Zápis změny údajů v živnostenském rejstříku v návaznosti na změny ze základních registrů

Po zkušenostech s opakujícími se dotazy podnikatelů, které se týkají změn údajů zapsaných v živnostenském rejstříku, živnostenský úřad Slavkov u Brna uvádí příklady nejčastějších situací, na které se podnikatelé ptají:

1/ změna bydliště (stěhování anebo úřední adresa) podnikatele – fyzické osoby

O změně bydliště podnikatele – fyzické osoby obdrží živnostenský úřad avízo ze základních registrů – ROB a tuto změnu zapíše do živnostenského rejstříku, aniž by podnikatel byl povinen úřad navštívit a změnu oznamovat.

Má-li podnikatel v rejstříku zapsanou trvalou shodu adresy bydliště a sídla, se zápisem nové adresy bydliště se automaticky přepíše i adresa sídla.

Není-li v rejstříku zapsána trvalá shoda adres, změní se pouze adresa bydliště a adresa sídla zůstává v rejstříku beze změny. V tomto případě má podnikatel dvě možnosti: oznámit změnu adresy sídla na adresu totožnou s bydlištěm anebo doložit právní důvod užívání adresy sídla odlišné od bydliště (souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla, list vlastnictví, nájemní smlouva). Takové sídlo je podnikatel povinen označit.  Zákonná lhůta pro oznámení změny je 15 dní.

Je-li zapsána adresa sídla spolu s bydlištěm na adresu úřední, platí rovněž povinnost podnikatele doložit právní důvod užívání sídla (např. souhlas obce s umístěním sídla).

Úkony (oznámení změny sídla nebo doložení právního důvodu užívání sídla) je třeba provést na živnostenském úřadě.

2/ změna sídla právnické osoby

Změnu sídla právnické osoby nelze ohlásit u živnostenského úřadu, ale u příslušného veřejného rejstříku, který změnu zapíše a o provedené změně informuje živnostenský úřad avízem. Tato změna je následně zapsána do živnostenského rejstříku. Platí stejně, že podnikatel nemá povinnost změnu živnostenskému úřadu oznamovat.

Po provedených změnách u fyzických osob a právnických osob v živnostenském rejstříku doporučujeme podnikatelům, aby si u živnostenského úřadu požádali o vydání výpisu s aktuálními údaji.

3/ místní příslušnost živnostenských úřadů

Od 1. 7. 2008 byla novelou živnostenského zákona nově stanovena místní příslušnost živnostenských úřadů.

Podnikatel může učinit veškerá podání podle živnostenského zákona u kteréhokoliv živnostenského úřadu v rámci ČR bez ohledu na to, zda jde o fyzickou či právnickou osobu, a nezávisle na tom, u kterého úřadu např. učinil první podání, kde mu byl vydán živnostenský list či výpis nebo kde má právnická osoba umístěno sídlo.

4/ zápis titulů a vědeckých hodností do živnostenského rejstříku

Od 20.7.2021 vstoupil v platnost nový zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech (OP) a zákon č. 270/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s novým zákonem o OP , a tato změna má dopad též na úpravu živnostenského zákona, § 45 odst. 1 písm. i). Týká se zápisu titulů a vědeckých hodností do živnostenského rejstříku, které se od uvedeného data do OP již nezapisují. Pokud tedy ohlašovatel uvede, že hodlá při podnikání užívat titul či vědeckou hodnost (a nemá je uvedeny v OP), musí prokázat, že mu titul či vědecká hodnost náleží (doložením diplomu z VŠ v ČR anebo doklad o nostrifikaci dosaženého vzdělání v zahraničí). Živnostenský úřad pak údaje zapíše do živnostenského rejstříku.

Jmenované údaje uvedené v OP před účinností zákona č. 269/2021 Sb. jsou zapisovány bez dalšího.              (žú)