ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON – změny ode dne 1.1.2015

Dnem 1. ledna 2015 došlo k několika změnám v živnostenském zákoně, které mají vést především k dalšímu snížení administrativní zátěže podnikatele a k větší ochraně osobních údajů osob zapisovaných do živnostenského rejstříku.

[lsvr_alert_message type=“info“ closable=“no“]

Novela živnostenského zákona se dotýká následujících oblastí

  • Ukládání dokumentů v datovém úložišti živnostenského rejstříku
  • Uchovávání osobních údajů v živnostenském rejstříku
  • Zapisování statutárního orgánu u právnické osoby

[/lsvr_alert_message]

 

Ukládání dokumentů v datovém úložišti živnostenského rejstříkusouvisí se zrušením jedné z povinností podnikatelů, a to opakovaně dokládat živnostenskému úřadu doklady, které již byly některému z živnostenských úřadů doloženy při předcházejících řízení. Z listinných dokladů, které podnikatel předloží při ohlášení živnosti, žádosti o koncesi nebo při oznámení změny, živnostenský úřad vytvoří elektronické kopie, které uloží do živnostenského rejstříku tak, aby byly k dispozici všem živnostenským úřadům po celé republice. Podnikatel nebude následně povinen tyto tzv. trvale platné dokumenty při dalších oznámeních živnostenským úřadům opakovaně předkládat, pokud skutečnosti, které doklady osvědčují, zůstaly beze změny.

Týká se to pouze dokladů, které budou doloženy po 1.1.2015, konkrétně jde o výpisy z evidence trestů, doklady o odborné způsobilosti podnikatele a odpovědného zástupce (doklady o vzdělání, osvědčení o rekvalifikaci,  doklad o praxi atd.), doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, kde je umístěno sídlo nebo organizační složka závodu zahraniční osoby.

Uchovávání osobních údajů v živnostenském rejstříkuje další kapitolou novely živnostenského zákona, která se dotýká vedení údajů o podnikatelích v živnostenském rejstříku a směřuje k větší ochraně soukromí a osobních údajů osob zapisovaných do tohoto rejstříku.

Od  účinnosti novely se neveřejným údajem stane adresa bydliště podnikatele, neveřejné budou též výše zmíněné elektronické kopie listin. Za dostačující identifikátor podnikatele, vedle jeho jména a příjmení, data narození a identifikačního čísla osoby, se bude užívat jen adresa sídla. Každý podnikatel je povinen zapisovat do živnostenského rejstříku své skutečné sídlo a mít k zapsané adrese sídla právní důvod jejího užívání po celou dobu, kdy je tato adresa zapsána v živnostenském rejstříku.

V této souvislosti upozorňujeme, že nedoložení právního vztahu k sídlu je v poslední době jedním z nejčastějších důvodů sankčního rušení živnostenského oprávnění, přitom by postačilo, kdyby podnikatel na žádost živnostenského úřadu tento právní vztah k sídlu předložil, popř. změnil adresu sídla na novou legitimní adresu.

Nečinnost podnikatele však nelze tolerovat, neboť v nemovitostech chybně evidovaných jako sídlo podnikatele už obvykle bydlí nebo podnikají jiné osoby, jejichž majetek by mohla ohrozit exekuce dřívějších uživatelů nemovitosti.

Zapisování statutárního orgánu u právnické osoby – nově je od 1.1.2015 do živnostenského rejstříku zapisována i právnická osoba, která je statutárním orgánem právnické osoby a dále osoby oprávněné zastupovat právnickou osobu, která je statutárním orgánem.