ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON NOVĚ UPRAVUJE ZACHÁZENÍ S PYROTECHNIKOU

Dne 4. září 2015 nabyl účinnosti zákon č. 206/2015Sb. o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi (zákon o pyrotechnice), kterým se mimo jiné mění i živnostenský zákon. Se změnami vás v následujících řádcích stručně seznámíme.

 

Zrušuje se samostatná koncesovaná živnost „Provádění trhacích a ohňostrojných prací“. Tyto činnosti byly přiřazeny k následujícím živnostem:

 

·        zavádí se nová vázaná živnost „Nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4  a provádění ohňostrojných prací“.

Odborná způsobilost se stanoví v návaznosti na kategorii pyrotechnických výrobků, s nimiž je při provozování živnosti nakládáno, a prokazuje se dle přílohy č. 2 živnostenského zákona.

 

·        mění se stávající koncesovaná živnost s předmětem podnikání „Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin“ a podle nové právní úpravy předmět podnikání zní: „Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin a provádění trhacích prací“.

Odborná způsobilost je uvedena v příloze č. 3 živnostenského zákona

 

Dosavadní živnostenská oprávnění zůstávají zachována. Konkrétní informace o provedení transformace jednotlivých živností držitelům předmětných oprávnění rádi poskytneme osobně.

 

Pyrotechnické výrobky jsou pro účely zákona zařazeny do následujících kategorií:

a)      zábavní pyrotechnika do kategorie F1, F2, F3 nebo F4

b)      divadelní pyrotechnika do kategorie T1 nebo T2

c)      ostatní pyrotechnické výrobky do kategorie P1 nebo P2.

Nakládání s pyrotechnikou podle  jednotlivých kategorií je rozlišeno právě různými živnostenskými oprávněními s odpovídajícími požadavky na odbornou způsobilost.

 

Podnikatelé, kteří ke dni 4. 9. 2015 prodávali pyrotechnické výrobky na základě živnostenského oprávnění k provozování volné živnosti (obor velkoobchod, maloobchod) jsou oprávněni provozovat činnosti spočívající v nákupu, prodeji, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 po dobu jednoho roku ode dne účinnosti nové právní úpravy, tj. do 4. 9. 2016. Pokud hodlají po uvedeném datu v provozování předmětných činností pokračovat, jsou povinni před uplynutím této doby živnostenskému úřadu ohlásit vázanou živnost „Nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 a provádění ohňostrojných prací“ v úplném nebo částečném rozsahu předmětu podnikání a doložit osvědčení o odborné způsobilosti.

Nakládání s pyrotechnickými výrobky kategorie F1, F2, T1 a P1 spadá i po změně úpravy do režimu živnosti volné.

 

Jelikož s blížícím se koncem roku nabývá téma „pyrotechnika“ na aktuálnosti, seznámíme vás v příštím čísle zpravodaje podrobněji s jednotlivými kategoriemi pyrotechnických výrobků, způsobem označování apod.

 

Taťána Pitáková, obecní živnostenský úřad