Zákon o realitním zprostředkování – změna živnostenského zákona

Živnost realitních zprostředkovatelů již není živností volnou, jak tomu je doposud. Od 3. března totiž platí novela Živnostenského zákona, podle kterého musí realitní makléři dokládat odbornou způsobilost. Čas na nahlášení změny a doložení dokladů mají do 3. září 2020.

Zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování) byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 17.2.2020 a je účinný ke dni 3.3.2020.

Změny v živnostenském zákoně:

  • Příloha č. 2 : činnost realitních zprostředkovatelů se od 3.3.2020 zařazuje do nové vázané živnosti „Realitní zprostředkování“ a stanovuje se odborná způsobilost pro tuto živnost
  • Příloha č. 4: obor činnosti 58 živnosti volné „Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí“ se od 3.3.2020  nově vymezuje jako „Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí“
  • Příloha č. 5: seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností –vkládá se nová živnost „Realitní zprostředkování“ a stanovuje se odborná způsobilost pro výkon živnosti.

Odborná způsobilost se tedy vyžaduje nejen po podnikateli, ale též po odpovědném zástupci ustanoveném pro výkon realitního zprostředkování a dále po osobách, které fakticky realitní zprostředkování vykonávají (zaměstnanci).

Podnikatel, který byl před datem 3. 3.2020 oprávněn poskytovat realitní zprostředkování v rámci živnosti volné  „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a hodlá v této činnosti dále pokračovat, je povinen ve lhůtě 6 měsíců od dne účinnosti zákona (tedy do 3.9.2020 včetně) ohlásit živnostenskému úřadu vázanou živnost „Realitní zprostředkování“ a doložit doklady prokazující splnění podmínky odborné způsobilosti.  Praxe u stávajících podnikatelů není vyžadována a ohlášení živnosti nepodléhá správnímu poplatku.

Uplynutím lhůty zaniká podnikateli oprávnění k činnosti realitního zprostředkovatele. Hodlá-li podnikatel vykonávat vázanou živnost  Realitní zprostředkování po uplynutí této lhůty, tj. po 3.9.2020, je povinen živnost ohlásit, doložit odbornou způsobilost vč. požadované praxe a uhradit  správní poplatek.

Oprávnění k provozování živnosti volné, které trvalo do 2.3.2020, zůstává zachováno, přičemž obor č. 58  je nově vymezen jako „Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí“.

 

 Podnikatel, který poskytuje v rámci volné živnosti realitní zprostředkování, je povinen dále:

  • do 2 měsíců od účinnosti zákona (tedy do 3.5.2020)  uzavřít pojistku dle § 7 odst. 1 a 2 zákona
  • do 10 dnů od uzavření pojištění předložit stejnopis nebo ověřenou kopii smlouvy o pojištění Ministerstvu pro místní rozvoj dle § 7 odst. 4 zákona
  • do 2 let od účinnosti zákona (tj. do 3.3.2022) zajistit výkon činnosti pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost dle přílohy č. 5 živnostenského zákona.

Odborná způsobilost požadovaná po podnikateli anebo odpovědném zástupci při ohlášení vázané živnosti Realitní zprostředkování:

a)      vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti vzdělávání Právo, Ekonomické obory se zaměřením na ekonomii, finance nebo marketing a obchod nebo v oblasti vzdělávání Stavebnictví se zaměřením na stavitelství nebo přípravu a realizaci staveb, nebo obdobné vysokoškolské vzdělání, které bylo získáno studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání,

b)      vysokoškolské vzdělání v bakalářském programu, 1 rok praxe a absolvování mezinárodně uznávaného kurzu dle § 60a zákona č. 111/1998 Sb. se zaměřením na nemovitosti organizovaného na státem akreditovaném ústavu,

c)        vysokoškolské, vyšší odborné nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou a 3 roky praxe v oboru, nebo

 

d)      profesní kvalifikace pro činnost realitního zprostředkovatele podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání*)

 

*) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
**) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

Odborná způsobilost požadovaná po osobách fakticky vykonávajících realitní zprostředkování (zaměstnanci):

a)      vysokoškolské vzdělání získané v magisterském studijním programu v oblasti vzdělávání Právo, v oblasti vzdělávání Ekonomické obory se zaměřením na ekonomii, finance nebo marketing a obchod nebo v oblasti vzdělávání Stavebnictví se zaměřením na stavitelství nebo přípravu a realizaci staveb, nebo obdobné vysokoškolské vzdělání, které bylo získáno studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání,

b)      vysokoškolské, vyšší odborné nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou a 1 rok praxe v oboru,

c)       profesní kvalifikace pro činnost realitního zprostředkovatele podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání*) – obchodník s realitami, realitní zprostředkovatel

d)      doklad o tříleté praxi v oboru v nezávislém postavení (§ 420 občanského zákoníku) nebo v pracovněprávním vztahu, nebo

e)      doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu**)

 
*) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
**) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Realitní zprostředkovatel musí být bezúhonný:

1/ dle § 6 odst. 2 živnostenského zákona  – podnikatel – fyzická osoba, odpovědný zástupce

a též

2/ dle § 5 zákona o realitním zprostředkování (podnikatel – fyzická osoba, u právnické osoby skutečný majitel právnické osoby a dále fyzická osoba, která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v obdobném postavení člena statutárního orgánu).

Živnostenské úřady posuzují bezúhonnost dle odst. 1/  při ohlášení živnosti, ale i v průběhu podnikání. Za tímto účelem jsou oprávněny si vyžádat výpis z evidence Rejstříku trestů.

Bezúhonnost dle odst. 2/ kontrolují živnostenské úřady po ohlášení živnosti a průběžně při provozování živnosti, a to dálkovým přístupem k údajům o skutečném majiteli, umožněným Ministerstvem spravedlnosti. Na výzvu živnostenského úřadu je však realitní zprostředkovatel povinen tyto doklady doložit. Za bezúhonnou se dle § 5 zákona nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro jakýkoliv trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s poskytováním realitního zprostředkování.

 

Živnostenské úřady kontrolují:

1/ dodržování povinností stanovených v § 4 zákona (poskytování úschovy peněžních prostředků) – přestupek podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona

2/ dodržování povinností stanovených v § 5 zákona (bezúhonnost) – živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění realitnímu zprostředkovateli, který nezajistí splnění podmínky bezúhonnosti.

 

odd.ŽÚ