Osobní doklady-matrika

Osobní doklady, matrika

Cestovní doklady (kompletní informace)

Občanské průkazy (kompletní informace)

Evidence obyvatel

Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel

zprostředkování kontaktu

Hlášení adresy pro doručování

hlášení změny místa trvalého pobytu

poskytnutí údajů z informačního systému

zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Narození

Narození, ke kterým došlo ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Slavkov u Brna, vyřídí občané na MěÚ  ve Slavkově u Brna, Palackého náměstí 64, matrika.

Telefonní čísla : 544 121 122 nebo 544 121 114.

K vyřízení rodného listu matka nebo otec předloží:

 • občanské průkazy matky a otce
 • oddací list , popřípadě prohlášení o určení otcovství k nenarozenému dítěti
 • rodné listy matky a otce
 • rozvedená matka: občanský průkaz, rodný list, pravomocný rozsudek o rozvodu, ,
 • ovdovělá matka: občanský průkaz, rodný list, úmrtní list manžela.

Určení otcovství k nenarozenému, případně k narozenému dítěti

Toto prohlášení mohou učinit na kterékoliv matrice rodiče, pokud jsou plnoletí. V případě, že nedosáhli 18 let, obrátí se na příslušný soud.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Prohlášení o určení otcovství k nenarozenému, případně narozenému dítěti lze sepsat na MěÚ  ve Slavkově u Brna, Palackého náměstí 64, matrika.

Telefonní čísla : 544 121 122 nebo 544 121 114.

 

Co musí předložit rodiče dosud nenarozeného dítěte:

 • rodné listy,
 • občanské průkazy,
 • matka předloží těhotenský průkaz ,
 • rozvedená matka – pravomocný rozsudek o rozvodu,
 • ovdovělá matka – úmrtní list manžela.

  Co musí předložit rodiče narozeného dítěte:

 • rodné listy,
 • občanské průkazy,
 • rodný list dítěte,
 • rozvedená matka – pravomocný rozsudek o rozvodu,
 • ovdovělá matka – úmrtní list manžela.Aby mohlo být v obou případech určeno otcovství, musí od právní moci rozsudku o rozvodu uplynout více jak 300 dní, rovněž u ovdovělé matky musí od data úmrtí manžela uplynout více jak 300 dní.

Formuláře:

Prohlášení o otcovství vyplní matrika za přítomnosti rodičů

Správní a jiné poplatky:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny

 

Lhůty pro vyřízení:

V případě, že jsou předloženy požadované doklady – IHNED[/lsvr_accordion_item]Manželství je svobodným projevem vůle muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství.

 

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

 • před kterýmkoli matričním úřadem v ČR,
 • před obecním úřadem, úřadem městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, které patří do správního obvodu matričního úřadu
  a nejsou matričním úřadem, za předpokladu, že zde má alespoň jeden ze snoubenců trvalý pobyt
 • před orgánem státem registrované církve,
 • před orgánem státem registrované náboženské společnosti,
 • před jakýmkoli obecním úřadem, je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství, ohrožen,
 • v cizině před kapitánem lodi plující pod vlajkou České republiky, kapitánem letadla registrovaného v České republice nebo velitelem vojenské jednotky České republiky
  v zahraničí, je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství, přímo ohrožen,
 • před zastupitelským úřadem České republiky v cizině,
 • v cizině též před orgánem k tomu zmocněným.

 

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Snoubenec, který je občanem ČR a je přihlášen k trvalému pobytu v ČR, předloží:

 • doklad, kterým je možné prokázat totožnost,
 • rodný list,
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním pasem)
 • výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem),
 • případně úmrtní list zemřelého manžela,
 • případně pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství. Byl-li rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v České republice účinný, pak občan předloží rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku (bližší informace obdržíte na matričním úřadu),
 • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let – rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o nabytí právní moci,
 • jde-li o osobu stiženou duševní poruchou – rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o nabytí právní moci,
 • cizí státní příslušníci a občané České republiky s trvalým pobytem v cizině předloží výše uvedené doklady nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány. Tyto doklady musí být vydány státem, na jehož území má snoubenec pobyt. Listiny vydané orgány cizího státu se předkládají s úředním překladem do českého jazyka a opatřené příslušným ověřením. To neplatí pro listiny vydané ve slovenském jazyce.

