažení Textová část ke stažení