Zápis do první třídy se letos uskuteční bez přítomnosti dětí. Víte, jak podat přihlášku?

Základní školy ve Slavkově u Brna vyhlašují zápisy pro prvňáčky. Bohužel se letos kvůli opatřením proti koronaviru uskuteční bez přítomnosti dětí. Jak máte tedy postupovat, pokud chcete své dítě zapsat do první třídy? ZŠ Komenského spouští zápis v pondělí 6. dubna a příjem žádostí ukončí 22. dubna. ZŠ Tyršova zápis spustila 1. dubna a ukončí jej 16. dubna. Podívejte se na detaily jednotlivých škol.

Základní škola Komenského

V souladu s opatřením MŠMT k zápisům pro školní rok 2020/2021 bude zápis organizován bez osobní přítomností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole.  Pro podávání žádostí o přijetí stanovuji termín 6. 4. 2020 – 22. 4. 2020

Požadovanou dokumentaci je možno doručit  :

  • v daném termínu osobně na podatelnu školy vždy v pondělí a ve středu od 8.00 do 11. 00
  • poslat poštou – datum odeslání musí být  nejpozději 22. 4. 2020
  •  datovou schránkou ( ID schránky: 35bxijk)
  •  emailem s elektronickým podpisem (podatelna@zskomslavkov.cz)
  • popř. vhodit do schránky u vchodu od Svojsíkova parku – při zvolení tohoto způsobu uveďte kontaktní emailovou adresu pro potvrzení přijetí přihlášky a učinění výzvy k jejímu potvrzení.

Povinnost zapsat dítě k docházce do ZŠ
Zápis se týká dětí, které dovrší věku 6 let do 31. 8. 2020 (děti narozené od  1. 9. 2013 do 31. 8. 2014). Všechny děti s odkladem docházky z minulého školního roku.
Doručovací adresa:

ZŠ Komenského Slavkov u Brna, p.o.

Komenského 495

684 01 Slavkov u Brna

 

Doklady, které je nutné na školu doručit:

  • kopii rodného listu dítěte – bez úředního ověření
  •  vyplněnou dokumentaci (vyberte buď a) nebo b)):
a) žádost o přijetí žáka  k základnímu vzdělávání
b) žádost o odklad povinné školní docházky  +1. doporučení odborného lékaře s podrobným udáním důvodů nebo doporučení
                                                                              klinického psychologa
2. doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP)

Pokud žádost nepodává zákonný zástupce dítěte, musí doložit i platnou  plnou moc.

Na ZŠ Komenského budou ve školním roce 2020/2021 otevřeny 3 první třídy.

Kritéria pro přijetí
1. dítě s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, který tvoří ulice uvedené v obecně závazné vyhlášce města Slavkov u Brna č.2/2019 ze dne 18. 2. 2019
2. dítě s trvalým pobytem ve Slavkově u Brna mimo školský obvod a současně navštěvuje ZŠ Komenského jeho sourozenec
3. dítě s trvalým pobytem ve Slavkově u Brna
4. dítě s trvalým pobytem mimo Slavkov u Brna a současně navštěvuje ZŠ Komenského jeho sourozenec
5. ostatní
Zákonným zástupcům, kteří se nedostaví osobně, bude elektronicky zasláno registrační číslo, pod kterým  budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

Některé důležité formuláře a dokumenty ke stažení

Žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání
Žádost o odklad školní docházky
Informace o školní družině
Plná moc
Vyhláška města 2/2019 – o spádovosti

[lsvr_separator type=“default“ margin_top=“medium“ margin_bottom=“medium“]

Základní škola Tyršova

Zápis do Základní školy Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace, proběhne v období od 1. dubna do 16. dubna 2020  do 17.00 hodin.
Žádost o přijetí podává zákonný zástupce dítěte, které do 31. 8. 2020 dovrší věku šesti let nebo které v loňském roce mělo odklad.
Na ZŠ Tyršova budou ve školním roce 2020/2021 dvě první třídy, každá maximálně pro 22 žáků.

Žádost o přijetí lze podat jedním z těchto způsobů:

1. poslat do datové schránky školy (ID schránka: i6bxgnx),
2. poslat e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
3. poslat poštou, žádost musí být doručena do 16. dubna 2020 (nerozhoduje datum podání)
4. přinést osobně ve čtvrtek 16. dubna v čase od 14:00 do 17:00. Budeme organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Co přinést nebo poslat k zápisu:

1. Prostou kopii rodného listu dítěte (osoba jiná než zákonný zástupce navíc platnou plnou moc)
2. Vyplněnou dokumentaci (jednu ze dvou možností):
a) žádost o přijetí k povinné školní docházce – žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
b) žádost o odklad povinné školní docházky – žádost o odklad a dvě doporučení (jedno ze školního poradenského pracoviště a druhé od odborného lékaře nebo klinického psychologa)

Pro posouzení školní zralosti dítěte může rodičům sloužit jako pomůcka tzv. Desatero.

Dokumentace ke stažení a tisku:

Žádost o přijetí k povinné školní docházce
Žádost o odklad povinné školní docházky
Plná moc pro osobu zastupující zákonného zástupce

Organizace zápisu:

Proběhne pouze formální část – zákonný zástupce podá jednu z žádostí způsobem popsaným výše. Obdrží registrační číslo.
V žádném případě nepřijdou k zápisu do školy děti.

Kritéria přijetí:

1. dítě s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu stanoveném vyhláškou
2. dítě s trvalým bydlištěm ve Slavkově u Brna mimo školský obvod a současně navštěvuje ZŠ Tyršova jeho sourozenec
3. dítě bydlící ve Slavkově u Brna
4. dítě bydlící mimo Slavkov u Brna a současně navštěvuje ZŠ Tyršova jeho sourozenec
5. ostatní