 

Cizí státní příslušníci dále předloží:

 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství. Je-li v dokladu uveden údaj
  o úmrtí bývalého manžela, pak cizinec již nemusí předkládat odpovídající úmrtní list,
 • snoubenec předloží matričnímu úřadu před uzavřením manželství potvrzení vydané Policií České republiky o oprávněnosti pobytu na území České republiky, to neplatí, jde-li o občana Evropské Unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky. Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

Pokud již mají snoubenci společné děti, je nutné doložit matričnímu úřadu jejich rodné listy.

Případný zástupce předloží u příslušného krajského úřadu, popř. úřadu s rozšířenou působností žádost o povolení uzavření manželství zástupcem. K žádosti o povolení uzavřít manželství zástupcem přiloží snoubenec doklady, které jsou přikládány k uzavření manželství, a písemnou plnou moc. Písemná plná moc obsahuje:

 • úředně ověřený podpis zmocnitele,
 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, rodná čísla a místo trvalého pobytu snoubenců a zástupce,
 • prohlášení o příjmení snoubenců a jejich společných dětí, v mužském a ženském tvaru,
 • prohlášení, že zmocniteli nejsou známy okolnosti vylučující uzavření manželství a že je mu znám zdravotní stav druhého snoubence a že zvážil úpravu budoucích majetkových vztahů, uspořádání budoucího bydlení a hmotné zajištění rodiny po uzavření manželství; pokud žádá cizí státní příslušník o povolení uzavření manželství zástupcem, musí kromě výše uvedeného předložit ještě potvrzení o tom, že bude manželství uzavřené zástupcem v jeho domovském státě uznáno za platné.

Při uzavírání manželství předloží veškeré doklady jako při uzavření manželství bez zástupce a dále:

 • písemnou plnou moc,
 • povolení krajského úřadu, případně úřadu s rozšířenou působností uzavřít manželství zástupcem,
 • průkaz totožnosti zástupce.

Pokud má být uzavřen církevní sňatek, je třeba si vyřídit osvědčení k církevnímu sňatku Bez tohoto „osvědčení“ nelze církevní sňatek uzavřít – manželství by nevzniklo. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. Snoubenci předloží matričnímu úřadu stejné doklady jako osoby, které budou uzavírat občanský (necírkevní) sňatek. Osvědčení má platnost 6 měsíců od data vydání.

 

Formuláře:

 • Dotazník k uzavření manželství
 • Žádost o vydání osvědčení

Vystaví matrika Slavkov u Brna

 

Správní a jiné poplatky:

Poplatky – poplatek se vybírá vždy jen od jednoho ze snoubenců, platí se v hotovosti při podání žádosti:

 • 3.000 Kč za uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky. Od tohoto poplatku jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené,
 • 2.000 Kč za uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky,
 • 1.000 Kč za vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost (pokud se povoluje uzavření manželství mimo úředně určenou místnost a současně i mimo stanovenou dobu, poplatek se vybírá jen jednou).
 • 500 Kč za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem.

Poplatky se platí v hotovosti při podání žádosti.

 

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Pokud snoubenec, popřípadě snoubenci nemluví nebo nerozumí česky, nebo snoubenec, popřípadě snoubenci jsou neslyšící nebo němí, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit. Nejde-li o tlumočníka jmenovaného ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu, musí tlumočník složit slib do rukou matrikáře.
  Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.

 

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

po uzavření manželství matriční úřad:

 • oddělí snoubencům roh občanského průkazu a vydá potvrzení o změně stavu, popř. změně příjmení v souvislosti s uzavřením sňatku,
 • vydá manželům oddací list, na základě kterého žádají o vydání nového občanského průkazu.

 

Upřesnění a poznámky:

Sňatky mimo termín a mimo obřadní síň

Snoubenci musí nejprve kontaktovat naši matriku, kde vyplní dotazník k uzavření manželství a předloží zákonem stanovené doklady. Po splnění těchto podmínek mohou písemně požádat o povolení sňatku mimo stanovený termín a dobu nebo mimo obřadní síň.Církevní sňatek může být uzavřen až poté, kdy snoubenci předloží oddávajícímu osvědčení vydané příslušným matričním úřadem, od jehož vydání neuplynulo více než 6 měsíců, o tom, že splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství. Toto osvědčení vydá matriční úřad, v jehož obvodu má být manželství uzavřeno, na základě písemné žádosti snoubenců po předložení dokladů k uzavření manželství.
Prohlášení o uzavření manželství učiní snoubenci před příslušným orgánem církve, a to před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností. Manželství se uzavírá v místě určeném předpisy církve nebo náboženské společnosti pro náboženské obřady nebo náboženské úkony.

