Živnostenský zákon ve znění novel s účinností od 1.1.2021 (ŽZ)

* z.č. 253/2008 Sb., ve znění z.č. 527/2020 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

– nový § 8a ŽZ  překážky provozování některých živností právnickými osobami

živnost a obory živnosti volné podle přílohy č. 6 ŽZ nemůže provozovat právnická osoba, pokud její skutečný majitel podle zákona č. 253/2008 není bezúhonný, nebo fyzická osoba, která je členem SO, zástupcem PO v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena SO, není bezúhonná

bezúhonnost osob se posuzuje dle § 6 ŽZ a musí být splněna jak při ohlášení živnosti nebo přísl. oboru dle příl. č. 6 ŽZ, tak v průběhu podnikání, překážka podle § 8a ŽZ u právnické osoby je důvodem pro zrušení živnostenského oprávnění

-nová příloha č. 6 ŽZ

Obor č. 80 živnosti volné:      poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy

Obor č. 81 živnosti volné:      poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem

Živnost vázaná:                       Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

 

-změna přílohy č. 4 ŽZ (seznam oborů živnosti volné)

doplňují se nové obory činnosti č. 80, 81 , tyto obory lze vykonávat pouze tehdy, pokud byly ohlášeny (§ 28 odst. 1 ŽZ)

příloha č. 4 ŽZ obsahuje tedy od 1.1.2021 celkem 82 oborů činností živnosti volné

podnikající fyzické osobě a právnické osobě, která při ohlášení živnosti volné do 31.12.2020 uvedla, že bude vykonávat v rámci svého podnikání všechny obory, tj. 1 – 80, byly v živnostenském rejstříku tyto obory automaticky změněny dle nové přílohy č. 4 ŽZ ve znění od 1.1.2021 a nejsou zde zapsány nové obory činnosti č. 80, 81. Tyto obory je možné vykonávat pouze tehdy, pokud budou ohlášeny, a zákon stanovuje povinnost je ohlásit (viz přechodná ustanovení – lhůty pro podnikatele ke splnění povinnosti)

-změna § 46 odst. 2 ŽZ

právnická osoba ohlašující živnost vázanou nebo obor činnosti živnosti volné podle přílohy č. 6 ŽZ, připojí k ohlášení též seznam osob, které jsou jejím skutečným majitelem, členem statutárního orgánu…nejsou-li údaje zjistitelné z veřejného rejstříku

bezúhonnost občanů ČR si živnostenský úřad zjistí dálkovým přístupem do evidence Rejstříku trestů, pokud má právnická osoba skutečného majitele, který je občanem jiného státu než ČR (a nemá povolen na území ČR trvalý pobyt), dokládá doklady o bezúhonnosti těchto osob živnostenskému úřadu při ohlášení

Přechodná ustanovení – lhůty pro podnikatele ke splnění povinnosti:

  • povinnost ohlásit obory č. 80, 81 živnosti volné:

podnikající fyzická osoba a právnická osoba, která již provozuje živnost volnou v oboru č. 80, 81 přílohy č. 6 ŽZ, je povinna ohlásit výkon tohoto oboru nejpozději do 60 dnů od účinnosti zákona, tj. od 1.1.2021. Provozování uvedených činností po uplynutí lhůty bez ohlášení živnostenskému úřadu je přestupkem

  • zajistit podmínku bezúhonnosti uvedených osob:

právnická osoba, která již provozuje činnosti ve smyslu přílohy č. 6 ŽZ, nemusí po dobu 90 dnů ode dne 1.1.2021 plnit podmínku podle § 8a ŽZ, tedy podmínku bezúhonnosti skutečných majitelů, členů statutárních orgánů, zástupců právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena SO. Nesplnění uvedené podmínky po uplynutí lhůty je důvodem pro zrušení živnostenského oprávnění (§ 58 odst. 1 písm. b) ŽZ).

 

* z. č. 117/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

– změna § 45a ŽZ: fyzická osoba může společně s ohlášením živnosti též podat žádost o vydání českého národního průkazu průvodce podle zákona upravujícího některé podmínky podnikání a výkon některých činností v oblasti cestovního ruchu, živnostenský úřad předá tuto žádost Ministerstvu pro místní rozvoj

* z.č. č. 540/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní

změna § 45b ŽZ: osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu učinit též nově podání obsahující údaje požadované v oznámení o vstupu do paušálního režimu daně z příjmů

Oznámení o vstupu do paušálního režimu lze podat jen na tiskopisu vydaném Ministerstvem financí. Předmětný tiskopis MF „Oznámení o vstupu do paušálního režimu …“ je k dispozici ve formátu PDF na webových stránkách Finanční správy https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/5255_1.pdf, nebo lze využít pro podání elektronickou aplikaci na https://ouc.financnisprava.cz/osvcpp/form/danovySubjekt.

Formulář „Oznámení o vstupu do paušálního režimu“ bude součástí přílohy k Jednotnému registračnímu formuláři, aby mohlo být naplněno novelizované ustanovení § 45b živnostenského zákona. Formulář „Oznámení o vstupu do paušálního režimu …“, jakožto součást JRF, bude na živnostenských úřadech k dispozici koncem března 2021. V přechodném období, než bude zavedena předmětná příloha JRF, mohou podnikatelé podávat Oznámení o vstupu do paušálního režimu pouze u příslušného finančního úřadu.

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                Oddělení obecní živnostenský úřad