Závěrečný účet města Slavkov u Brna

Závěrečný účet za rok 2017
Tř. Příjmy (tis. Kč) Skutečnost Tř. Výdaje (tis. Kč) Skutečnost
1 Daňové příjmy 106 938 5 Běžné výdaje 114 886
2 Nedaňové příjmy 14 166
3 Kapitálové příjmy 2 093 6 Kapitálové výdaje (investice) 79 506
4 Přijaté dotace 60 870
 Příjmy celkem 184 067 Výdaje celkem 194 393
8 Financování – dotace rozpočtu z úspor 18 097 8 Financování – splátky úvěrů 7 771
celkem s financováním 202 164 celkem s financováním 202 164

 

Hospodaření města za rok 2017 skončilo schodkem rozpočtu ve výši 10,326 mil. Kč. (příjmy celkem – výdaje celkem). K pokrytí tohoto schodku rozpočtu a splátek úvěrů byly použity finanční prostředky města uspořené v minulých letech.

 

Dobré zprávy

 

·         Finanční situace města je stabilní
·         Na nepředpokládané výdaje držíme rezervu ve výši 20 mil. Kč
·         Můžeme posílit rozpočet roku 2018 přibližně o 23 mil. Kč
·         Snižujeme úvěrové zatížení
·         Ve velké míře využíváme dotací – 37 mil. v roce 2017

 

Úvěrové zatížení

Součástí položky financování jsou i splátky úvěrů. V roce 2017 nebyla uzavřena žádná smlouva o poskytnutí úvěru. Byly splaceny úvěry na výstavbu bytů na Litavské a střechy zámku. Přehled o aktuálním stavu úvěrů města je uveden v následující tabulce.

rok Dlouhodobé úvěry tis. Kč
2014 Zůstatek k 31. 12. 45 755
2015 Čerpání úvěru na nákup budovy pro TSMS 10 700
2015 – 2017 Splátky úvěrů -21 926
2017 Zůstatek k 31. 12. 34 529
2018 Předpokládaný zůstatek k 30. 9. 2018 31 047

 

Zajímavý pohled nabízí struktura sdílených daní, které tvoří každým rokem většinu daňových příjmů města. Z uvedeného grafu plyne, že pro město jsou zásadní příjmy z DPH, která zatěžuje konečného spotřebitele (občan a stát), dále daně z příjmů ze závislé činnosti (je srážena zaměstnancům z jejich mzdy) a daně z příjmů právnických osob.

 

Jinak – z čí daní město žije a komu má děkovat:

Struktura příjmů ze sdílených daní v tis. Kč za rok 2017

Text (tis. Kč)   2017
Daň z příjmů – zaměstnanci DP zaměstnanci 19 605
Daň z příjmů – OSVČ DP OSVČ 520
Daň z příjmů fyz. osob – kap. výnosy DP KV 1 778
Daň z příjmů práv.  osob DP PO 18 940
Daň z přidané hodnoty DPH 39 442
Sdílené daně celkem   80 285

 

Má město dost peněz?

Jiným slovy – kolik vody je ještě v rybníce, jaká je její kvalita a kolik vody si můžeme dovolit vypustit.

Město má na bankovních účtech uloženu částku 83,111 mil Kč. Přibližně 13 mil Kč si musí ponechat na úhradu krátkodobých závazků a splátky úvěrů. Na účtech zůstává 20 mil Kč rezerva na pokrytí případného dvouměsíčního výpadku v daňových příjmech a na nedobytné pohledávky. Město zahájilo tři velké dotační projekty – i ty se mohou finančně zkomplikovat  –  některé výdaje nemusí být uznány, platby mohou chodit opožděně, nedodržení termínů výstavby a problémy s udržitelností by mohly mít fatální následky.

Relativně volných finančních prostředků bylo k 1. 1. 2018 cca 50 mil Kč. I ony mají dnes své využití – byl posílen rozpočet letošního roku a zbývající část tvoří základ pro vyřešení např. havarijního stavu naší „kulturní památky – ruiny Husova 63“

 

Podrobné informace o závěrečném účtu jsou zveřejněny na webu města. Zajímavé informace o rozpočtech měst a obcí najdete na webu Ministerstva financí v sekci nazvané Monitor.