 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

K vydání osvědčení je příslušný matriční úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. Osvědčení vydá matriční úřad na základě písemné žádosti snoubenců po předložení dokladů potřebných k uzavření manželství.

 

Ve Slavkově u Brna vyřídí občané osvědčení k uzavření církevního sňatku na Městském úřadě ve Slavkově u Brna, Palackého náměstí 64, matrika.

 

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K písemné žádosti o vydání osvědčení snoubenci, státní občané ČR, připojí:

 • doklad, kterým je možné prokázat totožnost,
 • rodný list,
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním pasem),
 • výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem),
 • případně úmrtní list zemřelého manžela,
 • případně pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství. Byl-li rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v České republice účinný, pak občan předloží rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku (bližší informace obdržíte na matričním úřadu),
 • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let – rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci,
 • jde-li o osobu stiženou duševní poruchou – rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci.

Toto osvědčení pak snoubenci předloží představiteli církve nebo náboženské společnosti před uzavřením manželství.

 

Správní a jiné poplatky:

správní poplatky se neplatí

 

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.

 

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Orgán státem registrované církve nebo náboženské společnosti, před kterým došlo k uzavření manželství:

 • oddělí snoubencům roh občanského průkazu a vydá potvrzení o změně stavu, popř. změně příjmení v souvislosti s uzavřením sňatku,
 • je povinen do 3 pracovních dnů od uzavření manželství doručit protokol o uzavření manželství příslušnému matričnímu úřadu, v jehož obvodu bylo manželství uzavřeno.

Matriční úřad po zápisu uzavřeného manželství do knihy manželství vydá manželům oddací list, na základě kterého žádají o vydání nového občanského průkazu.Snoubenec, který je státním občanem České republiky, nebo snoubenec, který je osobou bez státního občanství (dále jen ,,bezdomovec“), jíž byl povolen trvalý pobyt na území České republiky podle zvláštních právních předpisů, předkládá při uzavření manželství před zastupitelským úřadem České republiky v cizině také vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.
Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství předkládá státní občan České republiky nebo bezdomovec při uzavření manželství v cizině před orgánem cizího státu.
Po uzavření manželství v cizině požádá státní občan České republiky o zápis uzavření tohoto manželství do zvláštní matriky vedené Úřadem městské části Brno-střed, která vede matriční knihy, do nichž se zapisuje narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů České republiky, k nimž došlo v cizině. Po provedení zápisu zvláštní matrika vyhotoví oddací list.

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se vydává na žádost státního občana České republiky nebo bezdomovce, nebo jimi zplnomocněné fyzické osoby.

 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vydá na žádost občana ČR nebo bezdomovce, který má povolen trvalý pobyt na území ČR, nebo zplnomocněných zástupců.

Se žádostí o vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se žadatel může obrátit písemně či osobně na

 • matriční úřad podle místa trvalého pobytu,
 • matriční úřad podle místa posledního trvalého pobytu na území České republiky před odchodem do ciziny,
 • na Úřad městské části Praha 1, pokud takový pobyt žadatel nikdy neměl,
 • zdržuje-li se žadatel trvale v cizině, může mu doklad vydat i zastupitelský úřad České republiky v cizině.
 •  

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K žádosti o vydání vysvědčení žadatel předkládá:

 • občanský průkaz nebo cestovní pas nebo povolení k pobytu cizince,
 • rodný list ,
 • výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu a osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem),
 • úřední doklad o bydlišti a o osobním stavu, vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel trvale v cizině (opatřený náležitými ověřeními a přeložený do českého jazyka.)
 • případně úmrtní list zemřelého manžela,
 • případný pravomocný rozsudek o rozvodu manželství. Byl-li rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v České republice účinný, pak občan předloží rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku (bližší informace obdržíte na matričním úřadu),
 • úřední doklad o správné podobě užívaného příjmení, není-li tato skutečnost patrna z předložených matričních dokladů,
 • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let – rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci,
 • jde-li o osobu stiženou duševní poruchou – rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci.

Žádá-li o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství zplnomocněný zástupce státního občana ČR nebo bezdomovce, předkládá tento písemnou plnou moc žadatele k obstarání vysvědčení, žádost o vydání vysvědčení a přiloží shora uvedené doklady.

 

Formuláře:

 • žádost o vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

 

Správní a jiné poplatky:

za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se hradí správní poplatek ve výši 500 Kč v hotovosti. Platnost vysvědčení je 6 měsíců od data vystavení.

 

Lhůty pro vyřízení:

Matriční úřad je povinen vydat vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech nejdéle do 60 dnů.Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, může do 6 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá své dřívější příjmení, popřípadě že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího.
Dřívějším příjmením se rozumí jen nejblíže předcházející příjmení, které měl manžel bezprostředně před vstupem do manželství.

 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

O žádosti o povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje matriční úřad:
•  v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu,
•  u nezletilých dětí rozhoduje matriční úřad v místě trvalého pobytu dítěte.
Pokud žadatel, popř. nezletilé dítě není na území ČR přihlášen k trvalému pobytu, je příslušný k projednání žádosti:
•  matriční úřad podle místa posledního trvalého pobytu na území ČR,
•  Úřad městské části Praha 1, pokud není ani takový pobyt.
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • platný úřední průkaz, kterým lze prokázat svoji totožnost,
 • oddací list,
 • doklad o rozvodu manželství s doložkou právní moci.

 

Správní a jiné poplatky:

Poplatky se neplatí.

 

Pokud občan zmešká šestiměsíční lhůtu po právní moci rozsudku o rozvodu, pak může požádat o změnu příjmení (viz kapitola „Změna jména a příjmení“).

Správní poplatek je v tomto případě 100 Kč.

 

Lhůty pro vyřízení:

Změnu příjmení je třeba oznámit do 6 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu.

 

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Po přijetí dřívějšího příjmení je třeba požádat o vydání nového občanského průkazu.Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Občan České republiky, popřípadě zákonní zástupci nezletilého občana ČR.

 

Podmínky a postup řešení:

Osoby narozené do 31. 12. 1949

V matričních knihách vedených do 31. 12. 1949 bylo možno zapsat více jmen. Pokud bylo zapsáno pouze jedno jméno, lze prohlášením zvolit druhé jméno. Pokud jsou v matriční knize zapsána dvě nebo více jmen a tato jsou uvedena i na rodném listu vydaném do 31. 12. 1949, platí v úředním styku pouze jméno uvedené na prvním místě nebo jméno jinak označené
za hlavní; občan může učinit prohlášení o volbě druhého jména, které však může být zvoleno pouze ze jmen již zapsaných v matriční knize. Užívání těchto dvou jmen bude prokazovat rodným listem vydaným po 1. 7. 2001. To znamená, že se automaticky neobnoví užívání dvou jmen zapsaných v matriční knize.

Křestní list se považuje za veřejnou listinu prokazující narození za předpokladu, že obsahuje údaje uváděné v době jeho vydání v rodném listu a byl vydán do 31. prosince 1949.

 

Osoby narozené od 1. 1. 1950 do 30. 6. 2001

V tomto období bylo možno zapsat do matriční knihy pouze jedno jméno. Prohlášením
je možno zvolit ke stávajícímu jménu jméno druhé (ne dvě nová jména). Za nezletilé činí prohlášení zákonní zástupci; u nezletilých starších 15 let je třeba jejich souhlasu – bez jejich souhlasu nemůže být druhé jméno zapsáno.

 

Osoby narozené od 1. 7. 2001

Po tomto datu je možno zapsat do matriční knihy dvě jména při splnění podmínek stanovených zákonem. Prohlášení o volbě druhého jména není časově omezeno, nepodléhá správnímu poplatku, lze je učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět.

Občan je oprávněn, ale i povinen užívat jméno, popřípadě jména, a příjmení, kterými
je zapsán v matriční knize. Je tedy povinen požádat o vydání nového občanského průkazu, cestovního pasu atd., na němž budou uvedena obě jména.

Podrobné informace občanům poskytne kterýkoli matriční úřad.

 

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

 • na matriční úřad podle místa trvalého pobytu občana,
 • na matriční úřad, v jehož knize narození je jméno zapsáno

 

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • jméno(a), příjmení, datum a místo narození a rodné číslo osoby, jejíhož jména
  se prohlášení týká,
 • místo narození osoby, jejíhož jména se prohlášení týká,
 • jméno(a), příjmení, popřípadě rodná příjmení a datum narození fyzických osob činících prohlášení za nezletilce,
 • jméno, popřípadě jména, která si zvolí,
 • ověřený podpis prohlašovatelů; je-li prohlášení činěno osobně, ověření podpisů není třeba a matriční úřad na prohlášení poznamená, že bylo podepsáno před ním nebo že byl podpis, popřípadě podpisy, uznány za vlastní,
 • případně souhlas nezletilého staršího 15 let s prohlášením o zvolení druhého jména.

K prohlášení se připojí rodný list osoby, jejíhož jména se prohlášení týká.Kdo je oprávněn v této věci jednat:

 • Občané ČR, popřípadě zákonní zástupci nezletilého občana ČR.
 • Fyzická osoba, která není občanem ČR, má-li povolen trvalý pobyt na území ČR.

 

Podmínky a postup řešení:

 • jméno, popřípadě jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti nebo žádosti zákonných zástupců,
 • změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé nebo směšné nebo je-li pro to vážný důvod,
 • změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno zkomolené, zdrobněné, domácké, nebo na jména, které má žijící sourozenec společných rodičů. Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem,
 • změna jména nebo příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého,
 • pokud žadatel (žadatelka) o změnu příjmení žije v manželství, je nutné doložit souhlas manželky (manžela) se změnou příjmení. Změna příjmení se vztahuje na oba manžele a jejich nezletilé děti.

 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

O žádosti o povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje matriční úřad:

 • v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu,
 • u nezletilých dětí rozhoduje matriční úřad v místě trvalého pobytu dítěte.

Pokud žadatel, popř. nezletilé dítě není na území ČR přihlášen k trvalému pobytu, je příslušný k projednání žádosti:

 • matriční úřad podle místa posledního trvalého pobytu na území ČR,
 • Úřad městské části Praha 1, pokud není ani takový pobyt.

 

Osoby, které měly poslední trvalý pobyt nebo v současnosti mají trvalý pobyt v obcích matričního obvodu Slavkov u Brna, mohou podat žádost o povolení změny jména nebo příjmení na Městském úřadu Slavkov u Brna, Palackého náměstí 64, matrika.

 

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Písemná žádost o povolení změny jména nebo příjmení obsahuje:

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, případně datum a místo uzavření manželství žadatele,
 • rodné číslo,
 • místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě nezletilého dítěte,
 • jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, které si žadatel zvolil,
 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození manžela, popřípadě nezletilých dětí, vztahuje-li se změna jména nebo příjmení i na tyto fyzické osoby,
 • údaj o státním občanství žadatele nebo nezletilého dítěte,
 • odůvodnění.

 

K žádosti o povolení změny jména nebo příjmení musí být přiložen

 • rodný, popřípadě oddací list žadatele nebo nezletilého dítěte,
 • jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství,
 • jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list,
 • doklad o místu trvalého pobytu na území ČR (například občanský průkaz nebo průkaz o povolení k pobytu),
 • doklad o státním občanství, tj. občanský průkaz, cestovní pas, osvědčení, popřípadě potvrzení o státním občanství ČR, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství ČR uveden,
 • průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas ČR, průkaz o povolení k pobytu),
 • souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen nebo příjmení,
 • písemný souhlas druhého rodiče nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas, jde-li o povolení změny jména nebo příjmení u nezletilého dítěte.

 

Formuláře:

 • formuláře nejsou předepsány. Je stanoven pouze obsah písemné žádosti.

 

Správní a jiné poplatky:

Fyzická osoba uhradí správní poplatek ve výši 100 Kč:

 • při změně příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného nebo cizojazyčného nebo na dřívější příjmení (dřívějším příjmením je pouze nejblíže předcházející příjmení nebo příjmení rodné),
 • při změně příjmení rozvedeného manžela/manželky na předešlé příjmení (pokud je žádost podána déle jak 6 měsíců od právní moci rozsudku o rozvodu manželství),
 • za povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení opatrovníka, na společné příjmení pěstounů nebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud opatrovníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí.

Při změně jména nebo příjmení v ostatních případech se uhradí správní poplatek
ve výši 1 000 Kč. Poplatek se platí v hotovosti před provedením úkonu, tzn. při podání žádosti o povolení změny jména nebo příjmení.

 

Poznámka

Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden správní poplatek. Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče
se vybírá jen jeden správní poplatek.

 

Od poplatku je osvobozena

Změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných nebo neúplných zápisů v matrice.

Změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví.

 

Lhůty pro vyřízení:

Matriční úřad je povinen rozhodnout o povolení změny jména nebo příjmení do 30 dnů;
ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů. Nemůže-li matriční úřad rozhodnout ve výše uvedených lhůtách, je povinen o tom uvědomit účastníky řízení. Jde-li
o změnu společného příjmení manželů nebo o změnu příjmení rodičů a nezletilých dětí, vydává se pouze jedno správní rozhodnutí. Ve všech ostatních případech se vydává rozhodnutí pro každou osobu samostatně.

 

 

 

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení změny jména, popřípadě jmen nebo příjmení, je třeba požádat o vydání nového občanského průkazu.

 Matriční úřad Slavkov u Brna vede matriční knihy pro obce: Heršpice, Hodějice, Holubice, Kobeřice u Brna, Němčany, Nížkovice, Vážany nad Litavou a Velešovice.

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Komu a za jakých podmínek

 • fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče a vnuci), jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům;
 • pro úřední potřebu státních orgánů;
 • statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949;
 • fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

 

Podmínky a postup řešení:

Matriční úřad vydá prvopis matričního dokladu:

 • rodného listu při narození;
 • oddacího listu při uzavření manželství;
 • úmrtního listu při úmrtí;

a zašle jej oprávněné osobě do vlastních rukou s doručenkou, nebo jej vydá osobně, po předložení platného průkazu totožnosti.

Při ztrátě rodného, oddacího nebo úmrtního listu, vám může matriční úřad v místě, kde k matriční události došlo, vydat jeho druhopis.

 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • S ústní či písemnou žádostí o vydání požadovaného dokladu se obraťte na matriční úřad podle místa narození, uzavření manželství nebo úmrtí.
  Matriční úřad vede matriční knihy pro obec, v níž má sídlo, a dále pro obce patřící do jeho správního obvodu, vymezené prováděcím právním předpisem (vyhláška č. 207/2001 Sb., která provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.) Nevíte-li, který matriční úřad vede matriční knihu, do níž chcete nahlédnout, obraťte se na příslušný krajský úřad, případně kterýkoliv matriční úřad.

 

 

 

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • průkaz totožnosti;
 • doklady, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho nebo členů jeho rodiny, nebo jeho sourozenců;
 • ověřenou plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce,
 • případnou ústní či písemnou žádost o vydání druhopisu požadovaného dokladu.

 

Formuláře:

 • nejsou stanoveny žádné formuláře.

 

Správní a jiné poplatky:

 • Za vydání prvopisu matričního dokladu se neplatí žádný správní poplatek.
 • Za vydání druhopisu matričního dokladu se hradí správní poplatek ve výši 100 Kč v hotovosti

Potvrzení o skutečnostech zapsaných v matriční knize se vydává většinou pro použití v cizině.

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Potvrzení o skutečnostech zapsaných v matriční knize obsahuje údaje potřebné pro uplatnění nároku fyzické osoby v cizině; v jiných případech se takové potvrzení vydá, jen stanoví-li tak zvláštní zákon. Potvrzení lze vydat fyzické osobě, které se matriční událost týká, nebo členům její rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče a vnuci), jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům. S ústní či písemnou žádostí o vydání potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize se obraťte na matriční úřad podle místa narození, uzavření manželství nebo úmrtí.

 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Matriční úřad vede matriční knihy pro obec, v níž má sídlo, a dále pro obce patřící do jeho správního obvodu, vymezené prováděcím právním předpisem (vyhláška č. 207/2001 Sb., která provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.) Nevíte-li, který matriční úřad vede matriční knihu, do níž chcete nahlédnout, obraťte se na příslušný krajský úřad, případně kterýkoliv matriční úřad.

 

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • platný úřední průkaz, kterým lze prokázat totožnost;
 • písemnou žádost a veřejnou listinu, ze kterých je patrno, že jsou splněny podmínky pro vydání potvrzení

 

Správní a jiné poplatky:

za vydání potvrzení se uhradí správní poplatek ve výši 50 Kč v hotovostiMatriční knihy, do kterých se zapisuje narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů ČR, ke kterým došlo v cizině, vede Úřad městské části Brno-střed (dále jen „zvláštní matrika“).
Do zvláštní matriky se zapisují narození, uzavření manželství a úmrtní státních občanů ČR, ke kterému došlo na:
– území cizího státu,
– zastupitelském úřadu ČR,
– lodi nebo v letadle mimo území ČR,
– místě, které nepatří pod pravomoc žádného státu.
Do zvláštní matriky se zapisují dále manželství, která byla v případě, že byl život snoubence přímo ohrožen, uzavřena před:
– kapitánem lodi plující pod vlajkou ČR,
– kapitánem letadla registrovaného v ČR,
– velitelem vojenské jednotky ČR v zahraničí.

 

O zápis do zvláštní matriky může požádat:

 • v případě narození dítěte v cizině – rodič dítěte, který je státním občanem ČR,
 • v případě uzavření manželství v cizině – snoubenec, který je státním občanem ČR,
 • v případě úmrtí státního občana ČR v cizině – člen rodiny (manžel, rodič, dítě, prarodič, vnuk, sourozenec), případně vypravovatel pohřbu.

 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žádost o zápis do zvláštní matriky se podává u

 • zastupitelského úřadu ČR nebo
 • kteréhokoli matričního úřadu.

 

Ve Slavkově u Brna lze požádat o zápis do zvláštní matriky na Městském úřadě Slavkov u Brna, Palackého náměstí 64, matrika.

 

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K žádosti o zápis do zvláštní matriky se připojí:

 • cizozemský matriční doklad, který se týká narození, uzavření manželství nebo úmrtí občana České republiky, jež má být zapsáno do zvláštní matriky, opatřený náležitými ověřeními a přeložený do českého jazyka (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad nebo zastupitelský úřad),
 • doklad o státním občanství ČR osoby, které se zápis týká, tj. občanský průkaz, cestovní pas, osvědčení, popřípadě potvrzení o státním občanství ČR, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství ČR uveden,
 • další doklady potřebné k ověření správnosti údajů zapisovaných do matriční knihy, nelze-li je prokázat shora uvedenými doklady (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad nebo zastupitelský úřad).

 

Formuláře:

 • formuláře jsou k dispozici u úřadů, u nichž se tato situace řeší.

 

 

 

Správní a jiné poplatky:

 • za provedení zápisu do matričních knih vedených zvláštní matrikou a vydání prvopisu matričního dokladu (rodného, oddacího nebo úmrtního listu) se správní poplatek neplatí,
 • za vydání druhopisu matričního dokladu se hradí správní poplatek ve výši 100 Kč.

 

Lhůty pro vyřízení:

Zvláštní matrika provede zápis do matriční knihy po obdržení podkladů nejpozději do 30-60 dnů.Jedná se o doklady vydané Matričními úřady Křenovice, Šaratice a Otnice, které patří do správního obvodu MěÚ  Slavkov u Brna jako úřadu s rozšířenou působností, pro použití v cizině.

 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Ověřované doklady

 • rodné, úmrtní a oddací listy,
 • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství,
 • potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize.

 

Žadatelé předloží doklady k ověření vydané matričními úřady Křenovice, Šaratice a Otnice na MěÚ  Slavkov u Brna, Palackého náměstí 64, matrika.

 

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • doklad k ověření
 • průkaz totožnosti fyzické osoby

 

Správní a jiné poplatky:

100 KčOsvědčení, případně potvrzení o státním občanství ČR jsou listiny, kterými se prokazuje státní občanství České republiky. V osvědčení příslušný krajský úřad (v Praze úřad městské části, ve městech Brno, Plzeň, Ostrava magistráty těchto měst) konstatuje, že daná osoba
je státním občanem České republiky. Potvrzení je vydáno v případě, kdy bylo zjišťováno státní občanství, a jsou v něm uvedeny výsledky provedeného šetření.
V osvědčení o státním občanství České republiky krajský úřad (v Praze úřad městské části,
ve městech Brno, Plzeň, Ostrava magistráty těchto měst) uvede, že určitá osoba je státním občanem České republiky, v potvrzení o státním občanství České republiky uvede, na základě jakého ustanovení státní občanství České republiky fyzická osoba nabyla, popřípadě pozbyla.
Státní občanství České republiky se prokazuje:
– občanským průkazem,
– cestovním pasem,
– osvědčením, popřípadě potvrzením o státním občanství České republiky,
– vysvědčením o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním

občanství České republiky uveden.

 

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žádost o vydání osvědčení o státním občanství České republiky podává občan ČR,
za nezletilého občana ČR (do 18 let) jeho zákonný zástupce.

Fyzická osoba, která měla k 31. prosinci 1992 státní občanství České a Slovenské Federativní republiky a která v průběhu roku 1993 provedla volbu státního občanství Slovenské republiky, může požádat o vydání osvědčení o státním občanství České republiky.

 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žádost o vydání osvědčení o státním občanství České republiky se podává u krajského úřadu příslušného podle místa trvalého, popřípadě posledního trvalého pobytu osoby, o jejíž státní občanství se jedná. Pokud osoba na území České republiky trvalý pobyt nikdy neměla, podává žádost u Úřadu městské části Praha 1.

Má-li osoba trvalý pobyt v cizině, může žádost podat prostřednictvím zastupitelského úřadu České republiky. Tento úřad je povinen žádost postoupit úřadu příslušnému k vydání osvědčení o státním občanství České republiky nejpozději do 15 dnů od jejího podání.

 

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K žádosti o vydání osvědčení o státním občanství ČR je nutné doložit:

 • vyplnění předepsaných tiskopisů,
 • domovský list (pokud jej žadatel vlastní),
 • event. další doklady, kterými lze prokázat státní občanství,
 • pokud jsou prarodiče dítěte narozeni po 01.01.1954 ještě jejich rodné listy nebo oddací list (pokud nemohou doložit, bude probíhat šetření a prodlouží se lhůta vydání osvědčení),
 • pokud se matka dítěte znovu provdá, předloží i nový oddací list na prokázání správné podoby příjmení,
 • rodný list žadatele (jsou-li rodiče žadatele narozeni po 1. 1. 1954, doloží též oddací list rodičů vydaný před 1. 7. 2001, v ostatních případech jejich rodné listy),
 • průkaz totožnosti žadatele, popř. zákonného zástupce,
 • potvrzení o místě trvalého pobytu v případě, že v nedávné době došlo k jeho změně.

 

 

Formuláře:

 • Žádost o vystavení osvědčení o státním občanství České republiky
  – pro osobu mladší 18 let
  – dotazník ke zjištění státního občanství České republiky a vydání osvědčení o státním občanství České republiky
  – pro osoby zbavené zcela-částečně právní způsobilosti

 

Správní a jiné poplatky:

 • Za vydání osvědčení o státním občanství ČR k vystavení prvního občanského průkazu v 15 letech občana se neplatí žádný správní poplatek.
 • Za vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství ČR se hradí 100 Kč.

Úmrtí, ke kterým došlo v obcích matričního obvodu Slavkov u Brna vyřídí občané na Městském úřadě ve Slavkově u Brna, Palackého náměstí 64, matrika.

 

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • občanský průkaz, rodný nebo oddací list zemřelého,
 • občanský průkaz pozůstalé manželky, popř. pozůstalého manžela,
 • občanský průkaz vyřizovatele  pohřbu, není-li přímý rodinný příslušník, doloží fakturu o zaplacení pohřbu.

Potvrzení o skutečnostech zapsaných v matriční knize se vydává většinou pro použití v cizině.

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Potvrzení o skutečnostech zapsaných v matriční knize obsahuje údaje potřebné pro uplatnění nároku fyzické osoby v cizině; v jiných případech se takové potvrzení vydá, jen stanoví-li tak zvláštní zákon. Potvrzení lze vydat fyzické osobě, které se matriční událost týká, nebo členům její rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče a vnuci), jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům. S ústní či písemnou žádostí o vydání potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize se obraťte na matriční úřad podle místa narození, uzavření manželství nebo úmrtí.

 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Matriční úřad vede matriční knihy pro obec, v níž má sídlo, a dále pro obce patřící do jeho správního obvodu, vymezené prováděcím právním předpisem (vyhláška č. 207/2001 Sb., která provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.) Nevíte-li, který matriční úřad vede matriční knihu, do níž chcete nahlédnout, obraťte se na příslušný krajský úřad, případně kterýkoliv matriční úřad.

 

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • platný úřední průkaz, kterým lze prokázat totožnost;
 • písemnou žádost a veřejnou listinu, ze kterých je patrno, že jsou splněny podmínky pro vydání potvrzení

 

Správní a jiné poplatky:

za vydání potvrzení se uhradí správní poplatek ve výši 50 Kč v hotovosti[/lsvr_accordion][lsvr_separator]